Hallall Standard

Agjencioni për Hallall Standard bënë certifikimin e ushqimeve dhe shërbimeve konform standardizimit hallall botëror në përputhshmëri me dispozitat islame. Kryetar i këtij agjencioni është Muhamer Veseli.