Reis Ulemaja takohet me Ambasadorin e Hollandës (Shq / Мкд / Eng)

(Shq. Mkd. Eng)

Reisi takohet me Ambasadorin e Hollandës

Në selinë e Rijasetit të Bashkësisë Fetare Islame, tё hёnёn mё 01 Shkurt 2021, u zhvillua takim zyrtar mes Kryetarit të Bashkёsisё Fetare Islame tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe Ambasadorit të Mbretërisë së Hollandës, Ekselencës së tij Dirk Jan Kop. Reisul Ulema H. Hfz Shaqir ef. Fetai e falënderoi Ekselencën e tij për vizitën dhe interesimin për të zhvilluar një takim të këtij niveli, ndërsa nga ana tjetër Ambasadori Dirk Jan Kop e uroi Reisul Ulemanë për zgjedhjen në Krye të BFI-së dhe i dëshiroi udheheqje të sukseshme të këtij Institucioni dhe shëndet.
Ambasadori Kop, i cili kishte mjaft njohuri për zhvillimet në institucionin Islam, vlerësoi lartë rolin që luan BFI në shoqërinë multietnike dhe multikonfesionale nën udhëheqjen e Reisit H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe pikërisht për këtë arsye dhe ne këtë temë diskutuan më gjatë në këtë takim, ku u diskutua roli i BFI në ngritjen e vetëdijës së shoqërisë në aspektin e tolerancës ndërfetare dhe të parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm në vendin tonë. Ai më tej shtoi se një kohë të gjatë ka planifikuar të takohet me krerët e bashkësive fetare, për shkak të interesit dhe rolit që ka Mbretëria e Hollandës, në mbështetjen e Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i bëri një përshkrim të shkurtër të fuksionimit të BFI e cila është kategori Kushtetutare në vend, që përfaqëson mbi 1 milion muslimanë dhe e cila në gjirin e saj ka mbi 1200 të punësuar dhe mbi 700 objekte fetare në mirëmbajtje, duke e njoftuar njëherit edhe me proceset aktuale, zhvillimet positive në bashkësi si dhe planet pёr një tё ardhme më të mirë të institucionit.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai gjithashtu foli edhe për vlerat e mëdha Islame, siç janë bashkëjetesa, toleranca dhe mirëkuptimi mes komuniteteve. Ai edhe një herë e falënderoi ekselencën e tij Ambasadorin Dirk Jan Kop, ku për hirë tëvërtetës, duhet theksuar se Mbretëria e Hollandës është një nga shtetet evropiane që më së shumti e Mbështet Maqedoninë e Veriut në realizimin e ëndrës Evropiane dhe bashkëngjitjes me Bashkimin Evropian.
Nё kёtё takim Reisul Ulemanё e shoqёronte Mustafa ef. Dauti – Drejtor i sektorit pёr marrёdhёnie me jashtё (kontakte me faktorin ndёrkombёtar: OSBE, BE dhe institucionet e brendshme).

Реисот се сретна со амбасадорот на Холандија

Во седиштето на Ријасетот на Исламската Верска Заедница, понеделник, 1 февруари 2021 година, се одржа официјална средба помеѓу Претседателот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и Амбасадорот на Кралството Холандија, неговата екселенција Дирк Јан Коп. Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи се заблагодари на неговата екселенција за посетата и интересот да се одржи состанок на ова ниво, додека од друга страна амбасадорот Дирк Јан Коп му честиташе на Реисул Улема за изборот за Претседател на ИВЗ и му посака успешно раководење со оваа институција и здравје.
Амбасадорот Коп, кој беше добро запознаен со случувањата во Исламската институција, ја пофали улогата што ИВЗ ја има во мултиетничкото и мултиконфесионалното општество под водство на Реис Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и токму поради оваа причина и на оваа тема опширно се дискутираше на овој состанок, каде се дискутираше за улогата на ИВЗ во подигање на јавната свест во однос на меѓурелигиската толеранција и спречувањето на насилниот екстремизам во нашата земја. Тој додаде дека долго планирал да се состане со водачите на верските заедници, поради интересот и улогата што Кралството Холандија ја има во поддршката на Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската унија.
Од друга страна, Reisul Ulema Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи даде краток опис на состојбите и функционирањето на ИВЗ, која е уставна категорија во земјата, што претставува над 1 милион муслимани и која има над 1200 вработени и над 700 верски објекти во одржување, истовремено информирајќи ги тековните процеси, позитивните случувања во заедницата и плановите за подобра иднина на институцијата.
Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи зборуваше и за големите исламски вредности, како што се соживотот, толеранцијата и разбирањето меѓу заедниците. Тој уште еднаш му се заблагодари на неговата екселенција амбасадор Дирк Јан Коп, каде за волја на вистината, треба да се напомене дека Кралството Холандија е една од европските земји што најмногу ја поддржува Северна Македонија во остварувањето на нејзиниот европски сон и влегувањето во Европската унија.

Reis meets with the Ambassador of Kingdom of the Netherlands

On Monday, February 1, 2021, at the headquarters of the Riyaset of the Islamic Religious Community, an official meeting was held between the President of the Islamic Religious Community of the Republic of Northern Macedonia, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai and the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, His Excellency Dirk Jan Kop.
Reisul Ulema H. Hfz Shaqir ef. Fetai thanked His Excellency for the visit and the interest to hold a meeting of this level, while on the other hand Ambassador Dirk Jan Kop congratulated Reisul Ulema on his election as Chairman of the IRC and wished him successful leadership of this Institution and good health.
Ambassador Kopp, who was well acquainted with the developments in the Islamic institution, praised the role that the IRC plays in the multiethnic and multi-confessional society under the leadership of Reis H. Hfz. Shaqir ef. Fetai and precisely for this reason and on this topic discussed at length in this meeting, where the role of IRC in raising public awareness in terms of inter-religious tolerance and prevention of violent extremism in our country was discussed. He further added that he has long planned to meet with the leaders of religious communities, due to the interest and role that the Kingdom of the Netherlands has in supporting Northern Macedonia on its path to the European Union.
On the other hand, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai gave a brief description of the functioning of the IRC which is the Constitutional category in the country, which represents over 1 million Muslims and which has over 1200 employees and over 700 religious buildings in maintenance, while also informing with current processes, positive developments in the community and plans for a better future of the institution.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai also spoke about great Islamic values, such as coexistence, tolerance and understanding between communities. He once again thanked His Excellency Ambassador Dirk Jan Kopp, where for the sake of truth, it should be noted that the Kingdom of the Netherlands is one of the European countries that mostly supports Northern Macedonia in realizing its European dream and joining the European Union.

Comments are closed.