NISABI I ZEQATIT 2021 / НИСАБОТ НА ЗЕКАТОТ 2021

(Ramazan, 1442/2021 - Рамазан, 1442 х/ 2021)

Shq / Мкд
NISABI I ZEQATIT / НИСАБОТ НА ЗЕКАТОТ
(Ramazan, 1442/2021) (Рамазан, 1442 х/ 2021)
 
1. Zeqati në ari
Nisabi i arit prej ku fillon llogaritja e zeqatit është 91gram. Prej sasisë së poseduar nga ari për zeqatë jepet 2.5 %.
Nëse zeqatin e jep nga vetë esenca e pasurisë, pra nga ari, atëherë e jep 2.5 % nga lloji që e posedon. Kjo llogaritet si vijon: (91 : 40 = 2.275 gr.)
Nëse zeqatin e jep në valutë monetare atëherë nisabi i zeqatit në valutë sipas berzës aktuale është: (91 x 47.032 = 4.280 Euro (4.280 : 40 = 107 Euro zeqat)
2. Zeqati në argjend
Nisabi i zeqatit në argjend është 700 gram argjend nga e cila jepet 2.5 % nga esenca ose nga kundërvlera e saj.
3. Zeqati në vlera monetare.
Nisabi i zeqatit edhe për valutat e ndryshme monetare përfitohet nga nisabi i arit, sipas berëzës aktuale që është 4. 280 Euro, (ose kundërvlera e çdo valute me këtë).
4. Zeqati në bagëti – kafshë
a. Nisabi i zeqatit për kafshët e imta (dele/dhi).
– Nga 40 dele/dhi deri në 120 dele /dhi zekat jepet një dele/dhi.
– Nga 121 – 200 jepen zeqatë dy del/dhi
– Nga 201 – 300 jepen zeqatë tri dele/dhi
– Nga 301 – 400 jepen zeqatë katër dele/dhi.
– Nga 401 – 500 jepen zeqatë pesë dele/dhi
Pastaj në çdo 100 dele/dhi, jepet zeqatë nga një dele/dhi.
b. Zeqati në kafshë të mëdha (lopë, buallica).
Në bagëtinë e madhe nisabi fillon nga tridhjetë si vijon:
– Nga 30 – 39 zeqatë jepet një viç që ka mbushur një vjet.
– Nga 40 – 59 zeqatë jepet një viç që i ka mbushur dy vjet.
– Nga 60 – 69 zeqatë jepet dy viça që kanë mbushur nga një vjet.
– Nga 70 – 79 zeqatë jepet një viç që ka mbushur një vjet dhe një viç që ka mbushur dy vjet.
(Parim: Për çdo 30 lopë/buallica jepet një viç një vjeçar kurse për çdo 40 lopë/buallica jepet zeqatë një viç që ka mbushur 2 vjet.)
 
Reisul Ulema i BFI-së
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
 
————–
НИСАБОТ НА ЗЕКАТОТ
(Рамазан, 1442 х/ 2021)
 
 
1. Зекат на злато
Нисабот на злато од каде започнува пресметката на зекатот е 91 грам. Од износот на златото што се поседува, за зекат се дава 2,5%.
Ако се дава зекат од самата суштина на богатството, односно од злато, тогаш тој се дава 2,5% од оној вид што го поседува. Ова се пресметува на следниов начин: (91: 40 = 2,275 гр.)
Ако зекатот ќе го дадете во парични средства, тогаш нисабот на закат во странска валута според актуелната берза е: (91 x 47.032 = 4,280 евра (4,280: 40 = 107 евра закат)
 
2.Зекат на сребро
Нисабот на закатот на среброто е 700 грама сребро од кое се дадени 2,5% од суштината или неговата против вредност.
 
3.Зекат за монетарните вредности
Нисабот на закат за различни монетарни валути се добива од нисабот на златото, според актуелниот курс што е 4. 280 евра (или еквивалент на секоја валута со оваа).
 
4. Зекат на говеда – животни
А. Квота на закат за мали животни (овци / кози).
– Од 40 овци / кози до 120 овци / кози зекат се дава една овца / коза.
– Од 121 – 200 зекат се дава две овци / кози
– Од 201 – 300 зекат се дава три овци / кози
– Од 301 – 400 зекат се дава четири овци / кози
– Од 401 – 500 зекат се дава пет овци/кози
Потоа, за секои 100 овци / кози, зекат се дава по една овца / коза.
 
Б. Закат за големи животни (крави, биволи).
Кај крупен добиток, нисабот започнува од триесет и тоа како што следува:
– Од 30 – 39 зекат се дава едно теле кое наполнило една година.
– Од 40 – 59 зекат се дава едно теле кое наполнило две години.
– Од 60 – 69 зекат се дава две телиња стари една година.
– Од 70 – 79 зекат се дава едно теле кое наполнило една година и теле кое наполнило две години.
 
(Принцип: На секои 30 крави / биволи, се дава едногодишно теле, а на секои 40 крави / биволи, теле на старо 2 години се дава закат.)
 
Реисул-Улема на ИВЗ
Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи
 

Comments are closed.