Urime Nata e Madhe e Israsë dhe Mi’raxhit

(SHQ. MKD. TUR. ENG)

Sonte është nata e 27 e Muajit Rexhep, në të cilën ndodhi mrekullia e Israsë – udhëtimi i Muhamedit a.s. me ndihmën e Allahut Fuqiplotë prej Mesxhidi Haramit në Mekë deri në Mesxhidi Aksa gjatë një pjese të natës dhe prej aty u ngrit në qiejtë më të lartë në Sidrei Munteha. Ishte ndihmë dhe përkrahjeje për Muhamedin a.s. m’u në momentet më të vështira fizike shpirtërore në misionin e tij hyjnorë për të udhëzuar njerëzimin në rrugën e drejtë. Në këtë natë Muhamedi a.s. pati dhurata të shumta, e më e veçanta ishte obligimi i detyrueshëm i faljes se pesë kohëve të namazit, lidhje kjo më fuqishme me Krijuesin.
Në emër të Bashkësisë fetare islame të RMV dhe në emrin tim shprehi urime të thella tē gjithë besimtarëve kudo që jetojnë dhe veprojnë duke ju lutur Allahut Fuqiplotë që këtë ndodhi të madhe ta kuptojmë si inspirim drejt ngritjes së vetëdijes për të jetuar sipas parimeve të shenjta për të qenë të përkushtuar veprave të mira, paqes, afrimit në mes veti dhe bartës të vërtetë të vlerave islame në përgjithësi. Zoti ju bekoftë në këtë Natë të Madhe të Israsë dhe Mi’raxhit.
Kryetari i BFI të RMV
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
***
Вечерва е 27-та ноќ од месецот Реџеб, на која се случи чудото на Исра – патувањето на Мухамед а.с. со помош на Семоќниот Алах од Месџидот Харам во Мека до Месџидот Ал Акса во еден дел од ноќта и оттаму се вознесе на највисоките небеса во Сидреи Мунтеха. Тоа беше помош и поддршка за Мухаммед а.с. во најтешките физичко-духовни моменти во неговата божествена мисија да го води човештвото на вистинскиот пат. Во оваа ноќ Мухамед а.с. имало многу дарови, а најпосебен бил задолжителната обврска за молитва да се клања пет пати на ден, за поставување посилна врска со Создателот.
Во име на Исламската Верска Заедница на РСМ и во мое име, упатувам најдлабоки честитки до сите верници каде и да живеат и дејствуваат, молејќи се на Семоќниот Алах да го разбере овој голем настан како инспирација за подигнување на свеста за живеење според светите принципи да бидат посветени на добри дела, мир, зближување и воопшто вистински носители на исламските вредности.
Алах да ве благослови во оваа Голема ноќ на Исра и Мираџ.
Претседател на ИВЗ на РСМ
Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи
***
Bu gece, İsra mucizesinin gerçekleştiği Receb ayının 27. gecesi – Muhammed (s.a.v)’in Yüce Allah’ın yardımıyla gecenin bir bölümünde Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yolculuğu, oradan da en yüksek semalara Sİdre-i Munteha’ya yükseldiği gecedir. Mirac, insanlığı doğru yola yönlendirmek amacıyla kendisine verilen görevinde en zor fiziksel ve ruhsal anlarda Muhammed (s.a.v.)’a Yüce Allah tarafından verilen büyük bir mucizevi ve ilahi destekti. Bu gecede Muhammed a.s.’a birçok ikramlarda bulunuldu, fakat bunlar arasında en ömeli olanı, Yaradan ile daha güçlü bir ilişkiler kurmak için günde beş vakit namazın farz kılınmasıdır.
Bu münasebetle KMC İslam Dini Birliği ve şahsım adına, nerede yaşarlarsa yaşasın, her yerde bütün müslümanların Mirac Kandilini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu büyük hadisenin kutsal ilkelerine göre yaşama bilincini yükseltmeye, iyiliklere, barışa, yakınlaşmaya ve genel olarak İslami değerlerin gerçek hükümlerine bağlı olmaları için Yüce Allah’a dua ediyorum.
Cenabı Allah bu büyük İsra ve Mirac Gecesi’ni mübarek eylesin.
KMC İDB Başkanı Reisul Ulema
H. Hfz. Şakir ef. FETAİ
***
Tonight is the 27th night of the Month of Rajab, on which the miracle of Isra took place – the journey of Muhammad p.b.u.h. with the help of Allah Almighty from the Sacred Masjid Haram in Mecca to the Al-Aqsa Masjid during a part of the night and from there he ascended to the highest heavens in Sidrei Munteha. It was help and support for Muhammad p.b.u.h. in the most difficult physical-spiritual moments in his divine mission to guide humanity on the right path. On this night Muhammad p.b.u.h. received many gifts, and the most special was the obligatory of praying five times of prayer, a stronger connection with the Creator.
On behalf of the Islamic Religious Community of RNM and on my behalf, I extend my deepest congratulations to all believers wherever they live and act, praying to Almighty Allah to understand this great event as an inspiration to raise awareness to live according to the sacred principles of to be committed to good deeds, peace, rapprochement and true bearers of Islamic values in general.
God bless you on this Great Night of Isra and Mi’raj.
President of IRC of RNM
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

Comments are closed.