6. Drejtoria e Vakëfit

Drejtori i sektorit të vakëfit është Mr. Fehmi Ebibi.

Biografi

Emri :  Fehmi

Mbiemri:  EBIBI

Data dhe vendi i lindjes:  01.11.1972, Negotinë –Gostivar

Gjendja civile:  i martuar,babai dy fëmijëve.

 

Shkollimi:  Shkollën fillore e ka mbaruar në vendlindje, në Negotinë të Gostivarit, kurse shkollën e mesme në Shkup, në medresenë ,,ISA  BEU,, .

Pas mbarimit të shkollës së mesme, në vitin 1991 u regjistrua në Fakultetin e Shkencave Islame në Sarajevë. Për shkak të ngjarjeve të njohura dhe luftës në Bosnje dhe Hercegovinë u detyrua të ndërpres studimet dhe në vitin 1993 u regjistrua në Stamboll, në Universitetin Marmara, Fakulteti i Shkencave Islame. Në vitin 1998 u diplomua në Fakukltetin e Shkencave Islame në Stamboll, drejtimi histori islame. Gjatë studimeve ka mbaruar edhe formacionin pedagogjik dhe metodika e arsimimit, me qëllim specializimi për mbajtjen e mësimbesimit fetarë në shkolla shtetërore.

Në vitin 2016, magjistron në Institutin për histori nacionale-INI në Shkup. Momentalishtë ndjek studimet e doktoraturës në institutin për histori nacionale prane Universitetit  ,,Shen Kirili dhe Metodi,, në Shkup.

 

Njohja e gjuhëve të huaja: Nga gjuhët e huaja, përvec gjuhës amtare dhe gjuhës maqedone, ai e njeh shumë mirë edhe gjuhën turke dhe gjuhën serbokroate. E njeh dhe shërbehet edhe me gjuhën angleze dhe arabe.

 

Përvoja në punë: Prej Janarit të vitit 1999 është i punësuar në xhaminë e fshatit Negotinë si Imam, muderris dhe mualim. Në vitin shkollorë 2008-2009 ka qenë arsimtarë i lëndës fetare në Shkollën fillore  ,,Naim Frashëri,, në Negotinë.

Ka publikuar shumë artikuj dhe studime shkencore në revistën Hëna e Re dhe revista të tjera në vend. Eshtë autorë i librit, “Përhapja e Islamit në Ballkan me theks të vecantë në Maqedoni , shek XV-XVII”.

Prej datës 22 Maj 2023 me vendim të Reisul Ulemasë është emëruar në postin e Drejtorit të Vakëfit pranë BFI në RMV.