REIS ULEMAJA PRITI KRYETARIN E KËSHILLIT BOTËROR PËR TOLERANCË DHE PAQE (Shq / Мкд / Eng)

(Shq / Мкд / Eng)

REIS ULEMAJA PRITI KRYETARIN E KËSHILLIT BOTËROR PËR TOLERANCË DHE PAQE

Të mërkurën, më 17.03.2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, priti me nderimet më të larta, Kryetarin e Këshillit Botëror për Tolerancë dhe Paqe, z. Ahmed Bin Mohammad Al-Jarvan të shoqëruar nga deputeti i Kuvendit të RMV, prof. Dr. Fadil Zendeli – njëherit edhe Zëvendëskryetar i Kuvendit të RMV dhe përfaqësues i Maqedonisë së Veriut në Këshillin Botëror për Tolerancë dhe Paqe, dhe Prof. Dr. Zoran Ilievski, Drejtues i Zyrës së Këshillit Botëror për Tolerancë dhe Paqe në Maltë, ndërsa në këtë takim, Reisul Ulemanë e shoqëronin Sekretari Gjeneral i BFI, H. Irsal ef. Jakupi dhe Shefi i Kabinetit Evzal ef. Sinani.

Fillimisht, Kreu i BFI H. Hfz. Shaqir ef. Fetai e njoftoi mysafirin e lartë me një biografi të shkurtër të Bashkësisë Fetare Islame, funksionimin dhe organizimin e saj. Ai gjithashtu foli edhe për aktivitetet që kjo bashkësi i ka ndërmarrë në vazhdimësi, në lidhje me tolerancën dhe bashkëjetesën, si dhe aktivitetet në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në vendin tonë e më gjerë.

Këshilli Botëror për Paqe dhe Tolerancë është organizatë e madhe në të cilën janë anëtare 85 shtete dhe qëllim kryesor ka përhapjen e paqes, mirëkuptimit, tolerancës e bashkëjetesës.

Kryesisht u bisedua për një bashkëpunim të mirëfilltë reciprok, shkëmbim të kuadrove, specializim dhe studime në shtetet evropiane, ndarja e bursave për studentë të dalluar, organizimi i seminareve, tribunave dhe konferencave të ndryshme për paqe dhe tolerancë.

Kryetari i KBPT kërkoi mbështetjen e BFI të RMV në misionin e tyre marrë parasysh se kjo bashkësi është bashkësi serioze dhe faktor konstruktiv në Ballkan dhe më gjerë.
Të dy palët u morrën vesh që në të ardhmen me projekte të ndryshme të fillojnë bashkëpunimin e tyre konstruktiv.

Në fund, Reis Ulemaja i falënderoi mysafirët për këtë vizitë shumë domethënëse.
______
Реисул Улема го пречека Претседателот на Светскиот Совет за Толеранција и Мир

Во среда, на 17 март 2021 година, Претседателот на Исламската Верска Заедница, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, со највисоки почести го прими Претседателот на Светскиот Совет за Толеранција и Мир, г. Ахмед Бин Мохамад Ал-arарван во придружба на заменик Претседателот на Собранието на РСМ, проф. Д-р Фадил Зендели – истовремено и претставник на Северна Македонија во Светскиот Совет за Толеранција и Мир, и проф. Д-р Зоран Илиевски, раководител на канцеларијата на Светскиот Совет за Толеранција и Мир во Малта, додека на оваа средба, Реисул Улемана беше придружуван од Генералниот Секретар на ИВЗ, Х. Ирсал еф. Јакупи и Шефот на Кабинетот на Реисул Улема, Евзал еф. Синани.
Првично, Претседателот на ИВЗ Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи го информираше почитуваниот гостин со кратка биографија за Исламската Верска Заедница, за нејзиното функционирање и организирање на верскиот живот. Тој исто така зборуваше за активностите што оваа заедница ги преземаше во континуитет, поврзани со толеранцијата и соживотот, како и за активностите во спречување на насилниот екстремизам во нашата земја и пошироко.
Светскиот совет за мир и толеранција е голема организација со 85 земји-членки и нејзината главна цел е ширење мир, разбирање, толеранција и соживот.
Тие главно разговараа за вистинска меѓусебна соработка, размена на персонал, специјализација и студии во европските земји, доделување стипендии за истакнати студенти, организација на семинари, трибини и разни конференции за мир и толеранција.
Претседателот на ССТМ побара поддршка од ИВЗ на РСМ во нивната мисија со оглед на тоа што оваа заедница е сериозна заедница и конструктивен фактор на Балканот и пошироко.
Двете страни се согласија да ја започнат својата конструктивна соработка во иднина со разни проекти.
На крајот, Реисул Улема им се заблагодари на гостите за оваа многу значајна посета.
_____
Reisul Ulema received the President of the World Council for Tolerance and Peace

On Wednesday, March 17, 2021, the President of the Islamic Religious Community, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, received with the highest honors, the President of the World Council for Tolerance and Peace, Mr. Ahmed Bin Mohammad Al-Jarwan accompanied by the deputy Speaker of the Assembly of RNM, prof. Dr. Fadil Zendeli – at the same time representative of Northern Macedonia in the World Council for Tolerance and Peace, and Prof. Dr. Zoran Ilievski, Head of the Office of the World Council for Tolerance and Peace in Malta, while in this meeting, Reisul Ulema was accompanied by the General Secretary of the IRC, H. Irsal ef. Jakupi and Chief of Cabinet Evzal ef. Sinani.
Initially, the Head of IRC H. Hfz. Shaqir ef. Fetai informed the respected guest with a brief ID’s of the Islamic Religious Community, its functioning and organization. He also spoke about the activities that this community has undertaken continuously, related to tolerance and coexistence, as well as activities in preventing violent extremism in our country and beyond.
The World Council for Peace and Tolerance is a large organization with 85 member states and its main goal is to spread peace, understanding, tolerance and coexistence.
They mainly talked about a genuine mutual cooperation, exchange of staff, specialization and studies in European countries, allocation of scholarships for distinguished students, organization of seminars, tribunes and various conferences on peace and tolerance.
The President of WCPT requested the support of the IRC of RNM in their mission given that this community is a serious community and a constructive factor in the Balkans and beyond.
The two sides agreed to start their constructive cooperation in the future with various projects.
In the end, Reisul Ulema thanked the guests for this very significant visit.

Comments are closed.