Profesorë të Universitetit Evropian vizituan Reisin

 

Професорите на Европскиот Универзитет и Интернационалниот универзитет Еуропа Прима Скопје ја посетиа Реисот

Веста за новите измени во Исламската Верска Заедница е многу добро примена во академските кругови на универзитетите и во земјата и надвор од неа. Честитки и телеграми секојдневно доаѓаат од еминентни личности на професори и академици, каде не недостигаат ни посети.
Затоа, во овој дух, во среда, 17 јуни 2020 година, Претседателот на Исламската Верска Заедница во РСМ, в.д. Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во седиштето на Ријасетот на ИВЗ, во друштво на Шефот на Кабинетот Др. Селвер еф. Џемаили, ги прими на посета Проф. Д-р Атанас Козарев од Европскиот Универзитет и Мр. Милан Стефановски од Интернационалниот Универзитет Европа Прима Скопје, му честитаа на Реисот за новата функција и му посакаа успех во водењето на Исламската Верска Заедница.
Од друга страна, претседателот на ИВЗ, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ги запозна гостите за новите промени во ИВЗ и предизвиците што ги очекуваат оваа институција во иднина. Тој им се заблагодари на гостите за нивната почит и поддршка.

Profesorë të Universitetit Evropian vizituan Reisin

Lajmi për ndryshimet e reja në Bashkësinë Fetare Islame është pritur shumë mirë edhe në qarqet akademike universitare si brenda vendit ashtu edhe jashtë. Urimet dhe telegramet janë të përditshme që vijnë nga figura eminente të fellës së profesorëve dhe akademikëve, ku nuk mungojnë as vizitat.
Andaj në këtë frymë, të mërkurën më 17.06.2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në RMV u.d. Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef Fetai në selinë e Rijasetit të BFI, në shoqërinë e Shefit të Kabinetit Dr. Selver ef. Xhemaili, priti prof. Dr Atanas Kozarev dhe Mr. Milan Stefanovski, që të dy profesorë në Universitetin Evropian në Shkup, të cilët e përgëzuan Reisin për postin e ri dhe i dëshiruan suksese në drejtimin e Institucionit fetar islam.
Nga ana tjetër, Kryetari i BFI, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai për së afërmi i njoftoi mysafirët me ndryshimet në BFI dhe për sfidat që e presin këtë institucion në të ardhmen. Ai i falënderoi mysafirët për respektin dhe mbështetjen.

Comments are closed.