URIM Drejtuar Komunitetit Musliman Shqiptar në Zvicër

(Shq. Eng.)

Drejtuar: Komunitetit Musliman Shqiptar në Zvicër
-H. Hfz. Mehas ef. Alija, Kryetar
U R I M
I nderuari dhe shumë i respektuari H. Hfz. Mehas ef. Alija,
Kam kënaqësi të posaçme që në emër tim personal dhe në emër të Bashkësisë Fetare Islame në RMV, me organet dhe institucionet edukativo-arsimore të saja, që me rastin e zgjedhjeve të Kryesisë së KMSHZës, respektivisht rizgjedhjes suaj Kryetar i Komunitetit Musliman Shqiptar në Zvicër t`ju përcjellë urimet tona të përzemërta vëllazërore duke ju dëshiruar suksese të mëtutjeshme në punë dhe shëndet dhe mirëqenie në jetë.
Me këtë rast edhe njëherë shprehim gatishmërinë e Bashkësisë Fetare Islame në RMV në përkrahjen permanente të KMSHZ-ës në organizimin dhe zhvillimin e jetës fetaro-islame në Zvicër. Andaj, duke u nisur nga ky parim, thellësisht jemi të bindur se bashkëpunimi institucional, në mes të Bashkësisë Fetare Islame në RMV dhe Komunitetit Musliman Shqiptar në Zvicër në të ardhmen do të vazhdojë në mënyrë më intensive.
Gjithnjë paçi ndihmën e Zotit të Madhërishëm.
Vesselamu alejkum,
Reisul-Ulema i BFI-së
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

 

***

 

Addressed to: The Albanian Muslim Community in Switzerland
-H. Hfz. Mehas ef. Alija, Chairman
Congratulation
Highly respected H. Hfz. Mehas ef. Alija,
It is my special pleasure that on my own behalf and on behalf of the Islamic Religious Community in RNM, with its educational bodies and institutions, on the occasion of the elections of the Presidency of the AMCS (KMSHZ), respectively your re-election of the President of the Albanian Muslim Community in Switzerland to `conveys to you our heartfelt and fraternal greetings wishing you further success at work and health and well-being in life.
On this occasion, we once again express the readiness of the Islamic Religious Community in the RNM in the permanent support of the AMCS (KMSHZ), in the organization and development of the religious-Islamic life in Switzerland. Therefore, starting from this principle, we are deeply convinced that the institutional cooperation between the Islamic Religious Community in RNM and the Albanian Muslim Community in Switzerland in the future will continue more intensively.
Wish you always to have the help of Allah Almighty.
Vesselamu alejkum,
Reisul-Ulema of IRC of RNM
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

Comments are closed.