U KONSTITUUA KUVENDI I BFI në RMV

(SHQ. МКД. TUR. ENG.)

Z. Nesib Demiri – Kryetar
Z. Amir Ahmeti – Nënkryetar
Z. Nurten Zekirovski – Nënkryetar
Z. Zuhri Vejseli – Sekretar
Të mërkurën më 02 11 2022 në amfiteatrin e SHMI ” Medreseja Isa Beu” në Shkup u mbajtë mbledhja e konstituimit të Kuvendit të BFI e RMV ku me shumicë vota për Kryetar të Kuvendit u zgjodh Z. Nesib Demiri – Referent për çështje studentore të FSHI në Shkup, z. Amir Ahmeti – nënkryetar, imam në fsh. Xhepçisht – Tetovë dhe Z. Nurten Zekirovski – Nënkryetar, imam në fsh. Preglovë të Kërçovës, ndërsa Z. Zuhri Vejseli – sekretar, imam në Gostivar.
Të gjithë u zgjodhën me shumicë të votave.
Në këtë mbledhje u zgjodhën edhe komisionet e Kuvendit edhe ate: Komisioni për çështje fetaro arsimore, pêr çështje juridiko financiare, për çështje të mësimbesimit islam, për çështje të pajtimit, etj.
Në mbledhje morën pjesë të gjithë anëtarët e deleguar përveç nji, i cili për shkaqe objektive nuk arriti të merr pjesë.
Prezenca e Muftinjëve, drejtorëve të sektorëve, Dekanit të FSHI dhe Drejtorit të Medresesë në mënyrë solemne i dhanë shije të veçantë.
Në fjalën e tij në fillim të mbledhjes, Kryetari i BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai përshëndeti të pranishmit, ku shkurtimisht foli për përgjegjësinë e madhe që kanë si antarë të Kuvendit dhe urova detyrën e re dhe shumë të rëndësishme të zgjedhurve të Kuvendit.
Njiherit, Reisul Ulemaja falënderoi për punën e madhe Kryetarin paraprak të Kuvendit Z. Fejsal Kadriut, i cili udhëhoqi me suksesin më të madhë punët e këtij organi të lart të BFI.
Mbledhjen e koordinoi Dr. Selver Xhemaili, antarë i komisionit zgjedhor republikan në përbërje të Z. Irsal Jakupi Kryetar, Dr. Selver Xhemailit dhe Dr. Abdulkerim Iseini, anëtarë.
Një falënderim i veçantë për Z. Ibrahim ef Idrizin me stafin e tij për organizimin teknik të mbledhjes si dhe për drekën që e shtroi për nderë të konstituimit të Kuvendit të BFI- RMV
Urojmë punē të mbarë Kuvendit të BFI si dhe anëtarëve të tij.
***
СЕ КОНСТИТУИРАШЕ СОБРАНИЕТО НА ИВЗ на РСМ
Г-дин Несиб Демири – Претседател
Г-дин Амир Ахмети – потпретседател
Г-дин Нуртен Зекировски – потпретседател
Г-дин Зухри Вејсели – секретар
Во среда на 02.11.2022. година во амфитеатарот на СИУ „ Иса Бег Медреса“ во Скопје се одржа конститутивна седница на Собранието на ИВЗ на РСМ, на која за Претседател на Собранието со мнозинство гласови се избра, Г-дин Несиб Демири. За потпретседатели се избраа: г. Амир Ахмети -имам во с. Џепчишта – Тетово и г.Нуртен Зекировски – имам во с. Преглова од Кичево, додека за секретар се избра г. Зухри Вејсели – имам во Гостивар. Сите кандидати беа избрани со мнозинство гласови.
На оваа седница беа избрани и комисиите на Собранието: Комисијата за верско-просветни прашања, за правни и финансиски прашања, за прашања од исламското учење и верување, за прашања на помирување, итн.
На состанокот учествуваа сите делегирани членови, освен еден кој од објективни причини не беше во можност да учествува.
Присуството на муфтиите, директорите на секторите на Ријасетит, Деканот на ФИН и директорот на Медресата му дадоа посебна атмосфера на оваа свеченост.
Во својот говор, на почетокот на состанокот, Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ги поздрави присутните, каде накратко зборуваше за големата одговорност што ја имаат тие како членови на Собранието на ИВЗ, и им честиташе за новата и многу важна задача.
Истотака, Реисул Улема му се заблагодари на досегашниот Претседател на Собранието, г-дин Фејсал еф. Кадриу за добрата работа, кој со најголем успех ја водеше работата на ова високо тело на ИВЗ.
Состанокот беше координиран од Др. Селвер Џемаили, член на Републичката Изборна Комисија која е во состав од г. Ирсал Јакупи – Претседател, Др. Селвер Џемаилит и Др. Абдулкерим Исеини, членови.
Посебна благодарност до г-дин Ибрахим еф. Идризи и неговиот персонал за техничката организација на состанокот како и за ручекот што го приреди во чест на конституирањето на Собранието на ИВЗ на РСМ.
На Собранието на ИВЗ и неговите членови им посакуваме добра и успешна работа.
***
KMC İSLAM DİNİ BİRLİĞİ MECLİSİ OLUŞTURULDU
Nesib Demiri – Başkan
Amir Ahmeti – Başkan Yardımcısı
Nurten Zekirovski – Başkan Yardımcısı
Zuhri Veyseli – Sekreter
02.11.2022 tarihinde Çarşamba günü, Üsküp “İsa Bey Medresesi” binası toplantı salonunda KMC İslam Dini Birliği Meclisi’nin kuruluş oturumu yapıldı ve Sn. Nesib Demiri oy çokluğu ile İDB Meclis Başkanı seçildi. Başkan yardımcılığına şu isimler getirildi: Kalkandelen Cepçişte köyü imamı Amir Ahmeti ve Kırçova’nın Preglova köyü imamı Nurten Zekirovski. Gostivar imamlarından Zuhri Veyseli de Meclis Sekreteri görevine getirildi. Tüm adaylar oy çokluğu ile seçildi.
Bu toplantıda Meclisin şu komisyonları da seçildi: Dini-Eğitim İşleri Komisyonu, Hukuki ve Mali İşler Komisyonu, İslami Öğretim ve İman İşleri Komisyonu, Uzlaşma İşleri Komisyonu v.b.
Objektif nedenlerle katılamayan bir üye dışında, tüm delege üyeler toplantıya katılmıştır.
Müftülerin, Riyaset daire müdürlerinin, Üsküp İslami Bilimler Fakültesi Dekanı ve Medrese müdürünün katılımları, bu törene ayrı bir hava kattı.
Toplantının başında yaptığı konuşmada İDB Başkanı Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, katılımcıları selamlayarak, Meclis üyeleri olarak sahip oldukları büyük sorumluluktan kısaca bahsetti ve bu çok önemli göreve seçilen yeni üyeleri tebrik etti.
Reisul Ulema ayrıca, İDB eski Meclis Başkanı Sayın Faysal ef. Kadriu’ya da, bu yüksek organının çalışmasına şimdiye kadar yaptığı katkıları, elde ettiği başarıları ve gösterdiği liderlik vasfından dolayı teşekkür etti.
Toplantının çalışmalarını, İDB Seçim Komisyonu Başkanı İrsal Yakupi, Seçim Komisyonu üyeleri Selver Cemaili ve Dr. Abdülkerim İseni koordine etti.
KMC İslam Dini Birliği Meclis toplantısına teknik organizasyonu sunmaları yanı sıra, katılımcılara öğlen yemeği de ikram eden Medrese Müdürü İbrahim ef. İdrizi ve yakın çalışma arkadaşlarına da teşekkür edildi.
İDB Meclisi ve üyelerine, çalışmalarından başarılar diliyoruz.
***
THE ASSEMBLY OF IRC OF RMV WAS CONSTITUTED
Mr. Nesib Demiri – Chairman
Mr. Amir Ahmeti – Vice President
Mr. Nurten Zekirovski – Vice President
Mr. Zuhri Vejseli – Secretary
On Wednesday 02 11 2022 in the amphitheater of SHS “Madrasah Isa Bey” in Skopje, the meeting of the constitution of the Assembly of IRC of RMV was held, where Mr. Nesib Demiri – Referent for student affairs of FIS was elected as Speaker of the Assembly with a majority of votes. Mr. Amir Ahmeti – was elected vice president, he is imam in the village. Xhepçisht – Tetovo and Mr. Nurten Zekirovski – also voted as Vice President, he is imam in the village. Preglovo of Kichevo, while Mr. Zuhri Vejseli – secretary, he is imam in Gostivar. All were elected by majority vote.
In this meeting, the committees of the Assembly were also elected: the Commission for religious and educational issues, for legal and financial issues, for issues of Islamic teaching and belief, for issues of reconciliation, etc.
All delegated members participated in the meeting, except for one, who for objective reasons was unable to participate.
The presence of Mufties, directors of sectors, the Dean of FIS and the Director of the Madrasah solemnly gave it a special flavor.
In his speech, at the beginning of the meeting, the President of IRC, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai greeted those present, where he briefly spoke about the great responsibility they have as members of the Assembly and congratulated the elected members of the Assembly on their new and very important task.
Also, Reis ul Ulema thanked the previous Speaker of the Assembly, Mr. Fejsal ef, Kadriu, for the great work, who led this high body of IRC with the greatest success.
The meeting was coordinated by Dr. Selver Xhemaili, member of the Republican Election Commission composed of Mr. Irsal Jakupi Chairman, Dr. Selver Xhemailit and Dr. Abdulkerim Iseini, members.
A special thanks to Mr. Ibrahim ef. Idrizi and his staff for the technical organization of the meeting as well as for the lunch that he hosted in honor of the constitution of the Assembly of IRC of RNM.
We wish all the best to IRC Assembly and its members.

Comments are closed.