Press Konference e Rijasetit të BFI-së – Пресс на Ријасетот на ИВЗ на РМ

 

 

pressTë nderuar përfaqësues të medieve për informim publik

Të nderuar qytetarë

Të nderuar pjesëtarë të fesë islame në Maqedoni

 

Edhe një herë, se di për të satën herë, Rijaseti i BFI në RM, dëshiron publikisht dhe pa asnjë hipokrizi dhe prapavijë t’ju informoj për seriozitetin e tensionit të ri në RM I cili vjen si rezultat i sjelljes së papërgjegjshme të qeverive në vend ndaj kulturës , traditës dhe arkitekturës islame.

Gjatë 25 viteve të kaluara, në fakt menjëherë pas ndërrimit të sistemit politik, BFI edhe pas padrejtësive të panumërta, opstrukcioneve dhe diskriminimit permanent, në mënyrë të përsosur arrinte që të ruaj gjakftohtësinë dhe vetëdijen. Ambiciet e BFI-së, për ruajtjen e bashkëjetesës, paqes, tërësisë dhe pavarësisë së shtetit, pa marrë parasysh viktimizimin e saj edhe e pa përshkruar.

Me saktë, përderisa të gjithë përpiqeshin, ndërsa vazhdojnë ta bëjnë edhe sot, për të shkatërruar RM, BFI mbetet institucioni i vetëm në vend, i cili e shuante ndërsa edhe sot e bën, zjarrin e ndezur në dhe rreth asaj.

Të nderuar, që nga ditët e para të pavarësisë së shtetit, në sipërfaqe dolën të ashtuquajtur patriot, të cilët patriotizmin e tyre e ndërtuan mbi kurriz të BFI-së dhe muslimanëve, dhe për çudi, atë e fillojnë nga Manastiri, në fakt duke filluar me himnin dhe Kushtetutën, pastaj vendosjes e kryqeve mbi Sahat kullat e Manastirit dhe Prilepit, ndërtimin e qendrës tregtare “Sheherzada”, duke i paraprij kësaj ndërtimi i ndërtesës administrative të HMS “Strezhevo, stacionit të policisë në Manastir, një pjesë të ndërtesave gjyqësore si dhe ndërtimin e shumë objekteve tjera shtetërore mbi pronën vakëf të BFI-së së Maqedonisë, duke vazhduar më pas me pompën famozë të benzinës “ËINGS”. E gjithë kjo bëri më pas që dora njerëzore që të shkatërroj tyrben tek varrezat muslimane, vendosjes së “kishëzave” tek xhamija e Hajdar Kadisë dhe Isak Fakih ndërsa më 2001 nga askush të provokuar të ndezin të dyqanet e muslimaneve, duke djegur 28 shtëpi private ku në shumicën e shtëpive zjarri ndodhet derisa janë njerëzit aty, ndezjen e selisë së myftinisë, tentimi për të ndezur xhaminë e Isak Celebisë dhe Hasan babës dhe në fund të vitit 2001, në muajin e bekuar të Ramazanit, të ndizet Xhamija e Hamza Beut.

Të nderuar, në vitin 2003, me iniciativë të Entit dhe Muzeut të Manastirit, me investim të Ministrisë së Kulturës, më saktë Qeverisë së RM, me pretekst të një hulumtimi arkeologjik të të imagjinuar në mënyrë perfide, filloi projekti  I turpit për Jeni Xhaminë, a krejt kjo me qëllim që të ndryshohet historia e saj, funksioni dhe qëllimi dhe të shkatërrohet deri në atë shkallë sa një dit të mund të mos bëhet sanimi i saj.

Të nderuar, para dy javësh në oborrin e Jeni xhamisë, u paraqit një tabelë informative, e cila bëri me dije se fillon “restaurimi” I Jeni Xhamisë, ndërsa investitor do të jetë Ministrija e Kulturës, gjegjësisht Qeveria e Maqedonisë. Me këtë po përgatitet sulmi i fundit ndaj xhamisë nëpërmes Entit dhe Muzeut ët Manastirit I cili si institucion invalid, nuk e ka haberin se çfarë është restaurimi dhe konzervimi, institucion I cili ka shkatërruar të gjithë kulturën trashëgimore në Manastirit dhe nuk qe e zonja të restauroj edhe derën hyrëse të zyrave të veta.

Tani ku institucion provon të restauroj xhaminë ndërsa me aminin e shtetit, pritet që ta shkatërroj xhaminë.

Te nderuar, që të lejosh aktivitete ndërtimore mbi një objekt që posedon titullin si trashëgimi historike, duhet të kesh leje nga pronari, ndërsa në këtë rast si pronarë legjitim i vetëm mbi Jeni xhaminë është BFI e Maqedonisë dhe atë që nga viti 1552 ose më saktë që nga ndërtimi I saj, ndërsa këtë e vërteton edhe Vendimi. Nr. 03-286/1 nga 28.07.1960 is jell nga Komisioni për nacionalizim I këshillit të rrethit të Manastirit në të cilën thuhet, citoj” I pakënaqur nga vendimi I dytë, Drejtoria e vakëfit, në afat ligjorë parashtroj ankesë më  11.03.1960  dhe plotësim të ankesës më 25.03.1960, duke kërkuar që të dy vendimet e komisionit të shkallës së parë, të anulohen  dhe objekti –xhami nga pika 2 nga vendimi бр.06-1050/3 I datës 21.03.1959 të lirohen nga nacionalizimi. Në këto ankesa, mes tjerash theksohet së me vendimin e  shkalës së pare ka qenë i shkelur neni 11 nga ligji ZNNZGZ për shkak se objektet nga alineja 1 deri më 6 në pikën 2 në vendim paraqesin xhami, pa marrë pasysh se disa prej tyre deri në këtë moment kanë qenë të shfrytëzuara si magazine për magazinimin e sendeve të Fondit ndërkombëtarë të fëmijëve, kryqit ët kuq dhe të ngtjajshme, dhe nuk ka shumë rëndësi nëse në këto xhami për momentin kryhen rite fetare apo jo, ashtu sic nuk ka qenë e rëndësishme se në Manastir ka pas shumë xhami në krahasim me numrin e muslimanëve; ose se në Manastir asnjë kishë, pavarish a ka pas liturgji fetare nuk është nacionalizuar dhe për këtë shkak nuk mund të nacionalizohen edhe xhamitë. Për këtë kërkon të gjashtë xhamitë nga pika 2 e vendimit nr.  06-1050/3  nga data 21.03.1959 , të lirohen nga nacionalizimi.

Ankesa ka bazë ligjore dhe atë për këtë shkak:

Nga të dhënat mbi këtë nacionalizim dhe nga hetimet e kryera të këtij komisioni në vend-ndodhje më datë  27.05.1960 u përcaktua se të gjitha objektet e nacionalizuar sipas pikës. 2 e vendimit të Komisionit për Nacionalizim pranë Bordit Kombëtar të Komunës të Manastirit me numër 06-1050/3 nga data 21.03.1959 përfaqësojnë xhamitë- vend lutje dhe në këtë rast është dëmtuar regullativa e Nenit  11 nga ligji për nacionalizim për ndërtesat e huazuara dhe tokën ndërtuese, kur është vendosur që ato të jenë të nacionalizuara. Nuk është e rëndësishme se disa nga këto xhamia momentalisht shërbejnë si magazina për mbajtjen e mallrave të fondit ndërkombëtar për fëmijë, kryqit të kuq dhe të ngjashme ose janë shndërruar në galeri arti siç është rasti me Jeni xhaminë.

Sipas të dhënave të paraqitura më lartë është sjellë vendimi sipas deponimit.

Ky vendim është përfundimtar dhe ndaj tij nuk mund të ngrihet aktpadi ligjore – Neni  57 nga ZNNZGZ.

Nga një kopje e këtij vendimi t’i dorëzohet:  Delegatit të Vakufit – Manastir, prokurorisë publike në komunën e Manastirit dhe Komisionit për nacionalizim pranë Këshillit Ekzekutiv  RPM”. Nënshkruar nga Kryetari – Kostadin Lozanovski – në fakt, shumë qartë dhe pastër shihet se RM është uzurpator dhe vjedhës i xhamisë – uzurpim dhe vjedhje e cila nga viti 1945, të gjitha pushtetet ia transferojnë njëra tjetrës si miras.

Të nderuar, Myftinia, gjegjësisht BFI e RM, për këtë si dhe nga Entit Nacional dhe nga Muzeu i Manastirt për nxitjen e degradimit të Xhamisë Hajdar Kadi, menjëherë iu drejtua të gjithë faktorëve relevantë për trashëgiminë kulturore në RM, a posaçërisht Qeverisë të RM, gjegjësisht, Kryeministrit të Qeverisë z. Nikola Gruevski, me kërkesë për intervenim, për marrjen e hapave konkrete për realizimin e drejtësisë, si dhe për marrjen e të gjitha ingerencave të Entit Nacional dhe Muzeut të Manastirit në sferën e mbrojtjes të trashëgimisë kulturore, por, për fat të keq, akoma deri më sot nuk ka asnjë përgjigje apo reagim.

Të nderuar, BFI e RM, urgjentisht dhe pa kushte  kërkon: të ndërpritet terrori ndaj Jeni Xhamisë – e njëjta të kthehet në gjendjen e mëparshme, si dhe: Jeni Xhamia ti kthehet BFI të RM dhe ti mundësohet pronësia e pa pengueshme, përdorimi i të njëjtës për shkak se Xhamia është pronë e BFI të RM – dhe e askujt tjetër, qoftë ajo edhe shteti. Shteti në këtë rast është okupator, përveç nëse edhe Kryeministri z. NIkolla Gruevski, nuk shkon sipas praktikës së gjyqeve në RM dhe si dëshmi të na kërkon dëshminë e shit-blerjes dhe atë të verifikuar në noter.

Të nderuar, BFI e RM, asnjëherë nuk do të heq dorë nga Jeni Xhamia dhe për këtë arsye edhe një herë e ngre zërin për seriozitetin e këtij problemi, përderisa shteti nuk tregon dëshirë për zgjidhje të drejtë të kësaj padrejtësie, atëherë, për kësaj konference për mediumet BFI e RM, do të jetë e detyruar që ti përdorën të gjitha mënyrat dhe mundësitë, që ta kthen drejtësinë – pronën e xhamisë, ta kthen për të shërbyer për atë për çka është ndërtuar, e jo për tu përdorur si ndonjë galeri arti. BFI e RM, menjëherë do ta fillon procesin gjyqësor, si dhe ngritjen e padive kundër pjesëmarrësve të kësaj vepre, e sigurisht që do të ndërmarrë edhe masa tjera.

Gjithashtu, BFI e RM do ti drejtohet tërë faktorit ndërkombëtar, gjegjësisht tek të gjithë faktorët ndërkombëtar, të cilët kanë përfaqësi diplomatike në RM, deri tek opinioni më i gjerë evropian, Komisionit Evropian, OSBE, Kombet e Bashkuara, Këshillit për Siguri pranë OKB. Në fakt, çdo ditë, por edhe nga qeveritarët tanë, mbajtës të funksioneve të larta qeveritare, politikanë, analistë politikë, akademikë, intelektualë dhe të tjerë, dëgjojmë për Terrorizëm Islamik, Radikalizëm, Ekstremizëm, ndërsa si shtet, me të gjitha veprimet e lartë përmendura, aspak nuk jemi pyetur, kush i nxit të gjitha këto paraqitje, gjegjësisht, paraqitja e gjithë kësaj si rezultat i reaksionit  të një lloji tjetër terrorizmi, ekstremizmi dhe radikalizmi, e cila në rastin konkret, protagonisti i vetëm dhe kryesor është vetë Qeveria e RM.

Ju faleminderit për kujdesin

 

Shkup                                                                                                  Rijaseti i BFI të RM

07.12.2015                                                                                                      Reisul Ulema

  1.                                Sulejman ef. Rexhepi

 

Почитувани претставници на средствата за јавно информирање

Почитувани граѓани на РМ

Почитувани припадници на Исламот во РМ

 

 

Уште еднаш, по, незнаеме кој пат, Ријасетот на ИВЗ на РМ,сака јавно, и без никаква хипокризија и заткулисност да ве извести за сериозноста на новонастанатата тензија во РМ,предизвикана, од неодговорното однесување на властите на РМ, кон се што е Исламска култура,традиција и архитектура.

Последните 25-ет години,впрочем, веднашпо промената на политичкиот систем на владеење во РМ, ИВЗ на РМ, и покрај безбројните неправди, опструкции и перманентна дискриминацја,брилјантно успеваше да ја одржи ладнокрвноста и трезвеноста.Амбициозноста на ИВЗ на РМ за чување на заедничкиот живот, мирот,целовитоста и единственоста на државата,без оглед на нејзината пожртвуваност, е, беспрекорна. Конкретно,додека сите се трудеа, и сеуште прават се и сешто да ја уништат РМ,ИВЗ е единствената институција во државата, која го гаснеше, и сеуште го гасне распламтениот оган,во, и насекаде околу неа.

Почитувани, уште од првите денови на осамостојувањето на РМ, на површина се појавија таканаречените големи патриоти,  кои, својот патриотизам почнаа да го градат врз грбот на ИВЗ и муслиманите, и за чудо, се тоа го започнуваат од Битола,односно, почнувајќи од уставот и химната на РМ, потоа поставувањето  крстови на Саат кулите Битола и Прилеп, изградбата на трговско деловниот комплекс Шехереззада, а претходно и административната зграда на ХМС Стрежево, СВР-Битола, дел од судските згради, како и многу другизгради на државните институции,  на земјиште сопственост на ИВЗ на РМ, изградбата на фамозната бензинска станица WINGS, придонесе да од човечка рака се сруши турбето кај муслиманските гробишта, поставувањето параклиси кај џамиите Хајдар Кади и Иса факих, 2001-ва година, со ништо не предизвикани, запалени се сите дуќани на муслиманите, непресметливо запалени дваесет и осум индивидуални куќи, а во поголемиот број на куќите, палењето се случуваше додека луѓето беа внатре во  куќите, палењето на седиштето на Муфтиството, обидот да се запалат Џамиите Исхак  Челеби и Хасан Баба, и конечно кон крајот на 2001-ва година во текот на светиот месец Рамазан ( 25-иот ден ) запалена е Хамза Бег џамијата.

Почитувани, во2003-та година, по иницијатива на денес НУ Завод и Музеј Битола,со инвестиција  на министерството за култура, односно владата на РМ, со претекс на едно, перфидно измеслено археолошко истражување, започнувасрамниот проект Јени Џамија,а се тоа со намера да се преиначи нејзината историја, функција и намена, и да се оштети  до  мера, што еден ден нема да биде можна  санацијата на направената штета.

Почитувани, точно пред две недели во дворот на Јени Џамија се појави градежна информативна табла, која информира за “реставрација“ на Јени Џамијата, а спрема која инвеститор е министерството за култура, всушност, Владата на РМ. односно, со ова се спрема конечниот удар врз џамијата, впрочем, една килава установа наречена НУ Завод и Музеј Битола, која нема појма од тоа што значи реставрација и конзервација, која го уништи цело културно наследство на Битола, којане беше  способна да ја реставрира зградата во која делува (стотици години старата влезна врата изработена од масивно дрво ја замени со врата изработена од материјал за ЌУРОЈ- ковчези за погребување на мртви), сега пак спротивно од законот за зашита на културното наследствоќе ја “реставрира“ џамијата, односно, со амин на државата, ќе ја уништува џамијата.

Почитувани, за да извршуваш градежни активности врз еден објект со културно – историско значење, треба да имаш согласност од сопственикот, а во конкретниот случај единствен и легитимен сопственик на Јени Џамија е ИВЗ на РМ. и тоа од 1552-6г.односно од самата нејзина изградба, всушност, тоа го потврдува и решението бр. 03-286/1 од 28.07.1960г. донесено од Комисијата за Национализација при Народниот Одбор на Битолската Околија, од кое, ќе цитирам еден дел: „Незадоволно и од второто решение вакуфското поверенство во Битола благовремено поднесе жалба на 11.03.1960 година и дополнителна жалба  на 25.03.1960 година, барајќи двете решенија на првостепената комисија да бидат поништени и објектите-џамиите од точ. 2 од решението бр.06-1050/3 од 21.03.1959 година да бидат ослободени од национализацијата. Во овие жалби, помеѓу другото, се наведува дека со првостепеното решение бил повреден чл. 11 од ЗННЗГЗ зашто сите објекти од бр. 1 до 6 од точ. 2 на решението претставувале џамии т.е. богомоли, без оглед на тоа што некои од нив моментно биле употребѕвани како магазини за складирање стока на меѓународниот детски фонд, црвениот крст и слично; дека не било важно дали моментно  во овие џамии се  обавувала служба божја или не, како што не било важно и тоа што во Битола имало многу џамии во споредба со бројот на муслиманското население; дека во Битола ни една црква, било да во неа се вршело богослужба  или не, не била национализирана, па затоа не можело да бидат национализирани ни џамиите. Поради сето ова бара сите 6 џамии од точ. 2 на решението бр. 06-1050/3 од 21.03.1959 година да бидат ослободени од национализацијата.

Жалбата е основана на закон и тоа поради следното:

Од списите по оваа национализација и од увидот што оваа комисија го изврши на самото место на 27.05.1960 година утврдено е дека сите национализирани објекти под точ. 2 од решението на Комисијата за Национализација при Народниот Одбор на Општината Битола бр. 06-1050/3 од 21.03.1959 година претставуваат џамии-богомоли и дека во овај случај е повреден прописот на чл. 11 од законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште кога е одлучено тие да бидат национализирани. Не е важно во овој случај  што некои од овие џамии моментно служат како магазини за сместување на стоки на меѓународниот детски фонд, црвениот крст и слично или се претворени  во уметнички галерии како што е случајот со џамијата “Јени“.

Поради сето напред  исложено донесено е решението како во диспозитивот.

Ова решение е конечно и против него не можи да се води управен спор –чл. 57 од ЗННЗГЗ.

По еден примерок од ова решение да се достави до: Вакуфското поверенство – Битола, јавното правобранителство на општина Битола и Комисијата за национализација при Извршниот совет на НРМ.“ ПОТПИС претседател – Костадин Лозановски –односно,многу јасно и чисто, РМ е узурпатор и крадец на џамијата – узурпација и кражба која од 1945г. сите власти, како мирас, ја пренесуваат една на друга.

Почитувани,Муфтиството, односно ИВЗ на РМ, за ова, како и за од НУ Завод и Музеј Битола предизвиканото деградирање на Хајдар Кади Џамијата, веднаш се обрати до сите релевантни фактори за културното наследство на РМ, а посебно до Владата на РМ, односно, до Премиерот на Владата г-дин Никола Груевски, со барање за интервенција, за превземање конкретни чекори за остварување на правдата, како и за одземање на сите ингеренции и овластувања на НУ Завод и Музеј Битола во областа на заштитата на културното наслердство, но, за жал, до ден денешен нема никаков одговор и реакција.

Почитувани, ИВЗ на РМ, итно и безусловно, бара:престанување со теророт врз Јени Џамија-истата да се  врати во првобитна состојба,како и: Јени Џамија да и се врати на ИВЗ на РМ, и,и се овозможи несметано владение, и користење на истата,затоа што, Џамијата е  сопственост на ИВЗ на РМ–односно на никој друг, макар тоа била и државата.Државата тука е окупатор,отсвен,ако и премиерот г-дин Никола Груевски,не оди по примерот на судовите на РМ, и како доказ за сопственост,да ни побара купо-продажен договор,и тоа, заверен на нотар.

Почитувани,  ИВЗ на РМ, никогаш нема да се откаже од Јени Џамија, и заради тоа уште еднаш укажува на сериозноста на проблемот, и доколку, државата не покаже добра воља за праведно решавање на ова неправда, тогаш, после ова конференција ИВЗ на РМ, ќе биди принудена да ги употреби сите можни средства и начини, да го врати правото – сопственик на џамијата,  ја врати да служи за она за што  и е изградена, а не за некаква си уметничка галерија. ИВЗ на РМ, веднаш ќе започне судска постапка, како и поднесување на кривични пријави против сите учесници на ова недело, а секако ќе превземе и други мерки.

Исто така ИВЗ на РМ ќе се обрати до цела меѓународна јавност, односно до сите меѓународни фактори, кои во РМ имаат свои дипломатски претставништва, до пошироката Европска јавност, Европската Комисија, ОБСЕ, Обединетите Нации, Советот за Безбедност при ОН. Всушност, секој ден, па и од наши државници, носители на вискоки државни и безбедносни функции,  политичари, политички аналисти, академици, интелектуалци и др. слушаме за Исламски Тероризам, Радикализам, Екстремизам, а како држава, со сите споменати чинители, воопшто не сме се запрашале, кој ги предизвикува сите овие појави, односно, појавата на се ова е како реакција на еден друг тероризам, екстремизам и радикализам, што во конкретниот случај, главен и единствен протагонист е државата РМ.

 

Благодариме на Вниманието

 

 

Во Скопје                                                    Ријасет на ИВЗ на РМ

07.12.2015г.                                               Реис ул Улема  х.Сулејман еф. РЕЏЕПИ

Comments are closed.