Ndahen “shportat ushqimore” nga Mbretëria e Arabisë Saudite

(SHQ. ENG.)

Bujaria dhe bamirësia gjatë muajit të Ramazanit janë vetitë që e karakterizojnë këtë muaj në zemrën e besimtarit. Është fakt i patjetërsueshëm se në Ramazan shtohet bamirësia dhe shpërndahet mëshira ndaj njerëzve në nevojë. Bamirësia është çdo herë e rëndësishme për Islamin, andaj edhe Bashkësia Fetare Islame me seriozitet të madh e ka marrë këtë detyrë që të jetë gjithmonë pranë atyre që kanë nevojë, e sidomos gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Një nga shtyllat kryesore të Islamit është detyrimi që të pasurit duhet t’u dhurojnë një shumë të caktuar, monetare apo ushqimore, të varfërve. Në këtë parim, të enjten më 21.04.2022, në orët e pasdites, pak para iftarit, Bashkësia Fetare Islame në kuadër të aksionit “Karavani Humanitar”, në Medresenë Isa Beu në Shkup, organizoi shpërndarjn e “Shportave ushqimore”, donacion nga Mbretëria e Arabisë Saudite, gjegjësisht nga Mbreti Selman bin Abdulaziz Al Saud dhe trashëgimtari i fronit Mbretëror Mohammed bin Selman.
Aksioni në fjalë u Realizua nga Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe Ambasadori i Mbretërisë së Arabisë Saudite në Shqipëri, Ekselenca e Tij, z. Fejsal bin Gazi Hifdhi, nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Çështjeve Fetare Islame.
Në këtë ngjarje, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, falënderoi përzemërsisht Mbretin e Mbretërsisë së Arabisë Saudite dhe djalin e Tij, trashëgimtarin e fronit mbretëror Mohammed bin Selman, duke ju dëshiruar shëndet dhe jetë të gjatë, e duke e lutur Allahun Fuqiplotë që edhe më tej të udhehqin me Mbretërinë në mënyrë të suksesshme siç kanë bërë deri më tani. Reisul Ulemaja gjithashtu përcolli mesazhe edhe për popullin e Mbretërisë së Arabisë Saudite duke u dëshiruar muaj të bëgatë të Ramazanit dhe agjërim të pranuar tek Allahu Fuqiplotë.
Edhe Ekselenca e Tij, Ambasadori Fejsal bin Gazi Hifdhi përcolli fjalë miradije për popullin mysliman të Maqedonisë së Veriut. Ai falënderoi Reisul Ulemanë për këtë organizim të mirëfilltë e të sinqertë, duke e çuar në vend amanetin e Lartmadhërisë së Tij.
***
Distribution of the “food baskets” donations by the Kingdom of Saudi Arabia
Generosity and charity during the month of Ramadan are the qualities that characterize this month in the heart of the believer. It is an inalienable fact that in Ramadan charity is increased and mercy is distributed to people in need. Charity is always important for Islam, so the Islamic Religious Community has taken this task with great seriousness to always be close to those in need, especially during the holy month of Ramadan. One of the main pillars of Islam is the obligation that the rich should give a certain amount, monetary or food, to the poor. On this principle, on Thursday 21.04.2020, in the afternoon, shortly before iftar (dinner), the Islamic Religious Community in the framework of the action “Humanitarian Caravan”, in the Madrasah Isa Bey in Skopje, organized the distribution of “Food Baskets”, a donation from the Kingdom of Saudi Arabia, namely by King Salman bin Abdulaziz Al Saud and heir to the throne Mohammed bin Selman.
The action in matter was carried out by the President of the Islamic Religious Community Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai and the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Albania, His Excellency, Mr. Fejsal bin Gazi Hifdhi, under the supervision of the Ministry of Islamic Religious Affairs.
At this event, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai cordially thanked the King of the Kingdom of Saudi his Highness, Salman bin Abdulaziz Al Saud and His son, the heir to the throne his Highness Mohammed bin Salman, wishing them good health and long life, and praying to Allah Almighty to continue to lead the Kingdom successfully as they have done so far. Reisul Ulema also conveyed messages to the people of the Kingdom of Saudi Arabia wishing them prosperous month of Ramadan and fasting accepted by Allah Almighty.
His Excellency, Ambassador Fejsal bin Gazi Hifdhi also conveyed words of praise for the Muslim people of Northern Macedonia. He thanked Reisul Ulema for this genuine and sincere organization, fulfilling the legacy of His Majesty.

Comments are closed.