Browsing Tag

PËRGËZIM

PËRGËZIM

“E Ne të dërguam ty (Muhammed) vetëm si mëshirë për të gjitha botërat” ( Enbija;107) Me rastin e Ditëlindjes së figurës më të shquar të historisë njerëzore Muhamedit s.a.v.s, Bashkësia Fetare Islame e R.M i përgëzon të gjithë besimtarët e…

PËRGËZIM

“Ata të cilët besuan, migruan dhe luftuan me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e All-llahut, ata kanë pozitë më të larët te All-llahu dhe vetëm ata janë fatlumë.” (Kaptina et- Teube: 20) Bashkësia Fetare Islame e R.M i informon të gjithë…

PËRGËZIM

“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij…

PËRGËZIM

Nata e madhe e Regaibit! Lejletul-Regaib, sipas kalendarit Hixhrij është më 03/04 Rexheb gjegjësisht më 24/25 Maj 2012. Pejgamberi ynë i nderuar, në një hadith të transmetuar nga Enesi (r.a.) thotë: “Kujdes, përpiqu të rrish zgjuar natën e…