N J O F T I M

Logo HallallAgjencioni për Hallall Standardin në Maqedoni i njofton mbarë kompanitë e vendit se Ministria e Ekonomisë ndanë subvencione për marrjen e sertifikatit të Hallall Standardit për vitin 2014. Të gjithë kompanitë e interesuara mund që më hollësisht të njoftohen mbi aplikimet dhe parashtrimit të kërkesave të kyçen në linkun e poshtëshënuar dhe nga aty mund të marrin të dhëna nga më të ndryshmet për subvencionet lidhur me implementimin e Hallall Standardit.

Linku: http://www.economy.gov.mk/ministerstvo/4179.html

Comments are closed.