NJOFTIM PËR HAXH 2022 / 1443 H.

(SHQ. MKD. TUR.)

Rijaseti i BFI-së duke u bazuar në nenin 3 pika 17 të Kushtetutës së BFI-së, edhe këtë vit organizon udhëtim për kryerjen e Kushtit të pestë islam – Haxhit. Komisioni Qëndror i Haxhit 2022 pranë Rijasetit të BFI-së në RMV, në bazë të analizave të bëra, faktorëve, të cilët ndikojnë në çmimin e arazhmanit të Haxhit, vendosi me sa vijon:
– Çmimi i arazhmanit për kryerjen e Haxhit 1443 H – 2022, është 5.700,oo euro. Pagesa mund të bëhet edhe në kundërvlerë me valutat tjera, në bazë të kursit të mesem të Bankës Popullore të RМV në ditën e pagimit.
Në çmim përfshihen:
– Viza dalëse,
– Procedurat administrative për marrjen e vizës së haxhit,
– Vaksinimi dhe mbrojtja shëndetësore para, gjatë dhe pas udhëtimit, konform ligjeve për mbrojtje shëndetësore,
– Biletat dykahshe të aeroplanit si dhe transporti në Arabinë Saudite dhe vendet e shenjta.
– Qëndrimi në Hotele në Mekke dhe në Medine si dhe qëndrimi në tende në Arafat dhe Mina,
– Ushqimi (gjatë qëndrimit në hotele)
– Ihrami dhe Kurbani
– Të gjitha taksat e haxhit në vend dhe në Arabinë Saudite,
– Nisja planifikohet më: 27 , 29 dhe 30. 06. 2022, (Shkup-Xhidde)
– Kthimi planifikohet më: 21 , 22 dhe 25. 07. 2022, (Medina-Shkup)
Ju informojmë se regjistrimi për Haxh 2022 ka përfunduar nga se është plotësuar kuota e caktuar për Maqedoninë e Veriut nga Ministria e Haxhit të Arabisë Saudite.
Komisiomi Qëndror i Haxhit pranë
Rijasetit të BFI-së në RMV
ИЗВЕСТИЕ ЗА ХАЏ 2022 / 1443 H.
Ријасет на ИВЗ врз основа на член 3 точка 17 од Уставот на ИВЗ, оваа година организира патување за обавување на петтиот исламски услов – Хаџ. Централната комисија за хаџ 2022 при Ријасетот на ИВЗ во РСМ, врз основа на анализата на факторите кои влијаат на цената на аранжманот за хаџ, одлучи на следниов начин:
Цената на еден аражман за Хаџot 2022/1443H, чини 5.700,- evra. Уплата може да се изврши и со друга валута според средниот курс на Народна Банка на РСМ на денот на уплатата. Во цената влегуват долунаведените услуги:
-Излезна виза,
-Административните процедури за земање на хаџиската виза,
-Вакцина и здравствена заштита, пред и после патувањето согласно законите за здравствена заштита,
-Авиобилетите како и транспортот во Саудиска Арабија и светите места,
-Сместување во Хотелите во Мекка и во Медина како и престојот во чадори во Арафат и Мина,
-Храна (во текот на престој во хотели)
– Ихрам и Курбан,
-Сите хаџиски такси во земјава и во Саудиска Арабија,
– Одење се планира на: 27, 29 и 30. 06. 2022 год., (Скопје – Џидде)
– Враќање се планира на: 21, 22 и 25. 07. 2022 год. (Медина – Скопје)
Ве известуваме дека пријавувањето за Хаџ 2022 година е завршено бидејќи квотата доделена од Министерството за Хаџ на Саудиска Арабија за Северна Македонија е исполнета.
Централната комисија за хаџ 2022
при Ријасетот на ИВЗ во РСМ
B İ L D İ R İ
İDB nin Riyaset’i, İDB Anayasası’nın 3. maddesi 17. noktasına dayanarak, bu yıl beşinci İslami Şartı – Hac’ı yerine getirmek için hac yolculuğunu düzenliyor. KMC’deki İDB Riyaset’teki 2022 Merkezi Hac Komisyonu, Hac organizasyonu fiyatını etkileyen faktörlerin analizine dayanarak aşağıdaki gibi karar verdi:
– Hac 1443 H – 2022, fiyatı 5,700, oo euro’dur. Ödeme, ödeme günündeki Makedonya Milli Bankası’nin ortalama döviz kuruna dayalı olarak diğer para birimleri karşılığında da yapılabilir.
Fiyata dahil hizmetler:
– Çıkış vizesi,
– Hac vizesi almak için idari işlemler,
– Sağlığın korunmasına ilişkin yasalara uygun olarak, yolculuk öncesi, yolculuk sırasında ve yolculuk sonrasında aşılama ve sağlığın korunması,
– Suudi Arabistan ve kutsal yerlere ulaşımın yanı sıra çift yönlü uçak biletleri.
– Mekke ve Medine’deki otellerde konaklama ile Arafat ve Mina’daki çadırlarda konaklama,
– Yemek (otellerde)
– İhram ve Kurban
– Ülkedeki ve Suudi Arabistan’daki tüm Hac vergileri,
– Gidiş tarihi (planlaması): 27, 29 ve 30. 06. 2022, (Üsküp – Cidde)
– Dönüş tarihi (planlaması): 21, 22 ve 25. 07. 2022 (Medine – Üsküp)
Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından Kuzey Makedonya için belirlenen kontenjan dolması nedeniyle 2022 Hac kayıtlarının kapatıldığını bildirmek isteriz.
KMC’deki İDB Riyaseti Merkez Hac Komisyonu

Comments are closed.