NË PRITJE TË NATËS SË LIDHJES KULMINANTE ME ZOTIN – NATA E KADRIT

(SHQ. МКД. TUR. ENG.)

Jemi në vigjilje të Natës së madhe të Kadrit, nata e vlerave të pakufishme, ku çdo vepër në këtë natë vlenë sa një mijë muaj. Kjo është nata e një lidhje kulminante me Krijuesin, natë e një ambienti dhe ndjenje të prezencës së melekëve në krye me Xhibrilin, ndjenjë e zbritjes së Kur’anit dhe ambient i përmbushur me mëshirë, falje, vetëdije, sinqeritet, meditim, vetërikthim në vete, paqe me gjithçka, që bën të jeshë me Zotin, që dëshmon ngritjen e madhe shpirtërore, intelektuale dhe fizike. Këtu edhe fillon kulmi i definicionit të gjithçkaje që të rrethon, duke e gjetur qëllimin e jetës dhe lidhshmëria me botën tjetër.
Është fati i madhë që këtë natë e presim më të përgatitur se kurrë. BFI e RMV me aktivitetet e saja në tërë territorin e saj e jep maksimumin. Muftinitë dhe institucionet fetaro arsimore e shkencore me programet e tyre në mënyra të ndryshme senzibilizuan ambientin islam sa që depërtuan te çdo një njeri dhe shtëpi e familje edhe ate nga Kumanova e deri në Strugê.
Uroj natën e Madhe të Kadrit me qëllim që t’i qasemi nga të gjitha aspektet me aktivitete maksimale për të dëshmuar edhe njëherë para Zotit të madhrishëm se jemi të denjë të bartim emanetin e shenjtë të besimit, kombit dhe vatanit tonë.
Zoti i Madhë! Udhëzimi ytë është i domosdoshëm për ne. Lësho paqen dhe faljen tënde mbi ne. Prano nga ne mundin, përpjekjet dhe veprat tona në Natën e Madhe të Kadrit. AMIN.
Reisul Ulema i BFI në RMV
H. Hfz, Shaqir ef. Fetai

***

ЧЕКАЊЕ НА НОЌТА НА КУЛМИНАНТНАТА ВРСКА СО АЛАХ – ЛЕЈЛЕТУЛ КАДР

Во пресрет сме на големата Ноќ на честа, ноќта на бесконечните вредности, каде секое дело во оваа ноќ вреди илјада месеци. Ова е ноќ на кулминативна врска со Создателот, ноќ на опкружување и чувство на присуство на ангелите на чело на Џибрил, чувство на откровение на Куранот и околина исполнета со милост, прошка , свесност, искреност, медитација, враќање во себе, мир со сето она што те тера да бидеш со Алах, што сведочи за големото духовно, интелектуално и физичко издигнување. Тука започнува кулминацијата на дефиницијата на се што ве опкружува, наоѓање на целта на животот и поврзување со другиот свет.
Голема среќа е што оваа ноќ ја очекуваме поподготвени од било кога. ИВЗ на РСМ со своите активности на целата нејзина територија го дава максимумот. Муфтиите и верските образовни и научни институции со своите програми на различни начини ја сензибилизираа исламската средина до тој степен што навлегоа во секој еден човек и дом и семејство, од Куманово до Струга.
Посакувам Големата ноќ на честа за да и пристапиме од сите аспекти со максимални активности уште еднаш да докажеме пред Семоќниот АЛАХ дека сме достојни да ја носиме светата доверба на нашата вера, нација и татковина.
Голем Алах! Вашето водство е од суштинско значење за нас. Оставете ни го вашиот мир и простување. Прифатете ги од нас нашите тешкотии, напори и дела во Големата ноќ на честа. АМИН.
Реисул Улема на ИВЗ на РСМ
Х. Хфз, Шаќир еф. Фетаи

***

ALLAH C.C. İLE BAĞLARIN ZİRVEYE ULAŞTIĞI BÜYÜK GECEYİ BEKLERKEN – KADİR GECESİ

Bu gecede yapılan her amelin bin aya bedel olduğu, sonsuz değerler gecesi olan büyük Kadir Gecesi’nin arifesindeyiz. Bu, Yaradan ile bağlarımızın doruğa ulaştığı bir gecedir. Bu gece, başta Cebrail a.s. olmak üzere meleklerin etrafımızı sardığını hissettiğimiz, Kuran’ın vahiy duygusu ve merhamet, bağışlanma, farkındalık dolu bir ortam, ihlas, tefekkür, Allah’la birlikte olmamızı sağlayan her şeyle barışa, huzura, büyük manevi atmosfera, entellektüel ve fiziksel yükselişe tanıklık eden bir gecedir. Etrafımızdaki her şeyin gerçek manasının doruk noktası, hayatın amacını bulmak ve diğer dünya ile bağlantı kurmak istidadı buradan başlar.
Bu geceyi her zamankinden daha hazırlıklı bekliyor olmamız büyük bir mutluluktur. KMC İslam Dini Birliği, ülkemizin genelinde faaliyetlerini en yüksek seviyeye çıkarmaktadır. Müftülerimiz ve dini eğitim ve bilim kurumlarımız, bu mubarek gecede düzenledikleri proğramları ile çeşitli şekillerde İslamın ruhunu, Kumanovo’dan Struga’ya kadar her bireye, her eve ve her aileye nüfuz edecek şekilde duyarlı hale getirmektedirler.
İmanımızın, milletimizin ve vatanımızın kutsal emanetini taşımaya layık olduğumuzu Yüce Allah’ın huzurunda bir kez daha ispatlamak üzere, Büyük Kadir Gecesi’nde her yönüyle azami faaliyetlerle yaşanmasını dilerim.
Ey Büyük Allah’ım! Reherliğiniz bizim için her şeyden daha önemli. Bize esenlik ve mağfiretini ihsan eyle. Zorluklarımızı, çabalarımızı ve amellerimizi Büyük Kadir Gecesi hürmetine kabul buyur. AMİN.

***

WAITING FOR THE NIGHT OF THE CULMINANT CONNECTION WITH ALMIGHTY GOD – THE NIGHT OF QADR

We are on the eve of the great Night of Honor, the night of infinite values, where every deed on this night is worth a thousand months. This is the night of a culminating connection with the Creator, the night of an environment and the feeling of the presence of the angels at the head of Jibreel, the feeling of the revelation of the Qur’an and the environment filled with mercy, forgiveness, awareness, sincerity, meditation, self-return, peace with everything that makes you be with God, that testifies to the great spiritual, intellectual and physical uplift. This is where the culmination of the definition of everything that surrounds you begins, finding the purpose of life and connection to the other world.
It is great fortune that we look forward to this night more prepared than ever.
IRC of RNM with its activities in its entire territory gives the maximum. Muftis and religious educational and scientific institutions with their programs in various ways sensitized the Islamic environment to the point that they penetrated into every single person and home and family, all away from Kumanovo to Struga.
I wish the Great Night of Honor in order to approach it from all aspects with maximum activities to prove once again before the Almighty God that we are worthy to carry the sacred trust of our faith, nation and homeland.
Allah Almighty! Your guidance is essential to us. Leave your peace and forgiveness on us. Accept from us our sacrifices, efforts and deeds on the Great Night of Honor. AMEN.
Reisul Ulema of IRC of RNM
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

Comments are closed.