2. Sekretari Gjeneral

Bashkësia Fetare Islame ka edhe Sekretar të Përgjithshëm të BFI, funksion të cilin e kryen Irsal Jakupi, që kujdeset për zbatimin efikas të të gjitha akteve që i sjell Reisul Ulemaja, Rijaseti i BFI-së dhe Kuvendi i BFI-së, si dhe
koordinon punët e shërbimeve profesionale të Rijasetit të BFI-së me organet dhe institucionet shtetërore si dhe subjektet tjera të jetës private dhe publike në vend dhe jashtë tij.