Nënshkruhet projekti “Shporta e Ramazanit” me Drejtorin e RABITAs në Bosnje

(Shq. Mkd. Eng. Tur)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i prin delegacionit të BFI e RMV në një vizitë zyrtare në Sarajevë, të Bosnjë dhe Hercegovinës, në përbërje të Myftiut të Myftinisë së Tetovës, Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiut të Myftinisë së Strugës Mr. Salim ef. Sulejmani dhe Drejtorit të Sektorit për Marrëdhënie me Botën Arabe, Ismet ef. Ademi.
Gjatë kësaj vizite, delegacioni i BFI pati shumë vizita dhe takime të frytshme me përsona eminent dhe udheheqës institucionesh në Sarajevë.
Një ndër to është edhe takimi që e patën të Enjten, më 22.04.2021, me një pritje madhështore me Drejtorin e Zyrës Rajonale të Ligës Botërore Islame (RABITA) në Bosnjë dhe Hercegovinë Eng. Dipl. Abdullah bin Rahmatullah Qari, me të cilin u bisedua për zhvillimin e mëtejmë të bashkëpunimit mes Bashkësisë Fetare Islame dhe RABITA-s për të ardhmen. Gjithashtu u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi në sfera të ndryshme në interes të popullatës muslimanë të Maqedonisë së Veriut, në sfera të ndryshme të jetës fetare dhe kulturore. Vlen të theksohet se në këtë memorandum gjithashtu përfshihet edhe nënshkrimi i projektit madhështor “Shporta e Ramazanit”.
Pas këtij takimi, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai pati prononcim për mediumet Boshnjake dhe shprehu kënaqësinë për këtë vizitë dhe u falënderua në emrin e tij përsonal dhe në emër të BFI.
Sipas protokollit të takimeve, nesër (e xhuma 23.04.2021) delegacionit të BFI që i prin Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, do të takohet me Kryetarin e Bashkësisë Islame të Bosnjës, Reisul Ulema Husein Kavazoviç e më pas do ta vizitojnë Fakultetin e Shkencave Islame në Sarajevë, ku do të kenë takime edhe me drejtuesit e këtij Institucioni.
Се потпиша Проектот „Рамазанска кошница “ со Директорот на РАБИТА во Босна
Претседателот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја предводи делегацијата на ИВЗ на РСМ во официјална посета на Сараево, Босна и Херцеговина, составена од Муфтијата на Муфтиство Тетово, Др. Ќани еф. Несими, Муфтијата на Муфтиство Струга Мр. Салим еф. Сулејмани и Директорот на Секторот за Односи со Арапскиот Свет, Исмет еф. Адеми.
За време на оваа посета, делегацијата на ИВЗ имаше многу посети и плодни состаноци со еминентни лица и водачи на институции во Сараево.
Една од нив е средбата што ја имаа во четвртокот, 22.04.2021 година, со величествен прием кај Директорот на Регионалната Канцеларија на Исламската Светска Лига (РАБИТА) во Босна и Херцеговина, Дипл. Инж. Абдулах бин Рахматулах Ќари, со кого разговараа за понатамошниот развој на соработката помеѓу Исламската Верска Заедница и РАБИТА за во иднина. Потпишан е и меморандум за соработка во различни области од интерес за муслиманското население од Северна Македонија, во различни сфери на религиозниот и културниот живот. Вреди да се спомене дека овој меморандум вклучува и потпишување на величествениот проект „Рамазанска кошница“.
По оваа средба, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи зборуваше за босанските медиуми и изрази задоволство од посетата и се заблагодари на свое и на името на ИВЗ.
Според агендата, утре (петок 23.04.2021) делегацијата на ИВЗ предводена од Претседателот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ќе се сретне со Претседателот на Исламската Заедница во Босна и Херцеговина, Реисул Улема Хусеин Кавазовиќ, а потоа ќе го посетат и Факултетот за Исламски Науки во Сарајево, каде ќе има средби со раководството на оваа институција.
The project “Ramadan Basket” is signed with the Director of RABITA in Bosnia
President of the Islamic Religious Community Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai leads the delegation of IRC of RNM on an official visit to Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, composed of the Mufti of the Muftiny of Tetova, Dr. Qani ef. Nesimi, Mufti of the Muftiny of Struga Mr. Salim ef. Sulejmani and the Director of the Sector for Relations with the Arab World, Ismet ef. Ademi.
During this visit, the delegation of IRC had many visits and fruitful meetings with eminent persons and leaders of institutions in Sarajevo.
One of them is the meeting they had on Thursday, 22.04.2021, with a grand reception with the Director of the Regional Office of the Islamic World League (RABITA) in Bosnia and Herzegovina Dipl. Eng. Abdullah bin Rahmatullah Qari, with whom they talked about the further development of cooperation between the Islamic Religious Community and RABITA for the future. A memorandum of cooperation was also signed in various fields of interest to the Muslim population of Northern Macedonia, in various spheres of religious and cultural life. It is worth mentioning that this memorandum also includes the signing of the magnificent project “Ramadan Basket”.
After this meeting, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai spoke to the Bosnian media and expressed his satisfaction with the visit and thanked on his own behalf and on behalf of the IRC.
According to the agenda of the meetings, tomorrow (Friday 23.04.2021) the delegation of IRC led by the President of the Islamic Religious Community Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai will meet with the President of the Islamic Community of Bosnia, Reisul Ulema Husein Kavazovich and then will visit the Faculty of Islamic Sciences in Sarajevo, where they will have meetings with the leaders of this Institution.

Saraybosna’daki RABITA Bölge Ofisi Müdürü ile “Ramazan Sepeti” Projesi Anlaşması İmzalandı

 

İslam Dini Birliği Başkanı Reisul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai; Kalkandeleno Müftüsü Dr. Kani ef. Nesimi, Struga Müftüsü Salim ef. Süleymani ve Arap Ülkeleri ile İlişkiler Dairesi Müdürü İsmet ef. Ademi’den oluşan İDB heyetiyle Saraybosna’daki önemli şahıslar ve kurumların liderleriyle çok verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerden biri, 22 Nisan 2021 Perşembe günü, Bosna Hersek İslam Dünyası Ligi (RABITA) Bölge Ofisi Müdürü Abdullah bin Rahmatullah Qari ile yaptığı başarılı görüşmedir. Bu görüşmede, gelecekte İslam Dini Birliği ile RABITA arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve yoğunlaştırılması konusu ele alındı. Bu bağlamda, Kuzey Makedonya’daki Müslüman nüfusunu ilgilendiren dini ve kültürel hayatın çeşitli alanlarında bir işbirliği sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmenin önemli konularından birinin “Ramazan Sepeti” projesi olduğunu ifade etmek gerekir.

Bu görüşmeden sonra Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Bosna-Hersek medyasına demeç verdi ve bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İslam Birliği ve şahsi adına ev sahiplerine teşekkürlerini sundu.

Ziyaret protkolüne göre, İDB’nin İslam Dini Başkanı Başkanı Reisul Ulema H. Hfz. Şaqir ef. Fetai ve İDB heyeti23.04.2021 Cuma günü, Bosna Hersek İslam Bieliği Başkanı Reisul Ulema Hüseyin Kavazoviç ile bir görüşme gerçekleştirecek ve ardından Saraybosna’daki İslami Bilimler Fakültesini ziyaret ederek bu eğitim kurumunun liderliğiyle bir araya gelecek.

 

 

Comments are closed.