Reisi takohet me Ambasadorin e RMV në Sarajevë

(Shq. Bosn. Mkd. Eng)

Gjatë vizitës zyrtare në Sarajevë, të Bosnjë dhe Hercegovinës, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, që udhëheq delagacionin e BFI të RMV, në përbërje të Myftiut të Myftinisë së Tetovës, Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiut të Myftinisë së Strugës Mr. Salim ef. Sulejmani dhe Drejtorit të Sektorit për Marrëdhënie me Botën Arabe, Ismet ef. Ademi, të xhumanë më 23.04.2021, patën kënaqësinë dhe nderin që të vizitojnë Ambasadorin e Republikës së Maqedonisë të Veriut të akredituar në Sarajevë, gjegjësisht në Bosnjë e Hercegovinë, Ekselencën e tij, z. Ekrem Ebibi.

Gjatë këtij takimi miqësor, u diskutua rreth aktiviteteve të zgjerua të Bashkësisë Fetare Islame dhe bashkëpunimit të saj me bashkësitë e tjera simotra nga rajoni por edhe më gjerë. Reisul Ulema i H. Hfz. Fetai, i shpalosi Ekselencës së tij, Ambasadorit Ebibi, vizionin për avancimin e BFI, si një institucion të hapur për bashkëpunim me të gjitha institucionet relevante në vend dhe jashtë.

Nga ana e tij, Ambasadori Ebibi i shprehu falënderime delegacionit të BFI për këtë vizitë mjaft domethanëse në këto ditë të bekuara të Ramazanit.

 

 

Reisul Ulema sastao se sa Ambasadorom RSM u Sarajevu

 

Tokom službene posjete Sarajevu, Bosna i Hercegovina, Predsjednik Islamske Vjerske Zajednice, Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai, koji predvodi delegaciju IVZ-a na RSM, sastavljenu od Dr. Qani Nesimi, Tetovski Muftija, Mr. Salim ef. Sulejmani, Muftija Struge i Ismet ef. Ademi, Direktor za Bliski Istok, u petak 23.04.2021 je imao zadovoljstvo i čast posjetiti Ambasadora Republike Sjeverne Makedonije akreditovanog u Sarajevu, odnosno u Bosni i Hercegovini, njegovu Ekselenciju g. Ekrem Ebibi.

Tokom ovog prijateljskog sastanka razgovarano je o proširenim aktivnostima Islamske Vjerske Zajednice i njenoj saradnji sa drugim sestrinskim zajednicama iz regiona i šire. Reisul Ulema H. Hfz. Fetai, predstavio je njegovoj Ekselenciji Ambasadoru Ebibiju viziju unapređenja IVZ-e, kao institucije otvorene za saradnju sa svim relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Sa svoje strane, Ambasador Ebibi zahvalio je delegaciji IVZ-a na ovoj veoma značajnoj posjeti u ovim blagoslovljenim danima Ramazana.

 

 

 

 

Реисот се сретна со Амбасадорот на РСМ во Сараево

 

За време на официјалната посета на Сараево, Босна и Херцеговина, Претседателот на Исламската Верска Заедница, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, кој ја предводи делегацијата на ИВЗ на РСМ, составена од Муфтијата на Тетовското Муфтиство, Др. Ќани еф. Несими, Муфтијата на Струшкото Муфтиство Мр. Салим еф. Сулејмани и Директорот на Секторот за односи со арапскиот свет, Исмет еф. Адеми, во петокот на 23.04.2021 година, имаше задоволство и чест да го посети Амбасадорот на Република Северна Македонија акредитиран во Сараево, соодветно во Босна и Херцеговина, неговата Екселенција, г. Екрем Ебиби.

За време на оваа пријателска средба се дискутираше за проширените активности на Исламската Верска Заедница и нејзината соработка со другите сестрински заедници од регионот и пошироко. Реисул Улема и Х. Хфз. Фетаи, пред неговата екселенција, Амбасадорот Ебиби, ја претстави визијата за унапредување на ИВЗ, како институција отворена за соработка со сите релевантни институции во земјата и странство.

Од своја страна, Амбасадорот Ебиби и се заблагодари на делегацијата на ИВЗ за оваа многу значајна посета во овие благословени денови на Рамазан.

 

 

 

Reisul Ulema meets with the RNM Ambassador in Sarajevo

 

During the official visit to Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, the President of the Islamic Religious Community Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai, who leads the delegation of IRC in RNM, composed of the Mufti of the Muftiny of Tetova, Dr. Qani ef. Nesimi, Mufti of the Muftiny of Struga Mr. Salim ef. Sulejmani and the Director of the Sector for Relations with the Arab World, Ismet ef. Ademi, on Friday 23.04.2021, had the pleasure and honor to visit the Ambassador of the Republic of Northern Macedonia accredited in Sarajevo, respectively in Bosnia and Herzegovina, His Excellency, Mr. Ekrem Ebibi.

During this friendly meeting, the expanded activities of the Islamic Religious Community and its cooperation with other sister communities from the region and beyond were discussed.

Reisul Ulema H. Hfz. Fetai, presented to His Excellency, Ambassador Ebibi, the vision for the advancement of IRC, as an institution open for cooperation with all relevant institutions in the country and abroad.

On his part, Ambassador Ebibi thanked the delegation of IRC for this very significant visit in these blessed days of Ramadan.

 

Comments are closed.