REIS ULEMA

Biografia dhe CV

Prof. Shaqir Fetahu u lind më 25.04.1959, në fsh. Çegran – Gostivar.
Shkollën fillore e kreu në vendlindje, në vitin 1974, ku u dallua ndër nxënësit më të mirë të gjeneratës. Gjatë kësaj kohe, krahas mësimeve të shkollës, iu përvesh punës edhe në nxënien e mësimeve fillestare të leximit të Kur’anit Famëlartë dhe njohurive elementare të Islamit, edhe atë një kohë të shkurtër tek alimi i njohur H. Qemal ef. Abduli, pastaj tek hafizi Vesel Langu, e më pastaj mjeshtrinë e Kur’anit e mëson te hafiz Arif ef. Sadiku, tek i cili edhe e filloi hifzin – memorizimin e Kur’anit. Por, më vonë vazhdon hifzin te imami i xhamisë Loke në fsh. Çegran, Hafiz Qebir ef. Mahmudi, i cili me përkushtim të jashtëzakonshëm ia përcolli procesin e hifzit – memorizimin e Kur’anit, kështu që në vitin 1975, në moshën 15 vjeçare, arrinë edhe ta kryejë atë.

E jep me sukses provimin e hifzit para komisionit në përbërje të: Hafiz Hasan ef. Zendelit, Hafiz Qahil ef. Halilit dhe Hafiz Nuriman ef. Abdulit, përndryshe imamë dhe hafiza të mirënjohur të asaj kohe, pas të cilit akt i jepet edhe dëshmi – diplomë të hifzit nga BFI e RM.

Me të kryer shkollën fillore, regjistrohet në Shkollën e Mesme Islame “Medreseja Alaudin” në Prishtinë, të cilën me sukses e kryen në vitin 1980. Në këtë shkollë i inspiruar nga mësimdhënësit e kësaj medreseje, në veçanti nën mbikqyrjen e dy alimëve të njohur, H. Hasan ef. Nahit dhe H. Sherif ef. Ahmetit, më vonë edhe përkthyes të Kur’anit Famëlartë në gjuhën shqipe, përvetëson jo vetëm njohuri të shumta nga shkencat fetaro-islame, por edhe inspirohet që të vazhdojë rrugën e profesionalizimit fetar duke vazhduar po në të njëjtin vit studimet në Fakultetin e Shkencave Islame në Sarajevë të B dhe H, të cilin po ashtu me sukses e kryen në vitin 1984. Gjatë studimeve në Sarajevë, shfrytëzon rastin që të përvetësojë edhe idetë e dijetarëve të njohur të këtij nënqielli, Prof. Husein ef. Gjozo dhe Prof. Dr. Ahmed Smajloviq, me të cilët ishte në lidhje të ngushtë dhe të cilët lanë mbresë të veçantë në rrugën e profesionalizimit fetar të Hfz. Shaqir ef. Fetahut.

Pas kryerjes së Fakultetit, punësohet në fsh. Çegran si imam dhe mualim dhe në bazë të rezultateve të treguara gjatë kësaj kohe, emërohet si mësimdhënës në SHMI ”Medreseja Isa Beu” – Shkup, ku si ligjërues punon 10 vjet, kryesisht si profesor i lëndës së Akaidit Apologjetikës islame dhe Filozofisë islame dhe të përgjithshme, por gjatë kësaj kohe ka ligjëruar edhe disa lëndë tjera. Në vitin 1994, emërohet Drejtor i Sektorit për shkencë e kulturë islame pranë BFI në RM, pastaj plot katër vite kryen edhe detyrën e Sektorit fetaro-arsimor, në Kryesine e BFI të RMV, derisa në vitin 2001 zgjidhet Mufti i Muftinisë së Gostivarit, detyrë të cilën e ushtroi deri në vitin 2020 kur zgjidhet Reisul Ulema i BFI të RMV.

Prej ditëve të para në Medresenë e Alaudin-it në Prishtinë, fillon të merret me shkrime, duke i botuar ata në Gazetën e Shoqatës së nxënësve të Medresesë me emrin “Nur”.
Ka botuar mbi 100 artikuj edhe në gazetat tjera si: Dituria Islame, Hëna e Re, Flaka, Fakti, Vepra, Drita Islame, etj.
Ka shkruar mbi gjashtë vepra të sferës islame. Është njohës i mirë i religjioneve komparative, kjo ka ndikuar që të merrë pjesë aktive në disa konferenca, simpoziurme dhe panele në vend dhe jashtë vendit, në sferën e dialogut ndërreligjioz mbi paqen, tolerancën dhe bashkëpunimin ndërfetar.

Prej ditëve studentore është marrë edhe me përkthime edhe atë ka qenë anëtar i grupit për përkthimin e veprës së Rozhe Garodit me titull: ”Islami, kultura dhe socializmi” të botuar në Sarajevë, pastaj ”Feja- fenomen i vërtetë”, botuar nga BFI në RM në Shkup, ”Akaid”-1 në Tiranë, pastaj Akaidi II-Gjashtë kushtet e besimit, që të dyja këto libra janë botuar nga Komuniteti Musliman në Tiranë, si tekste mësimore për nevojat e shkollave të mesme islame në tërë Shqipërinë dhe më gjërë.

Tashmë ka kryer provimet postdiplomike në USHT, në Fakultetin Filozofik – Dega e Historisë por nuk ka dhënë punimin e magjistraturës.
Èshtè iniciator dhe themelues i Shkollës së Mesme Islame për gjininë femërore në Gostivar ku ka qenë plotë 11 vjet Koordinator i saj. Themelues i Institutit për profesionalizim të Kur’anit Famëlartë “Hfz. Hasan ef. Zendeli”. Është dekoruar me dekorata të ndryshme, këtu po ceken vetëm dy prej shumë tjerash: Dekorata “Vehbi Dibra” – Dekoratë e BFI e RMV dhe dekoratën nga Akademia Internacionale e Shkencave Sociale në Palm Beach, Florida, SHBA. Është prind i tre fëmijëve.

 

Curriculum Vitae

 

 1. Mbiemri:             Fetai    
 2. Emri:             Shaqir
 3. Kombësia: Shqiptar
 4. Email: [email protected]
 5. Arsimimi:
Institucioni

 

Diploma / arritjet
USHT Fakulteteti Filozofik – Dega e Historisë – Master
Fakulteti i Shkencave Islame në Sarajevë të B e H Diplomë e Fakultetit
Medreseja “Alaudin”, Prishtinë

[1976 – 1980]

Medreseja “Gazi Husrev Beg”, Sarajevë [viti 1963]

Diplomë e shkollës së mesme teologjike
Shkollimi tetëvjeçar në shkollën fillore“Përparimi”, Çegran – Gostivar[1968 – 1975] Dëftesë

 

 1. KUALIFIKIMET KRYESORE:

 

 • Udhëheqës i pajisur me guxim, mendim dhe veprim strategjik që orientoi zhvillimin e jetës fetare islame në dy kahe: riorganizimin dhe fuqizimin e institucionalizimit të jetës fetare islame, si dhe profilizimin me identitet burimor shqiptar;
 • Meritor për ngritjen e urës lidhëse midis mendimit tradicional islam dhe mendimit bashkëkohor e intelektual;
 • Njohës i mirëfilltë i krahasimit të religjioneve;
 • Iniciator i shumë nismave që lidhen me avancimin e arsimimit të popullatës, ngritjes së institucioneve të shëndosha arsimore, promovimin e çështjes së shkollimit të femrës muslimane dhe sigurimin e bursave për shkollim për studentë, etj;
 • Anëtar i rregullt i një numri të madh organizatash botërore, evropiane dhe ballkanike me karakter islam.
 • Pjesëmarrës në shumë konferenca në të cilat ka mbajtur kumtesa me mesazhe të ndryshme në shërbim të çështjes islame dhe kombëtare.

 

 1. PËRVOJAT PROFESIONALE
Periudha kohore [nga-deri] Vendi Institucioni / organizata Pozicioni Përshkrimi
2020 – aktualisht Shkup, Maqedoni Bashkësia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut

(BFI e RMV)

Reisul Ulema i BFI

 

 • I zgjedhur në pozicionin drejtues të Reisul Ulemasë së BFI në RM (i zgjedhur me zgjedhje demokratike brenda BFI-së)
 • Drejton dhe kujdeset për jetën fetare islame në vend;
 • Kujdeset dhe menaxhon organet dhe institucionet e BFI;
 • Prezanton muslimanët e Maqedonisë në forume, komitete dhe grupe të ndryshme të ngritura në nivel vendi, rajoni, dhe më gjerë;
 • Përfaqëson dhe mbron interesat e muslimanëve të vendit dhe institucionit që drejton në vend dhe jashtë vendit;
 • Menaxhon, mbikëqyr burimet financiare, njerëzore dhe materiale të insituticionit dhe organeve në varësi;
 • Themelon dhe drejton komisione për aksionet fetare (haxhi, fitri, zeqati, kontribute vullnetare etj);
 • Përfaqëson institucionin dhe interesat e tij në raport me faktorët relevant në vend dhe jashtë (komunitetin e donatorëve, organe qeveritare, korpusin diplomatik, botën akademike, komunitetet e tjera fetare, etj..)
 • Përkujdeset për zhvillimin e islamit autokton nëpërmjet shkollimit dhe ligjëratave burimore;
 • Përcjell mesazhe të forta, kryesore, motivuese dhe përshëndetëse me rastin e festave fetare;
 • Përcjell dhe përhap vlerat e larta të islamit si paqja, dashuria, harmonia dhe bashkëjetesa ndër-konfesionale
2001-2020 Gostivar, Maqedoni Bashkësia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut
(BFI e RMV)
Mufti i Muftinisë së BFI – Gostivar
 • Përgjegjës për mbarëvajtjen e punëve në Muftininë e Gostivarit sipas Kushtetutës, rregulloreve dhe dispozitave normative të BFI-së;
 • Përkujdeset dhe menaxhon me objektet fetare brenda territorit të Muftinisë së Gostivarit;
 • Udhëhëqës i mirëfilltë në marrëdhëniet ndëretnike dhe ndërfetare në Muftininë e Gostivarit;
 • Menaxhim me pronën e vakëfit brenda Muftinisë dhe shtimin e saj;
 • Ideator i themelimit të Institutit të Hifzit dhe Bukurleximit të Kur’anit “H. Hfz Hasan ef. Zendeli”;
 • Ideator, bashkëthemelues dhe koordinator i SHMI “Medreseja Isa Beu” – Paralelja e Vajzave në Gostivar;
 • Mbështetës i botimeve të literaturës fetare dhe kombëtare;
2008-2019 Gostivar, Maqedoni SHMI “Medreseja Isa Beu” –

Paralelja e Vajzave Gostivar

Koordinator
 • Koordinator i SHMI “Medreseja Isa Beu” – Paralelja e Vajzave në Gostivar;
 • Iniciues për ndërtimin e godinës së re të SHMI “Medreseja Isa Beu” – Paralelja e Vajzave në Gostivar;

 

1997-2001 Shkup, Maqedoni Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë

(BFI e RM)

Drejtor i Sektorit fetaro-arsimor pranë BFI
 • Përgjegjës i zhvillimit të arsimit fetar islam në vend
 • Përgjegjës i zhvillimeve brenda SHMI “Medreseja Isa Beu” – Shkup
 • Pjesëtar i Këshillit për hapjen e Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup

 

1994-1997 Shkup, Maqedoni Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë (BFI e RM) Drejtor i Sektorit për Kulturë pranë BFI-së
 • Gjatë kësaj periudhe nën përkujdesjen e tij do të botohet një pjesë e literaturës islame të nevojshme për atë kohë
 • Iniciues i shumë manifestimeve me karakter kulturor islam

 

1984-1994 Shkup, Maqedoni SHMI “Medreseja Isa Beu” Profesor
 • Profesor i lëndëve: Akaid, Filozofi Islame, Dave dhe Imamat

 

 

 1. ARRITJET:

 

2017 – Çmimi “Myfti Vehbi Dibra – Bashkësia Fetare Islame

2018 – Medalje për Mirënjohje nga Akademia Internacionale e Shkencave Sociale në Florida, SHBA

Një numër i madh i mirënjohjeve dhe vlerësimeve nga shoqata dhe organizata jo-qeveritare.

 

 1. KONTRIBUTE TË VEÇANTA:

 

 • 1991 – Autor i rregullt në revistën “Hëna e Re”, që botohet në tre gjuhë;
 • 1991 – Pjesëtar i O.H. “El Hilal” (sot HILAL) – organizatë humanitare me synim të mbështetjes së shtresave të varfra të shoqërisë;
 • 1992 – Kontribut i veçantë në menaxhimin e krizës humanitare të shkaktuar nga refugjatët e Bosnjës;
 • 1992/93 – Kontribuues për themelimin e Universitetit të Tetovës;
 • 1998/99 – Pritja e refugjatëve nga Kosova ku BIM përmes O.H. El Hilal ishte organizata më e zëshme deri në Kombet e Bashkuara;
 • 2004 – Bashkëthemelues i Medresesë së Vajzave në Tetovë;
 • 2005 – Bashkëthemelues i Medresesë së djemve në Shtip;
 • 2006 – Bashkëthemelues i Medresesë së Vajzave në Shkup;
 • 2006 – Mbrojtës i BFI nga radikalizmi, ekstremizmi dhe terrorizmi;
 • 2008 – Iniciues për themelimin e Medresesë së Vajzave në Gostivar;
 • 2013 – Bashkëthemelues i Agjencionit për Standardin “Hallall”;
 • 2015 – Bashkëthemelues i Mexhlisit për fetva në Maqedoni;
 • 2019 – Ideator për themelimin e Institutit të Hifzit dhe Bukurleximit të Kur’anit “H. Hfz. Hasan ef. Zendeli” – Gostivar;
 • 2020 – Ideator për themelimin e kanalit online të BFI “TV IKRE”;

 

 1. PUBLIKIME:

 

– Autor në këto revista: “Hëna e Re”, “Fakti”, “Koha”, “Flaka”, “Preporod”, “Dituria Islame”, “Drita Islame”, “Zhurnal”, “Lajm” etj..

Ka botuar veprat e mëposhtme:

– ”Islami, Kultura dhe Socializmi” përkthim nga Rozhe Garodi – Sarajevë

– “Feja- Fenomen i Vërtetë” Shkup – boton BFI

– “Akaidi I” botuar nga KMSH – Tiranë

– “Akaidi II” botuar nga KMSH – Tiranë

– “Gjashtë kushtet e besimit islam” – Tiranë

-“Islami porosi hyjnore” – Gostivar

– “Drejtimi racionalist Mu’tezilit”

 

 1. PJESËMARRJE NË KONFERENCA / KUMTESA

– 2021 Edirne – Simpozium mbi rolin e xhamisë dhe imamit në jetën fetaro-islame në Ballkan dhe më gjerë,

-2021 Prishtinë – Konferencë shkencore: “Një shekull nga përkthimi i Kur’anit nga Ilo Mitkë Qafëzezi”, organizuar nga Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame i cili funksionon në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës;

– 2021 – Kumtesë me temë: “Përvojat e fetvasë në Maqedoninë e Veriut dhe rolet e saj në përballjen me sfidat aktuale dhe përdorimi i teknologjisë moderne”. Konferencën me titull: “Institucionet e Fetvave në Epokën Digjitale”, organizuar nga “Darul ifta” (Institucioni i Fetvave) që udhëhiqet nga Myftiu i Egjiptit Prof. Dr. Sheuki Al-lam;

– 2018 – Konferenca ndër-fetare me temë “Planifikimi i Dialogut Ekumenik dhe Ndërfetar në Ballkanin Juglindor”, organizuar nga organizata ndërkombëtare për dialog ndër-fetar “Portikicus” nga Vjena;

– Konferencë “Karta e Medines”, organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e RMV;

– 2015 – Tryezë e rrumbullakët me temën “Unifikimi i plan-programit mësimor nëpër mejtepe, domosdoshmëri kohore“.

-2013 Stamboll – Simpoziumi ndërkombëtar me temën “Ixhmai dhe vetëdija kolektive” organizuar nga Yeni Ymit dhe Hira nga 27-28 prill

 

 

 1. GJUHËT E HUAJA: kompetenca e shprehur në shkallë nga 1 në 5 (1 – shkëlqyeshëm; 5 – bazike)

 

Gjuha Lexim Të folurit Të shkruarit
Shqip Gjuha amtare
Maqedonisht 1 1 1
Arabisht 1 2 1
Anglisht 3 3 3
Serbo-kroatisht 1 1 1