NISABI I ZEQATIT / НИСАБ НА ЗЕЌАТ (Ramazan, 1443/2022)

(SHQ. MKD.)

NISABI I ZEQATIT

(Ramazan, 1443/2022)

 

 1. Zeqati në ari

Nisabi i arit prej ku fillon llogaritja e zeqatit është 91.6 gr. Prej sasisë së  poseduar nga ari për zeqatë jepet 2.5 %.

Nëse zeqatin e jep nga vet esenca e pasurisë, pra nga ari, atëherë e jep 2.5 % nga lloji që e posedon. Kjo llogaritet si vijon: (91.6 : 40 = 2.29 gr.)

Nëse zeqatin e jep në valutë monetare atëherë nisabi i zeqatit në valutë sipas berëzës aktuale është: (91.6 x 56.125 = 5.141) Euro (5.141 : 40 = 129 Euro zeqat)

 1. Zeqati në argjend

Nisabi i zeqatit në argjend është 700 gram argjend nga e cila jepet 2.5 %  nga esenca ose nga kundërvlera e saj.

 1. Zeqati në vlera monetare.

Nisabi i zeqatit edhe për valutat e ndryshme monetare përfitohet nga nisabi i arit, sipas berëzës aktuale që është 5.141 Euro, (ose kundërvlera e çdo valute me këtë).

 1. Zeqati në bagëti – kafshë
 2. Nisabi i zeqatit për kafshët e imta (dele/dhi).
 • Nga 40 dele/dhi deri në 120 dele /dhi zekat jepet një dele/dhi.
 • Nga 121 –  200 jepen zeqatë dy dele/dhi
 • Nga 201 –  300 jepen zeqatë tri dele/dhi
 • Nga 301 –  400 jepen zeqatë katër dele/dhi.
 • Nga 401 –  500 jepen zeqatë pesë dele/dhi

Pastaj në çdo 100 dele/dhi, jepet zeqatë nga një dele/dhi.

 1. Zeqati në kafshë të mëdha (lopë, buallica).

Në bagëtinë e madhe nisabi fillon nga tridhjetë si vijon:

 • Nga 30 –  39 zeqatë jepet një viç që ka mbushur një vjet.
 • Nga 40 –  59 zeqatë jepet një viç që i ka mbushur dy vjet.
 • Nga 60 – 69 zeqatë jepet dy viça që kanë mbushur nga një vjet.
 • Nga 70 – 79 zeqatë jepet një viç që ka mbushur një vjet dhe një viç që ka mbushur dy vjet.

(Parim: Për çdo 30 lopë/buallica jepet një viç një vjeçar kurse për çdo 40 lopë/buallica jepet zeqatë një viç që ka mbushur 2 vjet.)

 

Shërbimi për çështje fetare pranë Rijasetit të BFI- në RMV – Shkup

 

НИСАБ НА ЗЕЌАТ

(Рамазан, 1443/2022)

 

 1. Зеќат на злато

Нисабот (квотата) на злато од која започнува пресметката на зеќат е 91,6 гр. Од износот на златото кој го поседува, се даваат 2,5% за зеќат.

Ако зеќатот се дава од самата суштина на богатството, односно од злато, тогаш дава 2,5% од видот што го поседува. Ова се пресметува на следниов начин: (91,6: 40 = 2,29 гр.)

Ако дава зеќат во парична валута тогаш нисабот на зеќат во странска валута според сегашниот курс е: (91,6 x 56,125 = 5,141) евра (5,141: 40 = 129 евра зеќат).

 

 1. Зеќат на сребро

Нисабот на зекат на среброто е 700 грама сребро од кои се даваат 2,5% од суштината или нејзиниот еквивалент.

 

 1. Зекат на паричните вредности.

Нисабот на зеќат за различни монетарни валути се рачуна според нисабот за злато, кој според сегашниот курс кој е 5.141 евро (или еквивалент на секоја валута со оваа).

 

 1. Зекат на говеда – животни

а. Зекат квота за мали животни (овци / кози).- Од 40 овци/кози до 120 овци/кози се дава зеќат една овца/коза.- Од 121 – 200 овци / кози, зеќат се даваат две – Од 201 година – 300 овци/кози, зеќат се даваат три – Од 301 – 400 овци / кози, четири се даваат зеќат.- Од 401 – 500 овци/кози, пет се даваат зеќатПотоа на секои 100 овци/кози, зеќат се дава една овца/коза. б. Зеќат на големи животни (крави, биволи).Кај големите говеда нисабот започнува од триесет на следниов начин:- Од 30 – 39 зеќат се дава едно теле што наполнило една година.- Од 40-59 зеќат се дава едно теле што наполнило две години.- Од 60 – 69 зеќат се давааат две телиња што наполниле една година.- Од 70 – 79 зеќат се даваат едно теле што наполнило една година и едно теле што наполнило две години.(Принцип: На секои 30 крави/биволи се дава едногодишно теле, а на секои 40 крави/биволи се дава зеќат едно теле старо 2 години.) Служба за верски прашања при Ријасетот на ИВЗ во РСМ – Скопје

 

 

Comments are closed.