RIJASETI MBAJTI MBLEDHJEN PËRGATITORE PËR MUAJIN E SHENJTË TË RAMAZANIT 2021

(Shq, Мкд, Tr)

 

 

Të enjten, 25.03.2021, u mbajt mbledhja e Rijasetit të Bashkësisë Fetare Islame të RMV me rend dite “diskutimin rreth propozim programit të punës dhe aktiviteteve të Ramazanit 2021”.

Pas diskutimit të frytshëm dhe shumë konstruktiv, Rijaseti i BFI të RMV solli vendim të njoftojë të gjitha muftinitë, organet dhe institucionet e saja si dhe të gjithë besimtarët e vendit me sa vijon:

 1. Muaji i Ramazanit fillon më 13.04.2021, e martë, respektivisht dita e trembëdhjetë e prillit është dita e parë e agjërimit të muajit të Ramazanit. Namazi i teravisë në të gjitha xhamitë propozohet të fillojë menjëherë pas thirrjes së ezanit të jacisë, ngaqë në kohën verore namazi i jacisë është më vonë. Udhëzohen të gjithë imamët që në ligjëratat e tyre të përmbledhin mesazhin në kohëzgjatje më të shkurtër me qëllim mbrojtjen e besimtarëve.
 2. Zekati dhe sadekatul fitri edhe më tutje mbesin burim kryesor i mirëmbajtjes së institucioneve të SHMI “Medreseja Isa Beu” dhe Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup. U miratua që edhe këtë Ramazan Sadekatul Fitri të jepet në tri kategori edhe ate: kategoria e parë – 300 denarë; kategoria e dytë 200 denarë dhe kategoria e tretë 150 denarë,
 3. Çdo nëpunës të jetë syçelë ndaj manipulimeve të ndryshme që ndodhin me çështjen e distribuimit të Zekatit dhe Sadekatul Fitrit në vende joadekuate, andaj marrë parasysh rëndësinë e këtyre dy burimeve në mirëmbajtjen e institucioneve fetare, çështja e Zekatit dhe sadekatul fitrit duhet të shpjegohet në mënyrë të qartë e të argumentuar dhe të apelohet te popullata muslimane që Zekatin dhe Fitrat t’ua japë institucioneve edukativo-arsimore të Bashkësisë Fetare Islame, pesë medreseve dhe Fakultetit të Shkencave Islame, dhe kështu të ndihmojnë në ngritjen e ardhmërisë islame në trojet tona.
 4. Të jepet mund i veçantë që gjatë ligjëratave të jepen porosi të shenjta që ngritin vetëdijen mbi Islamin, unitetin e muslimanëve në trojet tona, vatanin, lirinë, dijen, shkencën, përparimin islam dhe shumë çështje tjera me karakter aktual dhe kyç për ardhmërinë tonë islame në këto troje.
 5. Gjatë muajit të Ramazanit do të ketë delegacione dhe komisione të ndryshme në nivel të BFI-së dhe Muftinive, andaj kërkohet që organizimi i këtyre komisioneve të bëhet ashtu siç duhet dhe të realizohet në mënyrën më të mirë.
 6. Marrë parasysh se këto dy Ramazanet e fundit jemi të detyruar të jetojmë me prezencën e virusit korona, BFI urdhëron të gjithë organet, institucionet dhe nëpunësit e saj të respektojnë rekomandimet e institucioneve përkatëse shëndetësore për mbrojtjen nga virusi dhe mbrojtjen e vetes dhe xhematit.
 7. Që nga 1 marsi ka filluar zyrtarisht regjistrimi i popullatës së Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga diaspora dhe që nga 1 prilli me qytetarët rezidentë të vendit. Andaj, me këtë rast, marrë parasysh rëndësinë që ky proces ka për të gjithë besimtarët e vendit tonë, apelojmë te të gjithë nëpunësit që të njoftojnë xhematin me rëndësinë e regjistrimit dhe të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e tij.
 8. Udhëzohen të gjithë imamët dhe këshillat e xhamive të respektojnë distancën dhe në raste nevoje, brenda kushteve dhe mundësive, të shfrytëzohen hapësirat e jashtme të xhamive për kryerjen e aktiviteteve dhe ibadeteve gjtihkund ku është e mundshme.

Në mbledhje u diskutua për të gjitha aktivitetet e propozuara dhe Anëtarët e Rijasetit, njëzëri miratuan Programin e Ramazanit 2021 që do duhet të realizohet në nivel të Rijasetit, Muftinive dhe Xhemateve dhe që përfshijnë: Parapërgatitjen për muajin e Ramazanit;Vizitën e xhemateve nga ana e administratës; Vizitën e xhemateve nga ana e nëpunësve fetarë – imamëve dhe vaizave; Organizimin i tribunave e shkencore; Organizimin e manifestimeve për ditët e shënuara; Programin e aktiviteteve në mjetet e informimit; Aktivitetet për gjininë femërore; Aktivitetet fetare në bashkëpunim me diasporën; Angazhimin e nxënësve të Medresesë dhe studentëve të Fakultetit të Shkencave Islame; Leximin e Kur’anit Famëlartë –mukabeles; Shpërndarjen e fletëpagesave të Sadekatul Fitrit dhe imsakijeve;  Disa vendime unike të cilat duhet realizuar gjatë Ramazanit në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut;

Të gjitha aktivitetet e parapara, për shkak të pandemisë, parashihen të organizohen në përputhje me protokollet dhe rregullat e parapara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni për Sëmundje Infektive, me qëllim mbrojtjen e besimtarëve nga virusi korona.

Aktivitetet në fjalë do realizohen nëse nga institucionet përkatëse shtetërore nuk nxirret ndonjë urdhër për kufizim të lëvizjes së lirë ose për pezullimin e grumbullimeve.

Krahas këtij programi, të gjitha Muftinitë lihen të lira për aktivitete shtesë që mund t’i parashohin në bashkëpunim me xhamitë apo nëpunësit e tyre.

Programi i aktiviteteve do jetë i disponueshëm së shpejti për të gjithë të interesuarit në webfaqen tonë www.bfi.mk

Për çdo ndryshim eventual besimtarët do të njoftohen në kohë nga muftinitë përkatëse.

Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame të RMV

 

______________________

 

РИЈАСЕТОТ ОДРЖА ПОДГОТВИТЕЛЕН СОСТАНОК ЗА СВЕТИОТ МЕСЕЦ РАМАЗАН 2021 ГОДИНА

Во четвртокот, 25.03.2021 година, се одржа состанокот на Ријасетот на Исламската Верска Заедница на РСМ со агенда „дискусија за предложената програма за работа и активностите на Рамазан 2021 година“.

По една плодна и многу конструктивна дискусија, Ријасетот на на ИВЗ на РСМ одлучи да ги извести сите нејзини муфтија, тела и институции, како и сите верници на земјата како што следува:

 1. Месецот Рамазан започнува на 13.04.2021 година, вторник, односно тринаесеттиот април е првиот ден на постот во месецот Рамазан. Молитвата на таравија во сите џамии се предлага да започне веднаш по повикот за молитва на Јација, бидејќи во летно време молитвата на Јација е доцна. На сите имами им е наложено да ја сумираат пораката на своите предавања во најкус рок за да ги заштитат верниците.
 2. Зекатот и садакатул фитр сè уште остануваат главниот извор за одржување на институциите на ИСУ „Медреса Иса Бег“ и Факултетот за Исламски Науки во Скопје. Одобрено е овој Рамазан Садекатул Фитр да биде даден во три категории: прва категорија – 300 денари; втора категорија 200 денари и трета категорија 150 денари,
 3. Секој службеник треба да биде претпазлив за различните манипулации што се случуваат со прашањето за дистрибуција на Закат и Садакатул Фитр на несоодветни места, затоа имајќи ја предвид важноста на овие два извори во одржувањето на верските институции, прашањето на Зекатот и садакатул фитр треба да се објаснат со јасни аргументи и да се апелира до муслиманското население да ги даде Закатот и Фитрот на образовните институции на Исламската Верска Заедница, петте медреси и Факултетот за Исламски Науки, и на тој начин да помогне во подигнувањето на исламската иднина во нашата земја.
 4. Да се ​​даде посебен напор за да се пренесат духовни пораки за време на предавањата што ја подигнуваат свеста за Исламот, единството на муслиманите во нашата земја, за татковина, за слобода, зазнаење, за наука, за исламски напредок и многу други прашања од сегашен и клучен карактер за нашата иднина за Исламот во ова земја.
 5. Во текот на месецот Рамазан ќе има разни делегации и комисии на ниво на ИВЗ и муфтиствата, затоа се бара организацијата на овие комисии да се изврши правилно и да се спроведува на најдобар начин.
 6. Имајќи предвид дека овие последни две Рамазани сме должни да живееме со присуство на вирусот корона, ИВЗ им наложува на сите свои органи, институции и вработени да ги почитуваат препораките на соодветните здравствени установи за заштита од вирусот и заштита на џематот.
 7. Пописот на населението во Северна Македонија официјално започна на 1 март, почнувајќи од дијаспората и почнувајќи од 1 април со жителите кои жибеат во земјава. Затоа, во оваа прилика, имајќи ја предвид важноста на овој процес за сите верници во нашата земја, апелираме до сите службени лица да го информираат џематот за важноста на регистрацијата и да влијаат позитивно за неговиот развој.
 8. На сите имами и совети на џамиите им е наложено да се одржува растојанието помеѓу џематлиите во џамиите и по потреба, во рамките на условите и можностите, да ги користат надворешните простори на џамиите за да извршуваат верски активности и молитви, секогаш кога тоа е можно според временските услови.

На состанокот се дискутираше за сите предложени активности и членовите на Ријасетот, едногласно ја одобрија програмата Рамазан 2021 година што ќе се спроведува на ниво на Ријасетот, муфтиствата и џематите и која вклучува: Подготовка за месецот Рамазан; Посета на џемати од страна на администрацијата, Посета на џемати од верски службеници и имами; Организација на научни и трибини; Организирање настани за обележаните денови; Програма на активности во медиумите; Активности за жени; Верски активности во соработка со дијаспората; Ангажман на студенти од Медресата и студенти на Факултетот за Исламски Науки; Читање на Светиот Куран – Мукабеле; Распределба на потврдите на Садекатул Фитр и имсакија; Неколку уникатни одлуки што мора да се спроведат за време на Рамазан на целата територија на Северна Македонија;

Сите планирани активности, поради пандемијата, се планираат да бидат организирани во согласност со протоколите и правилата утврдени од Министерството за Здравство и Комисијата за Заразни Болести, со цел да се заштитат верниците од вирусот корона.

Предметните активности ќе бидат спроведени доколку релевантните државни институции не издадат каква било наредба за ограничување на слободното движење или за прекинување на собирите.

Покрај оваа програма, сите муфтии се оставени на слобода за дополнителни активности што можат да бидат обезбедени во соработка со џамиите, џематите или нивните службеници.

Програмата за активности ќе биде достапна наскоро за сите заинтересирани страни на нашата веб-страница www.bfi.mk

За каква било евентуална промена, верниците ќе бидат известени навреме од соодветните муфтиства.

Ријасетот на Исламска Верска Заедница на РСМ

___________________

RİYASET, MUBAREK RAMAZAN AYINA HAZIRLIK TOPLANTISINI YAPTI

 

25 Mart 2021 Perşembe günü, KMC İslam Dini Birliği Riyaset toplantısı yapıldı. Toplantının gündemi, 2021 yılı Ramazan ayı için önerilen çalışma programı ve faaliyetlerinin istişare edilmesi ile gerçekleştirildi.

 

Çok verimli ve yapıcı bir hacada geçen istişarenin ardından, KMC İDB Riyaseti, bütün müftülerini, organ ve kurumlarını ve ayrıca ülke Müslümanlarını konuyla ilgili aşağıdaki şekilde bilgilendirmeye karar verdi:

 

1)Bu yıl 13.04.2021 tarihinde Salı günü Ramazan ayı başlayacak, yani 13 Nisan Ramazan ayının ilk oruç günüdür. Bütün camilerde teravih namazının, yatsı namazının hemen ardından başlaması önerilmektedir. Çünkü yaz aylarında yatsı namazı geç saatlere denk gelmektedir. Bütün imamlara, insanların sağlığını  korumak açısından, vaazlarındaki mesajları mümkün mertebe kısa ve özet olarak sunmaları talimatı verilir.

 1. Zekat ve fitir sadakası, İDB’nin eğitim kurumları “İsa Bey” Medresesi ve Üsküp İslami Bilimler Fakültesi’nin faaliyeti için ana kaynağı teşkil etmeye devam etmektedir. Bu Ramazan, fitir sadakasının üç kategoride verilmesi kararlaştırıldı: birinci kategori – 300 denar; ikinci kategori 200 denar ve üçüncü kategori 150 denar.
 2. Her din görevlisi, zekat ve fitir sadakasının uygun olmayan yerlere yönlendirilmesi konusunda meydana gelen çeşitli manipülasyonlara karşı dikkatli olmalıdır. Bu nedenle, dini eğitim kurumlarının ayakta kalmasında bu iki kaynağın önemi göz önüne alındığında, zekat ve fitir sadakasının, İslam Dini Birliği’nin eğitim kurumları olan Medrese’nin beş şubesi ve İslami Bilimler Fakültesi’ne verilmesi için, Müslüman ahaliye somut ve inandırıcı delillerle açıklama yapmalı ve ülkemizdeki İslami yaşayışın yükselmesine yardımcı olmalıdır.
 3. Ülkemizdeki Müslümanların birlik ve beraberliğini korumak, vatan, özgürlük, ilim, bilim, İslami hayat açısından ilerleme ve geleceğimiz için mevcut ve hayati öneme haiz olan daha birçok konuyla ilgili bilinçlendirici derslerde manevi mesajlar iletmek için özel çaba sarf etmek gerekir.
 4. Ramazan ayı boyunca İDB ve müftülükler düzeyinde çeşitli heyetler ve komisyonlar kurulacağından bu komisyonların organizasyonunun doğru bir şekilde yapılması ve en iyi şekilde uygulanması gerekmektedir.
 5. Bu son iki Ramazan boyunca Korona virüsü ile yaşamak zorunda olduğumuzu dikkate alarak, İDB’nin bütün kurum, kuruluş ve çalışanlarına ve cami cemaatlerine, virüsten korunmaları için sağlık kurumlarının tavsiyelerine uymaları talimatı verilmelidir.
 6. Kuzey Makedonya’da nüfus sayımı resmi olarak 1 Mart’ta diasporada başlamış, 1 Nisan’dan itibaren de ülke genelinde başlayacaktır. Bu vesileyle, bu sürecin ülkemizdeki vatandaşlar için önemini göz önünde bulundurarak, bütün İDB mensupları, müftülük ve din görevlilerini, bağlı bulundukları bölgelerde Müslüman ahaliyi, kayıt olmanın önemi konusunda bilgilendirmeye ve sayımların olumlu yönde başarılı geçmesine katkı sunmaya davet ediyoruz.
 7. Bütün din görevlileri ve cami kurullarını, ibadet sırasında camilerde müminler arasındaki sosyal mesafeyi korumaları ve gerektiğinde hava şartlarına göre ve imkanlar dahilinde mümkün olan her yerde ibadet yapmak için camilerin dışındaki mekanları kullanmaları talimatı verilmektedir.

 

Toplantıda önerilen tüm faaliyetler üzerine istişare yapıldı ve Riyaset, müftülükler ve cami cemaatleri düzeyinde uygulanacak 2021 Ramazan Programı oybirliğiyle onayladı. Buna göre ana hatlarıyla şu maddeler kabul edildi: Ramazan ayı için hazırlık; Riyaset üyelerinin cemaatlere ziyareti, Din görevlileri ve imamların cemaatlere ziyareti; Bilimsel tribünlerin organize edilmesi; Önemli dini günlerde etkinliklerin düzenlenmesi; Medyalarda dini proğram faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; Bayanlarla ilgili dini faaliyetler yapılması; Diaspora ile işbirliği içinde yapılacak dini faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; Medrese öğrencilerinin ve İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin bu proğrama katılımının sağlanması; Kuran-ı Kerim Okuma-Mukabele; Fitir sadakası ödeme makbuzlarının ve imsakiyelerin dağıtımının yapılması; Ramazan boyunca Kuzey Makedonya genelinde gerçekleştirilmesi gereken bazı özel kararlar ve faaliyetler;

 

Salgın nedeniyle bütün bu faaliyetlerin, müminlerin Korona virüsünden koruması için Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu tarafından belirlenen protokol ve kurallara uygun olarak organize edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu faaliyetler, ilgili devlet kurumlarının serbest dolaşımı veya toplu halde bulunmayı kısıtlayan bir emir vermemesi halinde gerçekleştirilecek.

Bu programa ek olarak bütün müftülerin; cami cemaatleri veya din görevlileri ile işbirliği içinde bulunarak ek faaliyetlerde bulunmaları ve hür iradelerini kullanmaları konusunda serbest bırakılmaktadır.

Bu faaliyetler proğramı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkesin çok yakında “www.bfi.mk” web sitemizde ilgisine sunulacaktır.

Proğramda olası herhangi bir değişiklik, müminlere ilgili müftüler tarafından zamanında bildirilecektir.

 

KMC İslam Dini Birliği Riyaseti

 

Comments are closed.