Njoftim

Njoftim
Agjencioni për Hallall Standard në RMV njofton opinionin e gjërë se nuk ka lëshuar Çertifikat për hallall standard në emër të IKL Gorni Pollog – Thertore, me adresë rr. Beliçica p.n. 1230 Gostivar.
Çertifikata e lëshuar më datë 21.05. 2019, nr.01-04/16 në gjuhen angleze e përdorur në R. Turqisë, plotësisht është e falsifikuar dhe si e tillë nuk është valide.
Lidhur me me këtë, do të ngritët aktpadi ndaj thertorës së lartpërmendur para organeve dhe institucioneve kompetente në RMV.
Agjencioni për Hallall Standard

Известување

Агенција за Халал Стандард во РСМ известува јавноста дека нема издадено Сертификат за Халал Стандард за фирмата ИКЛ Горни Полог-Кланица со седиште на Ул. Беличица бр. 1230 Гостивар.
Сертификатот на име на Агенција за Халал Стандард на англиски јазик од 21.05.2019 под бр. 01-04/16 која е употребена во Р. Турција е фалцификат и како таков не е валиден.
Во однос на ова против кланицата ќе биде поднесена тужба пред надлежните државни органи и институции на РСМ.
Агенција за Халал Стандард

Duyuru
KMC Helal Standard Enstitüsü, Ul. Beliçica No.1230 Gostivar adresinde faaliyet gösteren İKL Gorni Polog-Klanica mezba şirketine Helal Standard Sertifikası vermediğini kamuyona duyurmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılmak üzere Helal Standard Enstitüsü adına İngilizce olarak 21.05.2019 tarihli ve 01-04/16 no’lu verildiği iddia edilen Sertifika sahtedir ve geçersizdir.
Bu vesileyle ilgili mezba şirketi aleyhine KMC Savcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli yasal işlemleri başlatmış bulunuyoruz.
KMC Helal Standard Ajansı

Comments are closed.