REISUL ULEMA MORI PJESË NË PANELIN SHKENCOR TË ORGANIZUAR NGA FONDACIONI ” KONRAD ADENAUER” MBI INKORPORIMIN E ETIKËS SË RELIGJIONEVE NË MËSIMIN FILLOR

(SHQ. MKD.)

Fondacioni i mirënjohur “Konrad Adenauer” nën udhëheqjen e përfaqësuesit të tij Z. Daniel Braun organizoi Tryezë të rrumbullakët me temë “Religjioni në arsim – përvojat dhe sfidat” në të cilë me ligjëratën e tij hyrëse mori pjesë Reisul Ulema i BFI e RMV H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i cili në fjalimin e tij foli për nevojën e vazhdimit të lëndës “Etika e religjioneve” në arsimin fillor, sepse ajo lëndë është prit shumë mirë nga fëmijët dhe prindërit e tyre, ka ndikuar pozitivisht në ngritjen morale të nxënësve, ështē vlerë bashkëkohore, dhe si e tillë është e domosdoshme në kohën e anomalive të shumta që rrezikojnë rininë si alkoholozmi, narkonania, prostitucioni dhe të tjera.
Andaj, Reisul Ulema i BFI e RMV KATEGORIKISHT kërkoi që lënda “Etika e religjioneve” të vazhdojë, jo vetëm në në një klasë, por në shumë klasë tjera, respektivisht në shumë vite.
Të gjithë ishin të këtij mendimi si përfaqësuesit e Bashkësive tjera Mitropoliti i KOM Z. Josifi, i Kishës katolike Vinko Maslaq, Kryetari i bashkësisë ebreite Z. Levi Pepi. Në diskutim morën pjesë edhe deputetët e Kuvrndit të RMV si Z. Arbër Ademi,, Zhakilna Lazarevska dhe Nikola Micevski të cilët poashtu dhanë mendimin se lënda,fetare duhet të vazhdojë të jetë pjesë perbërëse e arsimit fillor
***
(SHQ. MKD.)
Fjala përshëndetëse në tryezën e rrumbullakët “Dekada e dytë me lëndën Etika Fetare”, organizuar nga Fondacioni Konrad Adenauer.
– I nderuar z. Daniel Braun, përfaqësues zyrtar i Fondacionit Konrad Adenauer,
– I nderuari Ministër i Arsimit dhe Shkencës, Z. Jeton Shaqiri,
– Të nderuar udhëheqës fetarë të bashkësive fetare në vendin tonë,
– Të nderuar autorë të Analizës “Dekada e dytë me lëndën Etika Fetare”, nën të cilin titull do të mbahet tryeza e sotme.
Më lejoni që në fillim të shpreh mirënjohjen time për Fondacionin Konrad Adenauer, i cili me veprimtarinë e tij gjithmonë bën përpjekje për të forcuar marrëdhëniet ndëretnike dhe ndërfetare në vendin tonë, siç dëshmohet nga fillimi i tryezës së rrumbullakët të sotme, e cila organizohet. në bashkëpunim të ngushtë me Shoqatën e Profesorëve të lëndës Etika Fetare.
Duke marrë parasysh rrjedhat e kohës dhe drejtimet e botës moderne në të gjitha sferat, është e qartë se prania e studimeve fetare në sistemin arsimor paraqet një hap të rëndësishëm në integrimin e shoqërisë sonë në trendët moderne demokratike dhe si e tillë konsiderohet një ngjarje e madhe historike për vendin tonë, dhe nga ana tjetër, feja është një vlerë shpirtërore shumë e rëndësishme për çdo njeri, pra është një vlerë bashkëkohore e çdo shoqërie, në të cilën organet kompetente shtetërore, pas një konsultimi më të gjerë, inkorporojnë besimin fetar. lëndë në sistemin arsimor publik.
Padyshim që kjo ngjarje ishte një hap i madh për shoqërinë tonë që jeton prej kohësh me sistemin komunisto-ateist. Gjithashtu, ky akt na ka gëzuar të gjithëve dhe më së shumti janë gëzuar vetë nxënësit dhe prindërit e tyre, të cilët besojnë se përmes mësimit të etikës fetare në shkolla, shmangen anomalitë e përditshme si droga, alkooli, vjedhjet, sjelljet arrogante e të ngjashme. fatkeqësisht të pranishme tek brezi i ri.
Në këtë tryezë të rrumbullakët sot kemi mundësinë të diskutojmë rëndësinë që ka pasur deri tani lënda “Etika Fetare” në sistemin arsimor në vend, por edhe të arsyetojmë argumentet tona se përse kjo lëndë duhet të jetë e pranishme në publik, në sistemin arsimor, madje edhe statusi i tij aktual duhet të përmirësohet.
Në këtë drejtim, duhet të shikojmë përvojat e shoqërive evropiane, dhe shoqërive nga rajoni, ku studimi i fesë në sistemin arsimor publik është bërë praktikë normale dhe në një masë më të madhe.
Fatkeqësisht, me Konceptin e ri për Arsimin Bazë, kjo lëndë tashmë po eliminohet gradualisht nga sistemi arsimor publik, në kurriz të disa lëndëve të tjera, të cilat në njëfarë mënyre nuk e përmbushin pritshmërinë e prindërve, të cilët dëshirojnë në masë të madhe që fëmijët e tyre të studiojnë këtë lëndë. .
Ne si Bashkësi Fetare Islame do të punojmë gjithmonë që feja të ketë një vend të merituar në shoqërinë tonë dhe do të bëjmë përpjekje në sistemin arsimor publik që të studiojmë lëndë të natyrës fetare, sepse besimtarët e çdo besimi e meritojnë!
Në fund i uroj këtij tubimi suksese në punën e tij.
Faleminderit.
Shkup, 16.02.2023
Reisul-Ulema i BFI e RMV
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
***
Поздравно обраќање на тркалезната маса „Втора деценија со предметот етика во религиите„ , организирана од страна на Фондацијата Конрад Аденауер.
– Почитувани, господин Даниел Браун, официјале претставник на Фондацијата Конрад Аденауер,
– Почитувани Министер за образование и наука, г-дин Јетон Шаќири,
– Почитувани верски лидери на верските заедници во нашава земја,
– Почитувани автори на Ананлизата „Втора деценија со предметот Етика во религиите„, под кој наслов ќе работи денешната тркалезна маса.
Дозволете ми на самиот почеток, да изразам голема благодарност за Фондацијата Конрад Аденауер, која секогаш со својата активност прави напори да ги зајакне меѓуетничките и меѓуверските односи во нашата земја, тоа го докажува и иницирањето на оваа денешна тркалезна маса, која се организира во блиска соработка со Асоцијацијата на професорите по наставниот предмет Етика во религиите.
Имајќи ги предвид тековите на времето и насоките на современиот свет во сите сфери, очигледно е дека присуството на веронауката во образовниот систем претставува важен чекор во интегрирањето на нашето општество во современите демократски текови и како такво се смета за голем историски настан за нашата земја, а од другата страна религијата е многу важна духовна вредност кај секој човек, односно е современ вредност на секое општество, државните надлежни органи, по една поширока консултација го инкопорираат верскиот предмет во јавниот образовен систем.
Несомнено овај настан беше голем чекор за нашето општество кое долго живееше со комунистички-атеистичкиот систем. Исто така овој акт ги воодушеви сите нас, а најмногу за него се радуваа самите ученици и нивните родители коишто сметаат дека преку наставата по верска етика во училиштата во голема мера ќе се намалат секојдневните аномалии како што се дрога, алкохол, кражби, арогантно однесување и слично коишто за жал се присутни кај младата генерација.
На ова тркалезна маса денеска имаме можност да дискутираме за значењето, кое предметот „Етика во религиите„ го имаше досега во образовниот систем во државата, но и да ги оправдаме нашите аргументи во врска со тоа зошто овај предмет треба да биде присутен во јавниот образовен систем дури досегашниот негов статус треба да се унапреди.
Во таа насока, мораме да ги погледнеме искуствата на европските општества, и општествата од регионот, каде изучувањето на религијата во јавен образовен систем стана нормално и тоа во поголема мера.
За жал со новата Концепција за основно образование, веќе градуално се елиминира овој предмет од јавниот образовен систем, за сметка на некои други предмети, со што на некој начин не се излегува во пресрет на очекувањата на родителите, кои во огромно мнозинство сакаат нивните деца да го изучуваат овој предмет.
Ние, како Исламска верска заедница секогаш ќе работиме на тоа да религијата има заслужено место во нашето општество, и ќе правиме напори во јавниот образовен систем да се изучуват и предмети од религиозна природа, оти верниците од било која вероисповед го заслужуваат тоа!
На крајот, на овој собир му посакувам успех во работата.
Ви благодарам.
Реисул-Улема на ИВЗ на РСМ
Скопје, 16.02.2023 год. Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи

Comments are closed.