“MUKABELEJA QENDRORE- RAMAZANI 2021”

(Shq. Mkd. Eng)

Të mërkurën më 12.05.2021, u mbajt manifestim fetar me rastin e përfundimit të leximit të Kur’anit Famëlartë organizuar nga Muftinia e BFI e Gostivarit, që u mbajt në Xhaminë e Sahatit në Gostivar, “MUKABELEJA QENDRORE- RAMAZANI 2021”.
Në këtë solemnitet u tubuan të gjithë realizuesit-lexuesit e Kur’anit Famëlartë. Këtë manifestim me prezencën e tij ekskluzive, e nderoi Reisul Ulema i BFI ne RMV, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai me bashkëpunëtorët e tij.
Këtë manifestim fetar të festivalit të Kuranit Famëlartë, e përshëndeti Muftiu i Muftinisë së BFI-Gostivar H. Sabahudin ef. Zendeli, kurse fjalë rasti kishte Reisul Ulema i BFI e RMV, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i cili pasi që foli mbi vlerën e leximit të Kur’anit Famëlartë, shprehu mirënjohje të veçantë për pjesëmarësit në realizimin e Mukabeles Qendrore gjatë tërë muajit të Ramazanit si dhe Referentëve të Muftinisë e që është viti i dytë me rradhë dhe u vendos që kjo të bëhet tradicionale.
Të gjithëve iu ndanë mirënjohje në shenjë respekti për kontributin e dhënë nga Muftinia e BFI-Gostivar, kurse vet Reisul Ulema u dhuroi nga një Kur’an pjesëmarrësve.
Duanë e bëri Prof. Sherif ef Deari – Referent i Muftinisë së BFI-Gostivar.
All-llahu xh.sh. i shpërbleftë të gjithë me shpërblimet e Tija të pakufishme.
„ЦЕНТРАЛНА МУКАБЕЛЕ- РАМАЗАН 2021“.
Во средата, на 12 мај 2021 година, се одржа верска манифестација по повод завршувањето на читањето на Светиот Куран, организирана од Муфтиството на ИВЗ Гостивар, што се одржа во Саат Џамијата во Гостивар, „ЦЕНТРАЛНА МУКАБЕЛЕ- РАМАЗАН 2021“.
Во оваа свеченост се собраа сите изведувачи-читатели на Светиот Куран. Оваа манифестација со неговото ексклузивно присуство беше почестена од Реисул Улема на ИВЗ во РСМ, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи со неговите соработници.
Оваа религиозна манифестација на фестивалот на Светиот Куран беше поздравена од Муфтијата на Муфтиството на ИВЗ Гостивар Х. Сабахудин еф. Зендели, а главниот збор го оржа Реисул Улема на ИВЗ на РСМ, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, кој откако зборуваше за вредноста на читањето на Светиот Куран, им изрази посебна благодарност на учесниците во реализацијата на Централната мукабела во текот на целиот месец на Рамазан и на муфтиските референти што е втора година по ред и беше одлучено ова да стане традиционално.
На сите ушесници им беше поделена благодарница за дадениот придонес од Муфтиството на ИВЗ-Гостивар, а самиот Реисул Улема им подари по еден Куран на учесниците.
Молитвата ја направи проф. Шериф еф Деари – Референт на Муфтиството ИВЗ -Гостивар.
Алах џ.ш. да ги награди сите со Неговите бесконечни награди.
“CENTRAL MUQABELE- RAMADAN 2021”.
On Wednesday, May 12, 2021, a religious manifestation was held on the occasion of the completion of the reading of the Holy Qur’an, organized by the Muftiny of the IRC of Gostivar, which was held at the Clock Mosque in Gostivar, “CENTRAL MUQABELE- RAMADAN 2021”.
All the performers-readers of the Holy Qur’an gathered in this solemnity. This manifestation with his exclusive presence, was honored by Reisul Ulema of IRC in RNM, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai with his associates.
This religious manifestation of the Holy Quran festival was greeted by the Mufti of the Muftiny of IRC-Gostivar H. Sabahudin ef. Zendeli, and the keynote address was Reisul Ulema of IRC of RNM, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai who after speaking about the value of reading the Holy Qur’an, expressed special gratitude to the participants in the realization of the Central Muqabela during the whole month of Ramadan and the Muftiny officials which is the second year in a row and it was decided that this to become traditional.
Everyone was given Certificate of Appreciation, a sign of respect for the contribution given by the Muftiny of IRC – Gostivar, while Reisul Ulema himself presented a Qur’an to the participants.
The prayer was made by Prof. Sherif ef Deari – Official of the Muftiny of IRC-Gostivar.
May Allah Almighty reward them all with His infinite rewards.

Comments are closed.