REISUL ULEMAJA PËRGËZOI KRYEMYFTIUN E BULLGARISË

(Shq. Мкд. Eng. Tur)

 

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të shtunën më 29.05.2021, udhëhoqi delegacionin e Bashkësisë Fetare Islame të përbërë nga H. Sabahudin ef. Zendeli – Mufti i Gostivarit, z. Samet ef Hajdari – Mufti i Ohrit dhe z. Musanif ef. Rufati – Drejtor i Sektorit për Shkencë dhe Kulturë pranë BFI, në Konferencën e Këshillit të Lartë të Kryemyftinisë së Republikës së Bullgarisë, ku morën pjesë afër 1000 delegatë, me ç’rast u zhvilluan zgjedhjet dhe u zgjodhën organet e Kryemyftinisë. Në këto zgjedhje, u rizgjodh Kryemyftiu H. Mustafa Alish Haxhi dhe Kryetari i Këshillit të Lartë Musliman z. Vedat Ahmet. Sipas agjendës së programit të paraparë, këtë Konferencë e përshëndeti edhe Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i cili në emrin e tij personal dhe në emër të Bashkësisë Fetare Islame në RMV i përshëndeti të pranishmit dhe u uroi punë të mbarë në zgjedhjen e organeve më të larta të kësaj bashkësie si dhe udhëheqësve të saj u dëshiroi suksese në drejtimin e këtij institucioni.
Në këtë konferencë, Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai pati takimi me Kryemyftiun H. Mustafa Alish Haxhi, ku u informua për përpjekjet e Kryemytinisë së Bullgarisë në organizimin e jetës fetaro-islame si dhe sfidat me të cilat ballafaqohen ata. Njëherit u bisedua edhe për një bashkëpunim të mirëfilltë në mes dy Bashkësive për të mirën e muslimanëve në përgjithësi.
Gjithashtu u zhvilluan edhe takime tjera me përfaqësues të vendeve të ndryshme nga jeta fetaro-islame. Delegacioni i Bashkësisë Fetare Islame pas gjitha takimeve të realizuara mbetet me bindje se me gjithë problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohen muslimanët e Bullgarisë, ata po vazhdojnë një proces të sigurt për të ngrit vetëdijen drejt një ardhmërie më të mirë islame. Nga BFI nikoqirëve u shprehën falënderime të sinqerta për ftesën dhe pritjen e bërë, e cila ishte e nivelit më të lartë.
 
_____________
 
РЕИСОТ МУ ЧЕСТИТАШЕ НА ГЛАВНИОТ МУФТИЈА НА БУГАРИЈА
 
Претседателот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во саботата на 29.05.2021 година, ја предводеше делегацијата на Исламската Верска Заедница составена од Х. Сабахудин еф. Зендели – Муфтија на Муфтиство на ИВЗ Гостивар, Х. Самет еф. Хајдари – Муфтија на Муфтиство на ИВЗ Охрид и г. Мусаниф еф. Руфати – Директор на Секторот за Наука и Култура при Ријасетот на ИВЗ, на Конференцијата на Високиот Муслимански Совет на Главниот Муфтија на Република Бугарија, на која присуствуваа скоро 1000 делегати, по кој повод се одржаа изборите за Главниот Муфтија и Претседателот на овој Висок Муслимански Совет.
На овие избори, Главен Муфтија беше реизбран Х. Мустафа Алиш Хаџи, а за Претседател на Високиот Муслимански Совет г. Ведат Ахмет.
Според предвидената агендата на програмата, оваа Конференција ја поздрави и Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи кој во свое лично име и во име на Исламската Верска Заедница на РСМ ги поздрави учесниците и им посака успешна работа во изборот на највисоките тела на оваа заедница, а на нејзините лидери им посакаа успех во управувањето со оваа институција.
На оваа конференција, Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи се состана со Главниот Муфтија Х. Мустафа Алиш Хаџи, каде беше информиран за напорите на Високиот Муслимански Совет на Бугарија во организирањето на верско-исламскиот живот и предизвиците со кои се соочуваат. Во исто време, се разговара и за заедничка соработка помеѓу двете заедници за доброто на муслиманите воопшто.
Одржани беа и други средби со претставници на разни земји од религиозно-исламскиот живот. Делегацијата на Исламската Верска Заедница по сите состаноци останува убедена дека и покрај проблемите и предизвиците со кои се соочуваат муслиманите во Бугарија, тие продолжуваат со безбеден процес за подигање на свеста кон подобра исламска иднина.
ИВЗ изрази искрена благодарност до домаќините за поканата и приемот, што беше на највисоко ниво.
 
 
________________
 
 
REIS CONGRATULATED THE GRAND MUFTI OF BULGARIA
 
The President of the Islamic Religious Community in the Republic of Northern Macedonia, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, on Saturday 29.05.2021, led the delegation of the Islamic Religious Community consisting of H. Sabahudin ef. Zendeli – Mufti of Gostivar, Mr. Samet ef Hajdari – Mufti of Ohrid and Mr. Musanif ef. Rufati – Director of the Sector for Science and Culture at the IRC, at the Conference of the High Council of the Grand Mufti of the Republic of Bulgaria, attended by nearly 1000 delegates, on which occasion the elections were held and the bodies of the Chief Mufti were elected. In these elections, the Chief Mufti H. Mustafa Alish Haxhi was re-elected and the Chairman of the High Muslim Council Mr. Vedat Ahmet.
According to the agenda of the program, this Conference was greeted by the President of IRC Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai who on his own behalf and on behalf of the Islamic Religious Community of RNM greeted the participants and wished them successful work in electing the highest bodies of this community and to its leaders he wished them great success in the management of this institution.
At this conference, the President of IRC Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai had a meeting with Grand Mufti H. Mustafa Alish Haji, where he was informed about the efforts of the Bulgarian Grand Mufti in organizing religious-Islamic life and the challenges they face. At the same time, there was talk of a genuine cooperation between the two communities for the benefit of Muslims in general.
Other meetings were also held with representatives of various countries from the religious-Islamic life. The delegation of the Islamic Religious Community after all the meetings remains convinced that despite the problems and challenges faced by the Muslims of Bulgaria, they are continuing a safe process to raise awareness towards a better Islamic future. The IRC expressed its sincere thanks to the hosts for the invitation and the reception, which was of the highest level.
——————–
BAŞKAN FETAİ, BULGAR BAŞ MÜFTÜSÜNÜ TEBRİK ETTİ
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanı Reisul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai, Gostivar Müftüsü H. Sabahudin ef. Zendeli, Ohri Müftüsü H. Samet ef. Haydari ve İDB Kültür Dairesi Müdürü Musannif ef. Rufati ile birlikte, Bulgaristan Cumhuriyeti Başmüftü Yüksek Müslüman Konseyi Başkanı ve Başmüftü seçimleri vesilesiyle, yaklaşık 1000 delegenin katıldığı Konferansa iştirak etmek üzere Bulgaristan ziyaretinde bulundu.
Bu seçimde Mustafa Aliş Hacı yeniden Başmüftü, Vedat Ahmet ise İslam Yüksek Şurası Başkanı görevine seçildi.
Proğramın planlanan gündemine göre, İDB Başkanı Reisul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai, Konferansta bir konuşma yaparak katılımcıları selamladı ve hem kendi adına hem de İDB İslam Dini Birliği adına, bu dini birliğin en yüksek organlarının seçiminde iyi dileklerini belirtti ve bu kurumu yönetme hususunda liderlerine başarılar diledi.
Bu konferansta Bulgaristan Başmüftüsü H. Mustafa Aliş Hacı ile yapıplan görüşmede ev sahibi sıfatıyla, İslam Yüksek Şurası’nın bu ülkede dini-İslami hayatı düzenleme çabaları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında İDB Başkanı Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai’ye bilgi verdi. Bu görüşmede ayrıca, genel olarak Müslümanların yararına iki din birliği arasında ortak bir işbirliğinden söz edildi.
Buna ek olarak, çeşitli ülkelerin İslami-dini hayatındaki temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi. İslam Dini Birliği heyeti, Bulgaristan’daki Müslümanların karşılaştığı sorunlara ve zorluklara rağmen, daha iyi bir İslami geleceğe yönelik farkındalık meydana getirmeye yönelik güvenli bir sürece devam ettiklerine şahit oldu.
İDB heyeti, en üst düzeydeki karşılamaları dolayısıyla ev sahiplerine en içten teşekkürlerini sundu.

Comments are closed.