Shoqata e Ulemave paraqet festat islame për vitin 2022

Shoqata e Ulemave e BFI të RMV paraqet festat islame për vitin 2022 – 1443/44 H.

Здружение Илмије на ИВЗ на РСМ, ги објавува Исламските празници за 2022 година – 1443/44 Х.

KMC “İlmiye” Cemiyeti, 2022 Miladi – 1443/44 Hicri yılı dini bayramları listesini ilginize sunmaktadır:

 

 

FESTAT ISLAME GJATË VITIT 2022 = 1443/44H

 

Lejletul-Regaib, 02/03 Rexheb 1443 = 03/04.02.2022

Lejletul- Miraxh, 26/27 Rexheb 1443 = 27/28.02.2022

Lejletul-Berat, 14/15 Shaban 1443 = 17/18.03.2022

Fillimi i Agjërimit, 1 Ramazan 1443 = 02.04.2022

Nata e Kadrit, 26/27 Ramazan 1443 = 27/28.04.2022

Dita e parë e F. Bajramit, 1 Sheval 1443 = 02.05.2022

Dita e Parë e K. Bajramit, 10 Dhulhixhe 1443 = 09.07.2022

Viti i Ri i Hixhretit, 1 Muharrem 1444 = 30.07.2022

Dita e Ashureve, 10 Muharrem 1444 = 08.08.2022

Mevludi, 11/12 Rebiul Evvel 1444 = 07/08.10.2022

 

 

2022=1443/44 HİCRİ YILI BAYRAMLARI

 

Regaib Kandili, 02/03 Rexheb 1443 = 03/04.02.2022

Mirac Kandili, 26/27 Rexheb 1443 = 27/28.02.2022

Berat Kandili, 14/15 Shaban 1443 = 17/18.03.2022

Ramazanın Başlangıcı, 1 Ramazan 1443 = 02.04.2022

Kadir Gecesi. 26/27 Ramazan 1443 = 27/28.04.2022

Fitir (Ramazan) Bayramı, 1 Sheval 1443 = 02.05.2022

Kurban Bayramı. 10 Zulhixhe 1443 = 09.07.2022

Hicri Yılbaşı, 1 Muharrem 1444 = 30.07.2022

Aşure günü, 10 Muharrem 1444 = 08.08.2022

Mevlid Kandili, 11/12 Rebiul Evvel 1444 = 07/08.10.2022

 

 

ИСЛАМСКИ ПРАЗНИЦИ ВО 2022 = 1443/44 Х

 

Лејлетул Регаиб, 02/03 Реџеб 1443 = 03/04.02.2022

Лејлетул Мираџ, 26/27 Реџеб 1443 = 27/28.02.2022

Лејлетул Берат, 14/15 Шабан 1443 = 17/18.03.2022

Почеток на Постот, 1 Рамазан 1443 = 02.04.2022

Ноќта на Кадер, 26/27 Рамазан 1443 = 27/28.04.2022

Фитер Бајрам, 1 Шеввал 1443 = 02.05.2022

Курбан Бајрам, 10 Зулхиџе 1443 = 09.07.2022

Нова Хиџретска година, 1 Мухарем 1444 = 30.07.2022

Ашура, 10 Мухарем 1444 = 08.08.2022

Мевлуд, 11/12 Ребиул-Еввел 1444 = 07/08.10.2022

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.