NJ O F T I M

(SHQ. MKD. TUR.)

Komisioni Qendror për Kurbanat 2022 pranë Rijasetit të BFI-së informon besimtarët islamë se Bashkësia Fetare Islame në RMV, si çdo herë organizon tubimin e kurbanave dhe therjen e tyre.

Marrë parasysh rritjen e çmimeve në treg, Komisioni në fjalë, duke i analizuar të gjitha rrethanat që ndikojnë në përcaktimin e çmimit vendosi që çmimi i kurbanit për këtë vit të jetë 150,oo euro, (ose kundërvlera e tyre me valuta tjera).

Mishi i kurbanave do të përdoret për nevojat ushqimore në Konvkitin-kuzhinën e Medresesë “Isa Beu” në Shkup, kurse sasia tjetër e mishit të kurbanave do t`u shpërndahet familjeve në nevojë.

Lusim Allahun xh. sh. që t`ua pranojë kurbanat dhe t`u shpërblejë me dhuratat e Tij të pakufishme.

Komisioni Qëndror për Kurbanat 2022 pranë Rijasetit të BFI-së

 

***

 

И З В Е С Т И Е

 

Централната комисија за Курбани 2022 година при Ријасетот на ИВЗ на РСМ ги известува исламските верници дека Исламската верска заедница во РСМ, како и секогаш, го организира собирањето на курбани и нивното колење.

Имајќи го предвид растот на цените на пазарот, дотичната Комисија, анализирајќи ги сите околности кои влијаат на утврдувањето на цената, одлучи цената на курбанот за оваа година да изнесува 150, оо евра, (или нивната противвредност во други валути).

Месото од курбаните ќе се користи за прехранбени потреби во Интернтот-кујната на Медресата „Иса Беу“ во Скопје, а остатокот од месото од курбаните ќе биде поделен на семејствата кои имаат потреба.

Го молиме Аллах џ.ш. да ги прифати Вашите курбани и да Ве награди со Неговите бесконечни награди.

Централната комисија за Курбани 2022 год. при Ријасетот на ИВЗ на РСМ

 

***

B I L D I R I IDB

Riyaset’teki 2022 Merkez Kurbanlar Komisyonu, Müslüman müminlere KMC’deki İslam Dini Birliği’nin her zaman olduğu gibi kurbanların toplanmasını ve kesilmesini organize ettiğini bildiriyor.

Piyasadaki fiyatların artışını dikkate alan söz konusu Komisyon, fiyatlandırmayı etkileyen tüm koşulları analiz ederek, bu yıl için kurban fiyatının 150, oo euro, (veya diğer para birimlerindeki eşdeğeri) olmasına karar verdi.

Kurbanların eti Üsküp’teki “Isa Beu” Medresesi’nin Yurdu-Mutfağında gıda ihtiyaçları için kullanılırken, kalan etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Kurbanlarını kabul etmek ve onları sonsuz armağanlarıyla ödüllendirmek için Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

KMC’deki İDB Riyaseti Merkez Kurbanlar Komisyonu

 

 

Comments are closed.