Tre aksione humanitare brenda një dite

(Shq. Mkd. Eng)

Organizata Humanitare Hilal, e cila funksionon në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame, të martën më 20.04.2021, ndërmori tre aksione humanitare, ku në mënyrë të organizuar u dërguan 50 pako për skamnorët e qytetit të Kratovës dhe 20 pako për Shoqatën e Invalidëve të Punës, si dhe 500 pako për Myftinië e Bashkësisë Fetare Islame të Tetovës, ndihat e cila do të shpërndahen në mënyrë të organizuar gjatë ditëve në vijim nga operativa e Myftinisë së Tetovës.
Në kuadër të këtij aksioni, të pranishëm në shpërndarjen e këtyre ndihmave ishin hoxha i xhamisë së Kratoves, Muhamed ef. Memedov, i cili bëri pranimin e këtij donacioni, ku nëpërmjet listës së përpiluar paraprakisht, do tu shpërndahen skamnorëve të këtij qyteti.
Për Shoqatën e Invalidëve të Punës pakot për anëtarët e kësaj shoqatë i pranoi z. Lutfi Mustafa, i cili në emër të shoqatës dhe në emrin e tij personal falënderoi fillimisht Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetain, Kryetarin e OH Hilal, Fadil ef. Ramadani si dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Vakfit nga Republika e Turqisë për këtë donacion mjaft të rëndësishëm për anëtarët e kësaj shoqate në këto ditë Ramazani. Me këtë rast, ai i dhuroi një Mirënjohje OH Hilalit, gjegjësisht Kryetarit të OH Hilal Fadil ef. Ramadani.
Gjithashtu, një kontingjent prej 500 pakove u nisën për në Myftinië e Tetovës, të cilat ditëve në vijim do të shpërndahen sipas listave të përpiluara nga këshillat e xhamive, ndërsa shpërndarja do të bëhet nga operative e Myftinisë së Tetovës dhe nga këshillat e xhamive të kësaj Myftinie.
Ditëve në vijim do të shpërndahen pako edhe nëpër Myftinitë e qyteteve të tjera të Maqedonisë së Veriut, me qëllim që ky doinacion i dhuruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Vakfit të Republikës së Turqisë, por edhe i donatorëve të tjerë, sa më shpejtë të dorëzohet tek nevojtarët.

Три хуманитарни акции во еден ден

Хуманитарната Организација Хилал, која функсионира во рамките на Исламската Верска Заедница на РСМ, во вторникот 20.04.2021 година, презеде три хуманитарни акции, каде 50 пакети беа испратени на организиран начин до сиромашните од градот Кратово и 20 пакети до Здружението на Работни Инвалиди, како и 500 пакетчиња за Муфтиството на Исламската Верска Заедница во Тетово, кои ќе бидат дистрибуирани на организиран начин во наредните денови со оперативата на Тетовското Муфтиство.
Како дел од оваа акција, присутни во дистрибуцијата на овие пакети беа: имамот на џамијата во Кратово, Мухамед еф. Мемедов, кој ја прифати оваа донација од 50 пакети, каде преку списокот составен однапред, ќе им биде поделен на сиромашните од овој град.
За Здружението на Работни Инвалиди, пакетите за членовите на ова здружение беа прифатени од г. Лутфи Мустафа, кој во име на здружението и во свое лично име прво му се заблагодари на претседателот на Исламската верска заедница, Реисул Улема Х.ф.з. Шаќир еф. Фетаин, претседател на ОХ Хилал, Фадил еф. Рамазан како и Генералниот директорат на Вакаф од Република Турција за оваа многу важна донација за членовите на ова здружение деновиве Рамазан. За ова прилика, он му врачи една Благодарница на ХО Хилал на Председателот на ХО Хилал Фадил еф. Рамадани.
Исто така, кон Тетовското Муфтиство се испрати контингент од 500 пакети, кои во наредните денови ќе бидат распределени според списоците што ги составуваат советите на џамиите на ова Муфтиство, додека распределбата ќе ја извршат оперативата на Тетовското Муфтиство и советите на џамиите на ова Муфтиство.
Во наредните денови, пакети ќе бидат дистрибуирани и во муфтиствата на сите други градови на Северна Македонија, со цел оваа помош, донација од Генералниот Директорат на Вакф на Република Турција, но и од други донатори, да биде доставена штом можно по скоро до сиромашните и тие што имаат потреба.

Three humanitarian actions in one day

Humanitarian Organization Hilal, which operates within the Islamic Religious Community, on Tuesday 20.04.2021, undertook three humanitarian actions, where 50 packages were sent in an organized manner to the poor of the city of Kratovo and 20 packages to the Association of Working Invalids, as well as 500 packages for the Muftiny of the Islamic Religious Community of Tetovo, which will be distributed in an organized manner in the following days by the operatives of Muftiny of Tetovo.
In the framework of this action, present in the distribution of these aids were the imam of the mosque of Kratovo, Muhamed ef. Memedov, who accepted this donation, where through the list compiled in advance, will be distributed to the poor of this city.
For the Association of Working Invalids, the packages for the members of this association were accepted by Mr. Lutfi Mustafa, who on behalf of the association and on his own behalf, first thanked the President of the Islamic Religious Community, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, the President of HO Hilal, Fadil ef. Ramadani as well as the General Directorate of the Waqf from the Republic of Turkey for this very important donation for the members of this association on these Ramadan days. On this occasion, he presented a Letter of Appreciation to HO Hilal, to the President of HO Hilal Fadil ef. Ramadani.
Also, a contingent of 500 packages were sent for the Muftini of Tetovo, which in the upcoming days will be distributed according to the lists compiled by the councils of mosques, while the distribution will be made by operatives of the Muftini of Tetovo and the councils of mosques of this Muftini.
In the coming days, packages will be distributed in the Muftinies of other cities of Northern Macedonia, in order for this aid, donated by the General Directorate of the Vakf of the Republic of Turkey, but also of other donors, to be delivered as soon as possible to the needy ones.

Comments are closed.