REISUL ULEMAJA NË INAUGURIMIN E REISIT TË SLLOVENISË

(SHQ. BOS. ENG)

Më 18.03.2022, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, me ftesë të Meshihatit të Bashkësisë Islame të Sllovenisë dhe i shoqëuar nga Muftiu i Strugës Mr. Salim ef. Sulejmani dhe Drejtori për Diasporë Dr. Selver ef. Xhemaili morëm pjesë në Inaugurimin e Muftiut të Ri të Meshihatit të Bashkësisë Islame Mr. Nevzet Poriç, që u realizua në Xhaminë e bukur të Lubjanës. Në prani të besimtarëve dhe Muftive nga Bosna dhe Hercegovina, Sanxhaku e Mali i Zi, Reisul Ulema Dr. Husein Kavazoviç i dorëzoi Muftiut të ri Muraselen me çka edhe Zyrtarisht e mori detyrën e Muftiut.
Në fjalën përshëndetëse të Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, ai falënderoi organizatorët për ftesën dhe njiherit i shprehu urime të përzemërta Kryetarit të ri të MBI të Sllovenisë për detyrën e re duke i dëshiruar suksese të reja në menaxhimin e jetës fetare në Slloveni. Solemnitetin e nderuan edhe prezenca e Kryetarit të Republikës së Slovenisë Z. Pahor, dhe kryetarët e bashkësive fetare në Slloveni. (Në vazhdim është fjalimi i Reisul Ulemasë H. Hfz. Shaqir ef. Fetai)
FJALIMI I REISUL ULEMA H. HFZ. SHAQIR EF. FETAI ME RASTIN E INAUGURIMIT TË MYFTIUT TË MESHIHAT SLLOVEN Z. NEVZET PORIĆ NË LJUBLJANE
Bismil- lahirrahmanirrahim.
” Ti ishe i butë ndaj atyre, ngase All-llahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falu atyre dhe kërko ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se All-llahu ido ata që mbështeten” Ali Imran: 159
I nderuar Reisul Ulema i Bashkësisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës Dr. Husein Kavazoviç. I nderuar Myfti i Meshihatit të Bashkësisë Islame të Sllovenisë. Të nderuar vëllezër dhe motra. EsSelamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kam kënaqësinë e madhe t’i përcjell urimet e sinqerta në emër të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim, Myftiut të sapozgjedhur të Meshihatit të Bashkësisë Islame të Sllovenisë, z. Nevzet Porica, dhe në të njëjtën kohë i lutem Allahut Fuqiplotë Myftiut të ri të Meshihatit të Sllovenisë. ti jep vullnet të fortë, të palëkundur, urtësi, sinqeritet dhe durim, shëndet, jetë të gjatë dhe suksese në një detyrë shumë dhe të përgjegjshme.
Të dashur vëllezër dhe motra! Të jesh Myfti i MBI-it në Slloveni është një obligim dhe nder i madh, por mbi të gjitha është përgjegjësi e madhe ta prezantosh Islamin në një vend përparimtar, modern, demokratik dhe Evropian.
Nuk ka dyshim se Islami sot në të gjithë Botën është realitet në të gjitha sferat e jetës njerëzore dhe është i gatshëm të jetë subjekt krijues për të kontribuar në lëvizjet pozitive këtu në Slloveni dhe më gjerë, sepse Islami është fe e dijes, e paqes. tolerancës dhe bashkëjetesës.
BFI e RMV është e gatshme dhe e vendosur të jetë në shërbim të bashkëpunimit të ngushtë me të gjitha Bashkësitë Islame në Ballkan, veçanërisht me Meshihatin e Sllovenisë me në krye Myftiun z. Nevzet Poriça. Duke marrë kushtet e jashtëzakonshme të MBI këtu në Lubjanë, jam i bindur se myslimanët e udhëhequr nga Myftiu i ri Dr. Poriça do të jenë në nivelin e detyrës për të ruajtur vlerat e tyre tradicionale dhe islame duke edukuar vetë muslimanët dhe duke ndërtuar marrëdhënie të mira me të gjithë, pavarësisht nga përkatësia e tyre fetare apo kombëtare.
Dhe së fundi, të dashur vëllezër dhe motra, ju falënderojmë për ftesën që të jemi sot në këtë ambient imponues dhe në këtë tubimin madhështor që shënon një frymëzim të ri dhe të gjallë për një të ardhme më të mirë për Islamin dhe muslimanët në këtë rajon.
***
GOVOR REISUL ULEMAJE H. HFZ. SHAKIR EF. FETAI POVODOM INAUGURACIJE MUFTIJE MESHIHATA IZ SLLOVENIJE MR. NEVZET PORIÇA U LJUBLJANI
Bismil- lahirrahmanirrahim. “Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Boga.”/Ali Imran :159/ Postovani Reisul Ulema IZ B i H Dr Husein Kavazoviç Postovani Muftija Meshihata islamske Zajednice Sllovenije Draga braço i sestre. EsSelamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Veliko mi je zadovolstvo da u ime IVZ SRM i u moje liçno ime prenesem iskrene cestitke novom izabranom Muftiji MIZ Slovenije Mr Nevzet Porica i u isto vrijeme molim Allaha dz.s. da novom Muftiji çvrst ima, nepokoleblivu volju, mudrost, iskrenos i strpljenje, zdravlje, dug zivot i uspjehe u jednoj vrlo i odgovornoj duznosti Muftija Mesihata IZ Slovenije. Draga braço i sestre! Biti Muftija MIZ u Sloveniji je veliki emanet i cast, ali u isto vrijeme je velika odgovornost u prezentiranje Islama u jednoj naprednoj, modernoj, demokratskoj i evropskoj drzavi.
Nema sumje Islam danas u cijelome svijetu je realnost u sve sfere ljudskig zivota i ona je spremna biti kreativan subjekt u doprinosa pozitivnih kretanja ovdje u Sloveniji i sire, jer Islam je vjera znanja, mira, tolerancije i suzivota. IVZ u SRM je spremna i odluçna da bude u sluzbi tjesne saradnje sa svim IZ u Balkanu, posebno sa Mesihatom Slovenije na celu s Muftijom Mr. Nevzet Poriça. Uzimajuçi izvanredne uslove MIZ ovdje u Ljubljani, ubjedjen sam da muslimani na çelu sa novim Muftijom Dr. Poriça biti na nivo zadatka u oçuvanje svojih tradicionalnih i islamskih vrijednosti stavljajuci to u edukaciju samih muslimana i izgradnji dobrih odnosa sa svima bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost. I na kraju, draga braco i sestre, zahvaljujemo na pozivnicu da budemo danas u ovom impozantnom ambijentu i velikim skupom koji obeljezava jednu novu i zivu inspiraciju za bolju buduçnost islama i muslimana u ovom podneblju.
***
THE SPEECH Of REISUL ULEMA H. HFZ. SHAQIR EF. FETAI ON THE OCCASION OF THE INAUGURATION OF THE MUFTI NEVZET PORIĆ IN LJUBLJANA
Bismil- lahirrahmanirrahim. ” It is out of Allah’s mercy that you ˹O Prophet˺ have been lenient With them. Had you been cruel or hard-hearted, they would have certainly abandoned you. So pardon them, ask Allah’s forgiveness for them, and consult with them in ˹conducting˺ matters. Once you make a decision, put your trust in Allah. Surely Allah loves those who trust in Him. “/ Ali Imran: 159
Respected Reisul Ulema Islamic Community of Bosnia and Hercegovina Dr. Hussein Kavazovich, Respected Mufti of the Meshihat of the Islamic Community of Slovenia, Dear brothers and sisters. EsSelamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. It is my great pleasure to convey sincere congratulations on behalf of the IRC of RNM and on my own behalf to the newly elected Mufti of the Meshihat Islamic Community of Slovenia, Mr Nevzet Porica, and at the same time I pray to Allah Almighty that the new Mufti has strong, unwavering will, wisdom, sincerity and patience, health, long life and success in one very and responsible duty of the Mufti of the Meshihat of Slovenia.
Dear brothers and sisters! Being the Mufti of the MIC in Slovenia is a great emanation and honor, but at the same time it is a great responsibility to present Islam in a progressive, modern, democratic and European country.
There is no doubt that Islam today in the whole world is a reality in all spheres of human life and it is ready to be a creative subject in contributing to positive movements here in Slovenia and beyond, because Islam is a religion of knowledge, peace, tolerance and coexistence.
Islamic Religious Community of Republic iof North Macedonia is ready and determined to be in the service of close cooperation with all IC in the Balkans, especially with the Meshihat of Slovenia headed by Mufti Mr. Nevzet Poriça. Taking the extraordinary conditions of the MIC here in Ljubljana, I am convinced that the Muslims, led by the new Mufti Dr. Poriça are being at the level of the task of preserving its traditional and Islamic values by educating Muslims themselves and building good relations with all, regardless of their religious or national affiliation.
And finally, dear brothers and sisters, we thank you for the invitation to be here today in this imposing ambience and the great gathering that marks a new and living inspiration for a better future for Islam and Muslims in this region.

Comments are closed.