SHMI “Medreseja Isa Beu” me sukses përfundoi vitin shkollor 2021/22

(SHQ. МКД.TUR.)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të martën më 28.06.2022 mori pjesë në mbledhjen e Këshillit Edukativo-Arsimor të Medresesë Isa Beu në Shkup, në të cilën u vlerësua puna e shkollës së mesme islame për vitin shkollor 2021/2022. Mbledhja u mbajt në lokalet e Medresesë qendër morën pjesë të gjithë këshillat e klasave të paraleleve të shtrira me të gjithë mësimdhënësit e Medresesë.
Fillimisht Reisul Ulema u dëshiroi punë të mbarë të gjithë të pranishmive në mbledhje, e më pas Drejtori Prof. Ibrahim ef. Idrizi prezantoi rendin e ditës, ku çdo kujdestarë paraqiti suksesin e klasës.
Këshilli Edukativo-Arsimor, i udhëhequr nga drejtori prof. Ibrahim Idrizi, ka diskutuar për Raportin me shkrim nga kujdestarët e klasave për suksesin, sjelljen e nxënësve dhe mungesat, ndërsa më pas për Raportin nga profesorët e lëndëve për realizimin e plan-programeve, Raportin me shkrim nga Këshilli i Edukatorëve për realizimin e rendit shtëpiak.
Në fjalën e tij para këshillit kreu i myslimanëve të Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Hfz. Shaqir ef. Fetai e ka çmuar lart punën e nxënësve të Medresesë dhe suksesin e tyre të arritur në këtë viti shkollorë, duke e falënderuar drejtorin e shkollës, mësimdhënësit të cilët drej për drejt janë ballafaquar me nxënësit.
Po ashtu tregoi për gatishmërinë dhe sfidat rreth ecurisë së regjistrimit të Medresesë në regjistrin e shkollave të mesme.
Anëtarët e Këshillit Edukativo-Arsimor të Medresesë Isa Beu janë shprehur optimistë për punën në vijim të medresesë.
***
СИУ „Иса Бег Медреса“ успешно ја заврши учебната 2021/22 година
Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во вторникот на 28.06.2022 година учествуваше на состанокот на Просветниот совет на Медресето Иса-Бег во Скопје, на кој беше оценета работата на Исламското Средно Училиште за учебната 2021/2022 година. Состанокот се одржа во просториите на Медресата-центар каде присуствуваа сите училнички совети од проширените паралелки со сите наставници од медресата.
Првично, Реисул Улема им посака добра работа на сите присутни на состанокот, а потоа Директорот проф. Ибрахим еф. Идризи ја презентираше агендата, каде секој класен наставник го презентираше успехот на неговиот час.
Просветниот совет, предводен од Директорот проф. Ибрахим еф. Идризи, разговараше за писмениот извештај од класните раководители за успехот, однесувањето на учениците и изостаноците, а потоа и за извештајот од професорите по предметите за реализација на наставните програми, писмениот извештај од Советот на просветни работници за реализацијата на куќниот ред.
Во својот говор пред советот, лидерот на муслиманите од Северна Македонија, Реис’ул-Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја пофали работата на учениците на Медресето и нивниот успех постигнат оваа учебна година, заблагодарувајќи им се на директорот на медресата, на наставниците кои директно биле вклучени во наставниот процес. Тој говореше и за подготвеноста и предизвиците околу напредокот на уписот на Медресата во средношколскиот регистар.
Членовите на Просветниот совет на Медресето Иса Бег изразија оптимизам за тековната работа на медресето.
***
Üsküp “İsa Bey Medresesi” 2021/22 Eğitim Öğretim yılını başarıyla tamamladı
KMC İslam Dini Birliği Başkanı Reis ul Ulema H.Hfz. Şhakir ef. Fetai, 28 Haziran 2022 Salı günü, 2021/2022 eğitim öğretim yılı çalışmalarının değerlendirildiği Üsküp İsa Bey Medresesi Öğretmenler Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı, Medrese’nin bütün şubelerden tüm öğretmenlerin tüm sınıf meclislerinin katılmıyla Medrese’nin Merkezi İdari binasında gerçekleştirildi.
Reis ul Ulema Fetai, toplantıda hazır bulunanlara önce iyi çalışma temennilerini iletti, ardından Müdür İbrahim ef. İdrizi, her sınıf öğretmeninin sınıfının başarısının sunulduğu gündem maddelerini okudu.
Müdür İdrizi başkanlığındaki Medrese Öğretmenler Kurulu, sınıf öğretmenlerinin başarı, öğrenci davranışları ve devamsızlıklara ilişkin yazılı raporu, ardından öğretmenlerin müfredatların gerçekleştirilmesine yönelik konulara ilişkin raporu, Öğretmenler Kurulu’nun gerçekleştirmeye ilişkin yazılı raporu ve okul kurallarını görüştü.
Kurul huzurunda yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya Müslümanlarının lideri Reis’ul Ulema H. Hfz. Şalkir ef. Fetai, Medrese öğrencilerinin çalışmalarını ve bu öğretim yılında elde ettikleri başarıları dile getirerek, Medrese müdürüne ve öğretim sürecinde doğrudan yer alan öğretmenlere teşekkür etti. Medrese’nin, devletin Lise Siciline kaydıyla ilgili yapılan çalışmaları ve karşılaşılan zorluklardan da bahsetti.
İsa Bey Medresesi Öğretmenler Kurulu üyeleri, Medresenin devam eden çalışmaları konusunda iyimser olduklarını dile getirdiler.

Comments are closed.