KUVENDI

Kuvendi i BFI-së

Kuvendi i Bashkësisië Fetare Islame është organ më i lartë juridikofinansiar.

Kuvendin e BFI-së e përbëjnë njëzet e shtatë anëtarë:

– nga Shkupi pesë,

– nga Tetova katër,

– nga Gostivari tre,

– nga Kumanova dy,

– nga Kërçëva dy,

– nga Dibra dy,

– nga Struga dy,

– nga Shtipi dy,

– nga Manastiri një,

– ngaVelesi një,

– nga Ohri një,

– nga Prilepi një dhe

– nga Resnja një

Të deleguarit për anëtarë të Kuvendit të BFI-së nga ana e organit të Muftinisë bëhet përmes sistemit një plus një sipas rregullores së veçantë për Kuvendin.

Anëtarët e Kuvendit të BFI-së me 2/3 duhet të jen me arsimim sipëror nga profilet juridiko-administrativo-ekonomik.

Kuvendi i BFI-së:

Në mbledhje të përbashkët me Rijasetin e BFI-së miraton Kushtetutën e BFIsë, ndryshimet dhe plotësimin e saj.

– miraton plan-programin vjetor dhe raportin e punës së Rijasetit të BFI-së.

– miraton planin financiar dhe llogarinë përfundimtare të Rijasetit të BFIsë,

– verifikon miratimin e planeve financiare dhe të llogarive përfundimtare të muftinive të BFI-së.

– miraton rregulloren për punë të Kuvendit të BFI-së si dhe akte të tjera normative të BFI-së.

Kuvendi i BFI-së punon në seanca. Seancat e Kuvendit të BFI-së mbahet më së paku një herë në vit. Në mbledhjen e parë konstituive Kuvendi zgjedh kryetarin dhe nënkryetarin e vet.

Me seancat e Kuvendit të BFI-së udhëheq Kryetari i Kuvendit të BFIsë. Kryetari i Kuvendit është i detyruar të konvokojë seancë të Kuvendit të BFI-së me kërkesë të Reis ul Ulemasë, Rijasetit të BFI-së dhe me kërkesës të 1/3 së anëtarëve të Kuvendit të BFI-së.

Mandati i Kuvendit të BFI-së zgjat katër vjet.