Reisul Ulemaja priti Ambasadorin e Mbretërisë së Arabisë Saudite

(SHQ. МКД. TUR, ANG.)

Të hënën më 13.06.2022, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, në selinë e Rijasetit të BFI e RMV e priti Ekselencën e Tij, Ambasadorin e Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë z. Faisal bin Gazi Hifzi, të cilit i dëshiroi mirëseardhje së bashku me delegacionin e Ambasadës së Mbretërisë së Arabisë Saudite në Bashkësinë Fetare Islame në Shkup dhe i bëri një pritje të nivelit të lartë dhe vëllazëror.
Gjatë takimit u bisedua për shumë çështje me rëndësi për marrëdhëniet dhe bashkëpunimin me Mbretërinë e Arabisë Saudite, si dhe për ecurinë e Bashkësisë Fetare Islame në përputhje me rrethanat dhe kohën.
Reisul Ulemaja H. Hfz. Shaqir ef. Fetai falënderoi ekselencën e tij z. Faisal bin Gazi Hifzi për këtë vizitë mjaft domethënëse për BFI dhe popullatën myslimanë në këtë nënqiell.
Nga ana e tij, Ambasadori e falënderoi Reisul Ulemanë për pritjen
e ngrohtë dhe vëllazërore si dhe i dëshiroi suksese në punë në udhëheqjen e Institucionit fetar islam. Ai poashtu foli edhe për intensifikimin e marrëdhënieve me institucionet e Arabisë Saudite në sfera të ndryshme, ku tanimë BFI shihet si një partner serioz dhe i mbështetshëm, me të cilin mund të realizohen projekte të ndryshme. Gjithashtu u bisedua edhe për organizimin sa më të mirë të Haxhit për këtë vit dhe ardhjen në vizitë të Ministrit për Çështje Fetare të Mbretërisë së Arabisë Saudite në vendin tonë.
Gjatë takimit Reisul Ulemanë e shoqëronin: H. Ismet ef. Ademi Udhëheqës i Sektorit për marrëdhënie me botën arabe, Dr. Abdulkerim ef. Iseni, Shef i Kabinetit, Rexhep ef. Ziberi, Kryetar i Shoqatës së Ulemave, Fadil ef. Ramadani, Kryetar i OH Hilal dhe Mysanif ef. Rifati, Udhëheqës i sektorit për Kulturë pranë Rijasetit të BFI.
***
Реисул Улема го прими Амбасадорот на Кралството Саудиска Арабија
Во понеделник, 13.06.2022 година, Претседателот на Исламската Верска Заедница во РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во седиштето на ИВЗ на РСМ ја прими Неговата Екселенција, Амбасадорот на Кралството Саудиска Арабија во Тирана, г. Фајсал бин Гази Хифзи, кого го пречека заедно со делегацијата на Амбасадата на Кралството Саудиска Арабија во Исламската Верска Заедница во Скопје и му приреди висок и братски прием.
На средбата се разговараше за многу прашања поврзани со односите и соработката со Кралството Саудиска Арабија, како и за напредокот на Исламската Верска Заедница во согласност со околностите и времето.
Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи се заблагодари на неговата Екселенција г. Фајсал бин Гази Хифзи за оваа многу значајна посета за ИВЗ и муслиманското население на ова поднебје.
Амбасадорот од своја страна му се заблагодари на Реисул Улема за топлиот и братски прием и му посака успех во работата во раководењето на Исламската Верска Заедница. Тој зборуваше и за интензивирање на односите со институциите на Саудиска Арабија на различни полиња, каде што ИВЗ сега се гледа како сериозен и поддржувачки партнер, со кој може да се реализираат различни проекти. Се разговараше и за најдобрата можна организација на хаџот за оваа година и за посетата на Министерот за Верски Прашања на Кралството Саудиска Арабија на нашата земја.
На средбата Реисул Улема беше придружуван од: Х. Исмет еф. Адеми Раководител на Секторот за односи со Арапскиот свет, Др. Абдулкерим еф. Исени, шеф на кабинет, Реџеп еф. Зибери, Претседател на Здружението на улеми, Фадил еф. Рамадани, Претседател на ХО Хилал и Мисаниф еф. Рифати, раководител на Секторот за култура во Ријасетот на ИВЗ.
***
Reisul Ulema Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisini kabul etti
13 Haziran 2022 Pazartesi günü KMC İslam Dini Birliği Başkanı Reis ul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai, Suudi Arabistan Krallığı’nın Tiran Büyükelçisi Faysal bin Gazi Hıfzi’yi İslam Birliği’ndeki makamında kabul etti. Başkan Fetai, Suudi Arabistan Krallığı Tiran Büyükelçisi ve heyetiyle samimi ve kardeşçe bir atmosferde görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suudi Arabistan Krallığı ile ilişkiler ve işbirliğine ilişkin birçok konunun yanı sıra İslam Dini Birliği’nin zamanımızın şartlarına gore faaliyetleri ve ilerlemesi konuları ele alındı.
Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Büyükelçi Faisal bin Gazi Hıfzi’ye, İDB ve bu bölgenin Müslüman ahalisi için çok önemli ziyaretten doalyı kendilerine teşekkür etti.
Büyükelçi Hıfzi, bu sıcak ve kardeşçe karşılama için Reisul Ulema Feti’ye teşekkür etti ve İslam Birliği’ne liderlik görevinde başarılar diledi. Ayrıca, İDB’nin çeşitli projelerin uygulanabileceği ciddi ve destekleyici bir ortak olarak görüldüğü, Suudi Arabistan kurumlarıyla çeşitli alanlarda ilişkilerin yoğunlaştırılması konusunu da dile getirdi. Bu yıl için yapılabilecek en iyi Hac organizasyonu ve Suudi Arabistan Din İşleri Bakanı’nın ülkemizi ziyareti de ele alındı.
Bu görüşmede Reis ul Ulema’ya İslam Birliği’nden şu isimler eşlik etti: Arap Dünyası ile İlişkiler Sektör Başkanı İsmet ef. Ademi, Özel Kalem Müdürü Dr. Abdülkerim ef. İseni, “Ulema” Derneği Başkanı Recep ef. Ziberi, “Hilal” Yardım Kuruluşu Başkanı Fadıl ef. Ramadani ve Kültür Dairesi Başkanı Musannif ef. Rifati.
***
Reisul Ulema received the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia
On Monday 13.06.2022, the President of the Islamic Religious Community in RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, at the headquarters of the IRC of RNM received His Excellency, the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Tirana, Mr. Faisal bin Gazi Hifzi, and welcomed him together with the delegation of the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia to the Islamic Religious Community in Skopje and gave him a high-level and fraternal reception.
During the meeting, many issues related to the relations and cooperation with the Kingdom of Saudi Arabia was discussed, as well as the progress of the Islamic Religious Community in accordance with the circumstances and time.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai thanked his Excellency Mr. Faisal bin Gazi Hifzi for this very significant visit for the IRC and the Muslim population in this country.
On his part, the Ambassador thanked Reisul Ulema for warm and fraternal reception as well amd wished him success at work in leading the Islamic Religious Institution. He also spoke about the intensification of relations with the institutions of Saudi Arabia in various fields, where the IRC is now seen as a serious and supportive partner, with whom various projects can be realized. They also talked about the best possible organization of the Hajj for this year and the visit of the Minister of Religious Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia to our country.
During the meeting Reisul Ulema was accompanied by: H. Ismet ef. Ademi Head of Sector for Relations with the Arab World, Dr. Abdulkerim ef. Iseni, Chief of Cabinet, Rexhep ef. Ziberi, President of Ulema Association, Fadil ef. Ramadani, President of HO Hilal and Mysanif ef. Rifati, Head of the Culture Sector at the Riyaset of IRC.

Comments are closed.