Browsing Tag

P Ë R G Ë Z I M

P Ë R G Ë Z I M

“Ha-mim . Pasha librin sqarues (të së drejtës nga e kota)! Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar “ (Ed- Duhanë , 1-3) Bashkësia Fetare Islame e R.M ju informon se më 15/16.07.2011, është nata e bekuar e Beratit. Kjo është natë e…

P Ë R G Ë Z I M

“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij…

P Ë R G Ë Z I M

Bashkësia Fetare Islame e R.M ju informon se më 02.06.2011, në mbrëmje është nata e bekuar e Regaibit gjegjësisht nata e Xhumasë së parë të muajit Rexhep. Regaib është nata e dhuntive, shpërblimeve, nxitëse për vepra të dobishme, a…

P Ë R G Ë Z I M

Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! “Thirrës, që i fton njerëzit në rrugën e Allahut, me urdhrin e Tij dhe si pishtar ndriçues” (El Ahzab:46). Me rastin e Ditëlindjes së figurës më të shquar të historisë njerëzore Muhammedit…