Reisul Ulema priti në Aeroportin e Shkupit Sekretarin Gjeneral të Ligës së Botës Islame

(Shq / Мкд / Eng / Tur)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, më 11 gusht 2021, priti në Aeroportin e Shkupit Sekretarin Gjeneral të Ligës së Botës Islame, shkëlqesinë e tij, dr. Muhammed Abdulkerim El-Isa.
Në pritjen e Sekretarit Gjeneral të Ligës së Botës Islame prezent ishin edhe përfaqësues të Kabinetit të Presidentit të Shtetit, Drejtori i Komisionit për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe Grupet Religjioze dhe përfaqësues nga Ministria e Punëve të Jashtme të RMV.
Dr. Muhammed Abdulkerim El-Isa iu përgjigj ftesës së Bashkësisë Fetare Islame në koordinim me Presidencën e Shtetit për ta vizituar vendin tonë.
Për disa ditë, ai do vizitojë fillimisht Reis Ulemanë dhe Rijasetin e BFI, pastaj, i shoqëruar nga Reis Ulemaja, do vizitojë Presidentin e Shtetit, Kryetarin e Parlamentit, Kishën Ortodokse Maqedonase, Komisionin e Qeverisë për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe do zhvillojë takime me krerët e institucioneve më të larta në vend.
Liga e Botës Islame, e mirënjohur si Rabita, është organizatë prestigjioze botërore me seli në Meken e Shenjtë, anëtarë të Këshillit të së cilës janë shumë vende dhe organizata botërore dhe ka për qëllim parësor të saj promovimin e Islamit të drejtë mesatar.
Dr. Muhammed Abdulkerim El-Isa është një figurë e mirënjohur për luftën kundër ideologjive ekstremiste dhe fundamentaliste. Maqedonia e Veriut dhe Bashkësia Fetare Islame është e nderuar me vizitën e tij disaditore.
————
Денес, 11 Aвгуст 2021 година, Реисул Улема на Исламската верска заедница, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во Меѓународниот аеродром во Скопје го пречека Генералниот Секретар на Светска Исламска Лига, неговата екселенција, др. Мухамед Абдулкерим Ел-Иса.
На пречек на Генералниот Секретар на Светска Исламска Лига беа присутни и претставници на Кабинетот на претседателот на државата, директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи и претставници од Министерството за Надворешни Работи на РСМ .
Д -р Мухамед Абдулкерим Ал-Иса одзваа на поканата на Исламската верска заедница во координација со Државното претседателство да ја посети нашата земја.
Во текот на неговата посета, прво ќе го посети Реис Улема и Ријасетот на ИВЗ, потоа, во придружба на Реис Улема, ќе ги посети претседателот, претседателот на Собранието, Македонската православна црква, Владината комисија за односи со верските каде ќе оствари средби со раководителите на највисоките институции во земјата.
Светска Исламска Лига, позната како Рабита, е престижна светска организација со седиште во Светата Мека, во која многу земји и светски организации се членови на оваа Организација, а нејзината примарна цел е да промовира праведен изворен Ислам.
Д -р Мухамед Абдулкерим Ал-Иса е позната фигура во борбата против екстремистичките и фундаменталистичките идеологии. Република Северна Македонија и Исламската верска заедница се почестени со неговата неколкудневна посета.
The President of the Islamic Religious Community, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, on Wednesday, 11 August 2021, received the Secretary General of the Islamic World League, His Excellency, Dr. Muhammed Abdulkerim El-Isa at the Skopje Airport.
Representatives of the Cabinet of the President of the State, the Director of the Commission for Relations with Religious Communities and Religious Groups and representatives from the Ministry of Foreign Affairs of the RNM were also present at the reception of the Secretary General of the Islamic World League.
Dr. Muhammad Abdulkerim Al-Isa responded to the invitation of the Islamic Religious Community in coordination with the State Presidency to visit our country.
For a few days, he will first visit Reis Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai and the Riyaset of the IRC, and then, accompanied by Reisul Ulema, will visit the President, the Speaker of the Parliament, the Head of the Macedonian Orthodox Church, the Government Commission for Relations with Religious Communities and have meetings with heads of the highest institutions in the country.
The Islamic World League, better known as Rabita, is a prestigious world organization based in the Holy Mecca, whose Council includes many countries and world organizations, and its primary purpose is to promote a just and average Islam.
Dr. Muhammad Abdulkerim Al-Isa is a well-known figure in the fight against extremist and fundamentalist ideologies. Northern Macedonia and the Islamic Religious Community are honored with his several-day visit.
___
Bugün, 11 Ağustos 2021 tarihinde, İslam Birliği Reis ul Uleması H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Üsküp Havalimanı’nda Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri (RABITA) Ekselansları Dr. Muhammed Abdülkerim El İsa’yı karşıladı.
Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri karşılamasında, Cumhurbaşkanlığı Ofisi temsilcileri, Din Birlikleri ve Dini Gruplarla İlişkiler Komisyonu Müdürü ve Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundu.
Muhammed Abdulkerim Al-İsa, Devlet Başkanlığı ile koordineli olarak İslam Dini Birliği’nin ülkemizi ziyaret davetine icabet etti.
Abdulkerim Al-İsa, birkaç günlük Makedonya ziyareti sırasında önce Reis Ulema’yı ve İslam Dini Birliği Riyasetini ziyaret edecek, ardından Reis Ulema eşliğinde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Makedonya Ortodoks Kilisesi, Hükümet’in Dini İlişkiler Komisyonu’nu ve ülkedeki en yüksek kurumların liderleriyle temaslarda bulunacak.
Merkezi kutsal şehir Mekke’de bulunan ve RABITA olarak da bilinen Dünya İslam Birliği, birçok ülke ve dünya örgütünün üyesi olduğu prestijli bir dünya örgütüdür ve öncelikli amacı, adil ve gerçek bir İslam anlayışını teşvik etmektir.
Dr. Muhammed Abdülkerim Al-İsa, aşırılıkçı ve kökten dinci ideolojilere karşı mücadelede tanınmış bir şahsiyettir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve İslam Dini Birliği, onun birkaç günlük ziyaretiyle onurlandırılmıştır.

Comments are closed.