REISUL ULEMA NË VIZITË URIMI ME DREJTORËT E BFI TE MUFTIU I RI Z. ADI MURTISHI NË STRUGË

SHQIP- MKD- TR
REISUL ULEMA NË VIZITË URIMI ME DREJTORËT E BFI TE MUFTIU I RI Z. ADI MURTISHI NË STRUGË
Më datë 18.12.2023 Kryetari i BFI-së Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i shoqëruar nga drejtorët e Rijasetit të BFI-së, Mr. Fadil Ramadani, Driton Dikena, Mr. Musanif Rufati, Mr. Fejzulla Sadiku, Fidush Ibraimi, muftiu i Ohrit, H. Samet Ef. Ajdari, drejtori i përgjithshëm i Medresesë “Isa Beu”, Prof. Dr. Islam Islami me stafin e tij, profesorë të Medresesë, Hfz. Mervan Muhamedi dhe Blendi Imeri dhe sekretari Avni Neziri, administratori i Medresesë së Gostivarit, prof. Afrim Alija, prodekani i FSHI-së, prof. dr. Muadh Agushi me kolegët e tij, kryetari i Kuvendit të BFI-së, Nesip Demiri dhe arkëtari i FSHI-së, Sulejman Idrizi ishin për vizitë në Muftininë e Strugës me ç’rast edhe zyrtarisht i uruan detyrën e re muftiut Adi ef. Murtishi. Reisul Ulema në emër të shoqëruesve të tij uroi muftiun për detyrën e re dhe i dëshiroi shumë sukses në punën e tij, ndërsa e kujtoi se kjo detyrë, sa është privilegj, është po aq edhe përgjegjësi para Zotit të Madhërishëm dhe para besimtarëve të Strugës. Muftiu nga ana e tij falënderoi Reisul Ulemanë dhe mysafirët për vizitën dhe shtoi se është i vetëdijshëm për përgjegjësinë që bart pozita e muftiut, por shprehu bindje se me përkrahjen dhe mbështetjen e Reisul Ulemasë, organeve të BFI-së dhe kolegëve nga të gjitha muftinitë e vendit, do t’ia dalë mbanë.
Hа 18.12.2023 година претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир Еф. Фетаи придружуван од директорите на Ријасетот на ИВЗ, мр. Фадил Рамадани, Дритон Дикена, мр. Мусаниф Руфати, мр. Фејзула Садику, Фидуш Ибраими, муфтијата на Охрид, Х .Самет Еф. Ајдари, генералниот директор на Медресата „Иса Бег“, проф. Др. Ислам Ислами со професорите од Мадрасето, Хфз. Мерван Мухамеди и Бленди Имери и секретарот Авни Незири, администраторот на Гостиварската медреса, проф. Африм Алија, продеканот на ФИН, проф. д-р. Муаз Агуши со своите колеги, претседателот на Собранието на ИВЗ, Несип Демири и благајникот на ФИН, Сулејман Идризи беа во посета на Струшкото муфтиство, каде и официјално му ја честитаа новата должност на муфтијата Ади еф. Муртиши. Реисул Улема во име на своите придружници му честиташе на муфтијата за новата задача и му посака многу успех во работата, притоа потсетувајќи дека оваа задача, колку што е привилегија, толку е и одговорност пред Семоќниот Бог и пред верниците од Струга. Муфтијата, од своја страна, им се заблагодари на Реисул Улема и на гостите за посетата и додаде дека е свесен за одговорноста на должноста како муфтија, но изрази уверување дека со поддршка и помош на Реисул Улема, органите на ИВЗ и колегите од сите муфтиства во земјата, ќе успее.
REİS UL ULEMA, İDB YÖNETİCİLERİYLE STRUGA YENİ MÜFTÜSÜ ADİ MURTİŞİ’YE KUTLAMA ZİYARETİNDE BULUNDU
18.12.2023 tarihinde İDB Başkanı Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir Ef. Fetai; meslektaşları Fadil Ramazani, Driton Dikena, Musannif Rufati, Feyzullah Sadiku, Fiduş İbrahimi, Ohri Müftüsü Samet Aydari, “İsa Bey” Medresesi Müdürü İslami İslami, Kız Medresesi şubeleri yöneticileri yöneticileri Mervan Muhamedi ve Blendi İmeri ile sekreter Avni Neziri, Gostivar kız şubesi yöneticisi Afrim Aliya, İslami Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Muaz Aguşi, , İDB Meclis Başkanı Nesip Demiri ve İslami Bilimler Fakültesi muhasebecisi Süleyman İdrizi ile birlikte Struga Müftüsü Adi Murtişi’yi ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi ve bu görevin bir ayrıcalık olduğu kadar Yüce Allah katında ve Struga müslümanları nezdinde büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Müftü Murtişi ise Reis ul Ulema Fetai ve yakın çalışma arkadaşlarının bu ziyaretinden dolayı teşekkürlerini belirterek, müftü olarak görevinin sorumluluğunun bilincinde olduğunu ancak Reis ul Ulema’nın, İDB yöneticilerinin ve ülkedeki diğer müfütülerin destek ve yardımlarıyla kendisine düşen bütün görevleri yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Comments are closed.