Browsing Tag

Letërqarkore drejtuar: Organizatave joqeveritare

Letërqarkore drejtuar: Organizatave joqeveritare

Bashkësia Fetare Islame e RM është e vetmja bashkësi fetare e regjistruar në përputhshmëri me Ligjin mbi Kishën, Bashkësinë Fetare dhe Grupin Religjioz në Regjistrin e vetëm gjyqësor për bashkësitë fetare dhe në bazë të këtij statusi…