RIJASETI I BASHKËSISË FETARE ISLAME NË RMV MBAJTI MBLEDHJEN E TIJ TË RREGULLT

(SHQ. МКД. TUR.)

Shkup, 23 mars 2022 – Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame në RMV mbajti mbledhjen e tij të rregullt në përbërje të plot, të konvokuar dhe kryesuar nga Reisul-Ulema i BFI-së H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i cili sipas rendit të ditës të miratuar, iu drejtua Rijasetit me informatë rezimuese mbi aktivitet e organit Reisul-Ulema të realizuara mes dy mbledhjeve.
Rijaseti i BFI-së, gjithnjë sipas rendit të ditës, debatoi dhe shqyrtoi Raportet e punës për vitin 2021, Plan-programet për vitin 2022, Pasqyrat financiare përfundimtare për vitin 2021 dhe Planet financiare për vitin 2022 të Muftinive të BFI-së. Me të përfunduar diskutimet rreth kësaj pike, Rijaseti i BFI-së vlerësojë lartë punën dhe kontributin e Muftinive për vitin 2021 dhe unanimisht miratoi raportet dhe planet e lartpërmendura.
Sipas pikave të rendit të ditës, Rijaseti i BFI-së debatoi dhe shqyrtoi Raportin vjetor të punës për vitin 2021 të Bashkësisë Fetare Islame në RMV, respektivisht punën e të gjitha organizmave të BFI-së, e cila u vlersuar si mjaftë e suksesshme dhe voluminoze. Po ashtu, në vijim, u debatua dhe u shqyrtua Pasqyra financiare për vitin 2021 dhe Plani financiar i Rijasetit për vitin 2022. Sipas Paqyrës financiare për vitin 2021, krahasuar me vitin paraprak, 2020, puna financiare e Rijasetit të BFI-së ka një rritje prej 63%, që është fakt i cili tregon punën e serioze dhe menaxhimin e susksesshëm me mjetet financiare të BFI-së. Në fund të diskutimeve aktet e larpërmendura unanimisht u miratuan dhe të njejtat, në përputhje me Kushtetutën e BFI-së, i dërgohen Kuvendit të BFI-së për miratim.
Në vazhdim Rijaseti i BFI-së diskutojë për organizimin e jetës fetare në muajin Ramazan, për Haxhin dhe për kurbanat, të cilët sipas Raportit për vitin 2021, numri i planifikuar u tejkaluar për tre mijë kurbana, gjë e cila kërkon një çasje edhe më seriorze dhe me kohë e përgatitur.
Lidhur me çështjet e lartpërmendura, Rijaseti i BFI-së miratoi këto konkluza:
1. Informojmë besimtarët dhe opinionin e gjërë se Ramazani sipas takvimit për vitin 2022/1443-1444 H. fillon më 02 Prill, (e shtunë).
2. Duke patur parasysh krizën si pasojë e Pandemisë Covid-19 dhe luftës aktuale, kategoria e Sadekatul-fitrit mbetet e njejtë, pra Kategoria e parë: 150,oo den. Kategoria e dytë: 200,oo den., Kategoria e tretë 300,oo den. dhe Kategoria e katërt 400,oo den.
3. Obligohet Shërbimi Fetaro-arsimor që të përgatit Tabelën e Zeqatit.
4. Lidhur me kurbanat të formohet Komision i cili do të merret me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me kurbanat për vitin 2022.
5. Rijaseti i BFI-së, lidhur me Haxhin informon besimtarët e vendit se sipas informatave nga autoritetet e Mbretërisë së Arabisë Saudite, sivjet do të organizohet udhëtim për kryerjen e Haxhit. Për informata tjera rreth Haxhit në mënyrë plotësuese do të jepen pasi të nënshkruhet Mahdari me Ministrinë e Haxhit të MAS. Me këtë rast, edhe njeherë ia bëjmë me dije opinionit se i vetmi organizator legjitim dhe kompetent i Haxhit në vendin tonë është Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame në RMV.
Shërbimi Informativ i Rijasetit
***
РИЈАСЕТОТ НА ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА ВО РСМ ГО ОДРЖА СВОЈОТ РЕДОВЕН СОСТАНОК
Скопје, 23 март 2022 година – Ријасетот на Исламската Верска Заедница во РСМ го одржа својот редовен состанок во полн состав, свикан и со кој претседаваше Реисул-Улема на ИВЗ Х. Шаќир еф. Фетаи, која според одобрениот дневен ред, се обрати до Ријасет со збирни информации за активноста на Органот Реисул-Улема остварена помеѓу двете средби.
Ријасетот на ИВЗ, секогаш според дневниот ред, расправаше и ги разгледуваше Извештаите за работа за 2021 година, Наставните програми за 2022 година, Завршните финансиски извештаи за 2021 година и Финансиските планови за 2022 година на муфтиствата на ИВЗ.
По завршувањето на дискусиите за оваа точка, Ријасетот на ИВЗ високо ја оцени работата и придонесот на муфтиите за 2021 година и едногласно ги одобри горенаведените извештаи и планови.
Според точките на дневниот ред, Ријасатот на ИВЗ расправаше и го разгледа Годишниот извештај за работа за 2021 година на Исламската Верска Заедница на РСМ, односно работата на сите тела и институции на ИВЗ, кој беше оценет како доста успешен и обемен. Исто така, се расправаше и беше разгледан Финансискиот извештај за 2021 година и Финансискиот план на Ријасетот за 2022 година. Според Финансискиот извештај за 2021 година, во однос на претходната 2020 година, финансиската работа на Ријасетот на ИВЗ е зголемена за 63%, што е факт кој ја покажува сериозната работа и успешното управување со финансиските средства на ИВЗ.
На крајот од дискусиите, горенаведените акти беа едногласно одобрени и истите, согласно Уставот на ИВЗ, се испратени на одобрување до Собранието на ИВЗ.
Во продолжение Ријасетот на ИВЗ зборуваше и за организацијата на верскиот живот во месец Рамазан, хаџот и курбаните, кои според Извештајот за 2021 година, планираната бројка е надмината за три илјади курбани, што бара уште посериозен пристап.и навремено подготвени.
Во врска со горенаведените прашања, Ријасетот на ИВЗ ги одобри следните заклучоци:
1. Ги известуваме верниците и пошироката јавност дека Рамазан според календарот за 2022 година / 1443-1444 хиџри, започнува на 02 април (сабота).
2. Со оглед на кризата како резултат на пандемијата Ковид-19 и актуелната војна, категоријата Садекатул-фитр останува иста, односно прва категорија: 150, оо ден. Втора категорија: 200, оо ден., Трета категорија 300, оо ден. и Четврта категорија 400, оо денари.
3. Верско-просветната служба е должна да ја подготви Табелата за зекјат.
4. За курбаните да се формира Комисија која ќе се занимава со сите прашања поврзани со курбаните за 2022 година.
5. Ријасатот на ИВЗ во врска со хаџот ги известува верниците од земјава дека според информациите од властите на Кралството Саудиска Арабија годинава ќе биде организирано хаџилак. За дополнителни информации за хаџот дополнително ќе бидете известени откако ќе биде потпишан Махдари со Министерството за Хаџ на КСА. Во оваа прилика уште еднаш ја информираме јавноста дека единствен легитимен и надлежен организатор на Хаџот кај нас е Ријасетот на Исламската Верска Заедница во РСМ.
Информативна служба на Ријасетот
***
KMC İSLAM DİNİ BİRLİĞİ RİYASETİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ
23 Mart 2022 tarihinde Çarşamba günü, Reis Ulema Şakir Ef. Fetai Başkanlığında, İslam Dini Birliği Riyaseti toplantısı düzenlendi. Riyaset üyelerine sunulan toplantı gündemi onaylandıktan sonra Başkan Fetai, bir konuşma yaparak, iki toplantı arasında Reisul-Ulema Makamının gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin özet bilgiler verdi. Başkan Fetai’nin verdiği bilgilerden sonra İDB Riyaset üyeleri, toplantının gündemine uygun olarak, İDB Riyaseti’nin kurum ve kuruluşları ile Müftülüklerin 2021 Yılı Faaliyet Raporlarını, 2021 Yılı Nihai Mali Tablolarını ve 2022 Yılı Mali Planlarını görüştü ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu konudaki istişarelerden sonra, İDB Riyaseti kurum ve kuruluşları ve Müftülüklerin 2021 yılı içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin çok başarılı ve kapsamlı olduğu dile getirildi ve sunulan raporlar ile 2022 yılı planları oybirliğiyle onayladı. İDB Riyaseti’nin 2021 Mali Raporu ve 2022 Mali Planı da gözden geçirilip değerlendirildikten sonra, 2021 Yılı Mali Raporuna göre, bir önceki 2020 yılına kıyasla, İDB Riyasetinin başarılı faaliyetlerinin sonucu olarak, mali açıdan %63 oranında artış sağlandığı dile getirildi. Bu ise, İDB’nin kurum ve kuruluşları ile Müftülüklerinin 2021 yılı süresince çok ciddi çalıştığını ve mali kaynaklarının başarılı yönetildiğini göstermektedir. Görüşmeler sonunda, yukarıdaki raporlar ve kararlar oybirliği ile kabul edildi ve İDB Tüzüğü uyarınca onaylanmak üzere İDB Meclisine gönderildi. Buna ek olarak, İDB Riyaseti, 2022 yılında Ramazan, Hac organizasyonu ve Kurban Bayramı’nda dini yaşamın düzenlenmesi hakkında istişarelerde bulundu ve 2021 yılında planlanan sayının üç bin kurbanı aştığını ve bunun bu yıl daha ciddi bir yaklaşım ve zamanında hazırlanmayla daha yüksek seviyeye çıkarılması gerektirdiği dile getirildi. Yukarıdaki konularla ilgili olarak, İDB Riyaseti aşağıdaki kararları onayladı: 1. Miladi 2022 / Hicri 1443-1444 takvimine göre Ramazan ayının bu yıl 2 Nisan (Cumartesi) tarihinde başladığını Müslümanlara ve kamuoyuna bildirmektedir. 2. Covid-19 pandemisinin ve mevcut savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan kriz göz önüne alındığında, Fitir sadakası kategorisi aynı kalmaktadır: Birinci kategori 150 denar, ikinci kategori 200 denar, üçüncü kategori 300 denar ve ek olarak dördüncü kategori 400 denar. 3. Dini-Eğitim Dairesi, zekat miktarı tabelasını hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. 4. 2022 yılı için kurbanlarla ilgili tüm konularla ilgilenecek bir Komisyon kurulması öngörüldü. 5. Suudi Arabistan yetkililerinden alınan bilgileree göre, bu yıl bir Hac organizasyonunun düzenleneceği, ülkemizdeki Müslümanlara haber verilmektedir. Hac organizasyonu konusundaki ek bilgiler, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile Mahdari (Sözleşme) imzalandıktan sonra ayrıca verilecektir. Bu vesileyle, ülkemizde Hac farizasının tek meşru ve yetkili organizatörünün KMC İslam Dini Birliği Riyaseti’nin olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyurmaktayız.
İDB Riyaseti Enformasyon Servisi

Comments are closed.