OH Hilal – tre aksione humanitare gjatë vikendit

(Shq. Mkd. Eng. Tur)

Humaniteti është obligim për të gjithë aktivistët e OH Hilal e cila funksionon në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame. Intenziteti i shpërndarjes së pakove është rritur, kështuqë gjatë vikendit që lamë pas, Organizata Humanitare Hilal, bë bashkëpunim me Myftinitë e Manastirit, Resnjës dhe Prilepit, ka dërguar ndihma humanitare, ku me operativat e këtyre muftinive, do të bëjë shpërndarjen e organizuar të ndihmave humanitare gjatë ditëve në vijim, sipas listave të përpiluara nga këshillat e xhamive të këtyre myftinive sipas principit pako në [do shtëpi skamnori, me qëllim që të mënjanohet kontakti fizik dhe respektimi i masave të sigurisë kundër virusit Korona. I gjithë ky nxitim bëhet me të vetmin qëllim që ndrighmat humanitare të cilat kanë ardhur si donacion nga Drejtoria e Përgjithshmen e Vakfit të Republikës së Turqëisë, por edhe nga donatorë të tjerë, sa më shpejtë të jenë në sofrat e personave që kanë nevojë, gjatë këtyre ditëve të Ramazanit.
Sipas Kryetarit të OH Hilal, Fadil ef. Ramadani, gjatë vikendit janë dërguar ndihma humanitare për Myftininë e Manastirit 160 paketa, për Myftininë e Prilepit 200 paketa dhe për Myftininë e Resnjës 100 paketa.
Aksionet e OH Hilal do të vazhdojnë në tërë teritorin e Maqedonisë së Veriut, duke u shpërnda në [do sofër të skamnorëve dhe njerëzve që kanë nevojë, me qëllim që sado pak të zbutet gjendja e tyre gjatë këtyre ditëve të Ramazanit.

ХО Хилал – три хуманитарни акции во текот на викендот

Хуманоста е обврска за сите активисти на Хуманитарната Организација Хилал која функционира во склоп на Исламската Верска Заедница. Интензитетот на дистрибуција на пакетите е зголемен, така што за време на викендот што го оставивме назад, Хуманитарната Организација Хилал, во соработка со муфтиствата од Битола, Ресен и Прилеп, испрати хуманитарна помош, каде со оперативците на овие муфтиства, ќе се врши дистрибуција на хуманитарна помош во наредните денови, според списоците составени од советите на џамиите на овие муфтиства според принципот на достава на пакети во секоја сиромашна куќа, со цел да се избегне физички контакт и почитување на безбедносните мерки против Корона вирус. Сето ова брзање на ХО Хилал, е направено со единствена цел хуманитарната помош што дошла како донација од Генералниот Директорат на Вакф на Република Турција, но и од други донатори, што е можно поскоро да биде на трпезите на луѓето кои имаат потреба, во текот на овие денови на Рамазан.
Според претседателот на ХО Хилал, Фадил еф. Рамадани, за време на викендот беа испратени 160 пакети хуманитарна помош до Битолско Муфтиството, 200 пакети до Прилепското Муфтиство, и 100 пакети до Ресенското Муфтиство.
ХУманитарните акции и дистрибуцијата на прехрамбени продукти на ХО Хилал ќе продолжат низ целата територија на Северна Македонија, доставени до сите тие што имаат потреба, со цел да се олесни нивната состојба во текот на овие денови на Рамазан.

 

HO Hilal – three humanitarian actions over the weekend

Humanity is an obligation for all activists of OH Hilal which operates within the Islamic Religious Community. The intensity of the distribution of packages has increased, so during the weekend that left, the Humanitarian Organization Hilal, in cooperation with the Muftis of Bitola, Resen and Prilep, has sent humanitarian aid, where with the workers of these muftinies, will make the organized distribution of humanitarian aid during the following days, according to the lists compiled by the councils of the mosques of these muftinies according to the principle of one package in every poor house, in order to avoid physical contact and observance of security measures against the Corona virus. All this haste is done with the sole purpose that the humanitarian aid which has come as a donation from the General Directorate of the Vakuf of the Republic of Turkey, but also from other donors, as soon as possible to be on the tables of people in need, during these days of Ramadan.
According to the President of HO Hilal, Fadil ef. Ramadani, in this acctions were sent 160 packages to the Muftiny of Bitola, 200 packages to the Muftiny of Prilep and 100 packages to the Muftiny of Resen.
Actions of HO Hilal will continue throughout the territory of Northern Macedonia, being distributed to all the poor and needy, in order to alleviate their situation during these days of Ramadan.

 

 

“Hilal” YK hafta sonunda üç insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi

 

İslam Dini Birliği bünyesinde faaliyet gösteren “Hilal” İnsani Yardım Kuruluşunun tüm aktivistleri hafta sonunda üç insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Gıda yardım kolilerinin dağıtım faaliyetleri yoğunluğu arttı. Böylece geride bıraktığımız hafta sonunda “Hilal” İnsani Yardım Kuruluşu; Manastır, Resne ve Prilepe müftülükleriyle işbirliği yaparak, bu müftülük çalışanları tarafından insani yardım dağıtılması amacıyla, gıda yardım kolilerini teslim etti. Korona virüsüne karşı fiziksel temastan kaçınmak ve güvenlik önlemlerine uymak amacıyla, önümüzdeki günlerde, bu müftülüklerin cami meclisleri tarafından önceden hazırlanmış olan listeler doğrultusunda, yardım kolilerin fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edilecektir. “Hilal” İnsani Yardım Kuruluşu’nun amacı, hem Türkiye Cumhuriyeti Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından, hem diğer bağışçılardan gönderilen insani yardımları, mubarek Ramazan’ın bu günlerinde bir an önce ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırmaktır. “Hilal” YK Başkanı Fadil ef. Ramadani, hafta sonu Manastır Müftülüğüne 160 koli, Pirlepe Müftülüğüne 200 koli ve Resne Müftülüğüne 100 koli isani yardım teslim etti. Ramazan ayının bu günlerinde ihtiyaç sahiplerinin durumlarını kolaylaştırmak için, gıda malzemelerinin dağıtımı konusunda “Hilal” YK’nin insani yardım faaliyetleri, Kuzey Makedonya genelinde devam edecektir.

Comments are closed.