Mbledhja e parë e Rijasetit e thirrur nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

(SHQ. MKD. TUR. ENG)

Të martën më 16.02.2021, në Selinë e BFI në Shkup, Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajti mbledhjen e parë të thirrur nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, në bazë të Nenit 43 të Kushtetutës së Bashkësisë Fetare Islame e cila kishte karakter të zgjeruar në strukturë, ku morën pjesë të gjithë anëtarët e Rijasetit, myftinjtë e myftinjve të BFI, koordinatorët e myftinjve të BFI, drejtorët e gjitha sektorëve të BFI, Dekani i FSHI, Drejtori i Medresesë Isa Beu dhe udhëheqësit e sektorëve pranë BFI. Kjo është mbledhja e parë e Rijasetit e konvokuar nga Reisul Ulema, pas Zgjedhjes së H. Hfz. Shaqir ef. Fetai Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame.
Fillimisht mbledhjen e shpalli të hapur Reisul Ulema H. Hfz Shaqir ef. Fetai, i cili i falënderoi të gjithë pjesëmarrësit për prezencën e tyre dhe më pas u diskutua rreth pikave shtesë dhe kërkesave të orës së fundit, për tu futur në rendin e ditës.
1. Informatë e Reisul Ulemasë aktivitetet mes dy mbledhjeve
2. Emërimi i Myftiut të Gostivarit
3. Shqyrtimi i raporteve të punës për vitin 2020 dhe planet financiare për 2021 të Myftinive të BFI-së
4. Raporti i punës së BFI për vitin 2020
5. Llogaria përfundimtare për 2020 dhe Plani-financiar për 2021 i Rijasetit të BFI
6. Përcaktimi i datës për mbledhjen vjetore të Kuvendit të BFI
7. Shqyrtimi i kërkesave të Myftinisë së Kumanovës dhe Dibrës
8. Themelimi i institutit shkencor të BFI
Pas miratimit të rendit të ditës, të përbërë nga pikat e lartshënuara, Reisul Ulema tregoi të gjitha aktivitet e ndërmarra nga ana e tij, si në vend ashtu edhe jashtë vendit.
Më pas, me kërkesë dhe propozim të anëtarëve të Myftinisë së BFI Gostivar, u bë emërtimi i Myftiut të Ri të Gostivarit, Sabahudin ef. Zendeli, i cili që në nëntor të vitit 2020, ushtronte detyrën e Muftiut të Myftinisë së BFI Gostivar.
Pas zgjedhjes së Myftiut të Gostivarit, të gjithë myftinjtë dhe drejtorët e sektorëve dhanë raport për punën e tyre gjatë vitit 2020 si dhe u bë edhe llogaria përfundimtare për vitin 2020 e Rijasetit të BFI si dhe Plani financiar për vitin 2021 i Rijasetit të BFI.
Për sa i përket themelimit të institutit shkencor të BFI u vendos që të ngrihet grup punues profesional i cili do ta jetësojë realizimin e kësaj ideje deri në themelimin e mirëfilltë të institutit shkencor i cili do të veprojë në kuadër të BFI.
Првиот состанок на Ријасетот свикан од Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи
Во вторникот, на 16 февруари 2021 година, во Седиштето на ИВЗ во Скопје, Ријасетот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија го одржа својот прв состанок свикан од Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, според Членот 43 од Уставот на Исламската Верска Заедница кој имаше проширен карактер во структурата, на кој присуствуваа сите членови на Ријасетот, муфтиите на муфтиствата на ИВЗ, координаторите на муфтиствата на ИВЗ, директорите на сите сектори на ИВЗ, Деканот на ФИН, Директорот на Мадресата Иса Бег, и раководители на сектори во ИВЗ. Ова е прв состанок на Ријасетот свикан одкако се избра Реисул Улема, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи – Претседател на Исламската Верска Заедница.
Средбата првично беше прогласена за отворена од Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, кој им се заблагодари на сите учесници за присуството и потоа разговараше за дополнителните точки и барања од последниот час, да бидат вклучени во агендата на дневниот ред.
1. Информации за активностите на Реисул Улема помеѓу двата состанока
2. Именување на Гостиварскиот Муфтија
3. Преглед на извештаи за работа за 2020 година и финансиски планови за 2021 година на Муфтиствата на ИВЗ
4. Извештај за работата на ИВЗ за 2020 година
5. Завршна сметка за 2020 година и Финансиски план за 2021 година на Ријасетот на ИВЗ
6. Одредување на датум за годишно собрание на Собранието на ИВЗ
7. Преглед на барањата на муфтијата од Куманово и од Дебар
8. Основање на научен институт на ИВЗ
По одобрувањето на агендата, составена од горенаведените точки, Реисул Улема ги покажа сите активности преземени од него, и на внатрешен план а и во странство.
Потоа, на барање и предлог на членовите на муфтиството на ИВЗ Гостивар, се Именуваше новиот Гостиварски Муфтија, Сабахудин еф. Зендели, кој од ноември 2020 година, служеше како в.д. Муфтија на Муфтиството ИВЗ Гостивар.
По изборот на муфтијата во Гостивар, сите муфтии и директори на сектори известуваа за нивната работа во текот на 2020 година и беше направена завршната сметка за 2020 година на Ријасетот на ИВЗ и Финансискиот план за 2021 година на Ријасетот на ИВЗ.
Во врска со формирањето на научниот институт на ИВЗ, беше одлучено да се формира професионална работна група која ќе ја спроведува реализацијата на оваа идеја до правилното формирање на научниот институт што ќе работи во рамките на ИВЗ.
Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai başkanlığında KMC İDB Riyaseti’nin ilk toplantısı düzenlendi. İDB’nin Üsküp’teki Genel Merkezi’nde 16 Şubat 2021 Salı günü, Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai başkanlığında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Riyaset’inin ilk toplantısını gerçekleştirildi. İslam Dini Birliği Anayasası’nın 43. maddesine binaen, Riyaset toplantısına İDB Riyaseti’nin tüm üyeleri, İDB müftüleri, İDB müftülük koordinatörleri, İDB’nin bütün daire yöneticileri ve diğer görevlileri, Üsküp İslami Bilimler Fakültesi Dekanı, Üsküp “İsa Bey” Medresesi Müdürünün geniş katılımıyla gerçekleşleşti. Bu Riyaset toplantısı, Reisul Ulema, H. Hfz. Şakir Fetai’nin İslam Dini Birliği Başkanı seçilmesinden bu yana gerçekleşen ilk Riyaset toplantısıdır. Toplantı, Reisul Ulema H. Hfz. Şakir Fetai’nin açılış konuşmasıyla başladı. Tüm katılımcılara toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Fetai, toplantının gündemini müzakereye açtı ve katılımcılar tarafından verilen önerileri oylamaya sundu. Toplantı aşağıdaki gündem maddeleriyle realize edildi: 1. Reisul Ulema tarafından iki toplantı arasındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler sunulması 2. Gostivar Müftülüsünün seçilmesi 3. İDB Müftülerinin 2020 yılı faaliyet raporlarının sunulması ve 2021 yılı mali planlarının değerlendirilmesi 4. ŞDB’nin 2020 yılı faaliyet raporu 5. İDB Riyaseti’nin 2020 yılı nihai muhasebe raporu ve Riyaset’in 2021 Mali Planı 6. İDB Meclisi yıllık toplantı tarihinin belirlenmesi 7. Kumanovo ve Debre müftülüklerinin taleplerinin gözden geçirilip değerlendirilmesi 8. İDB Bilim Enstitüsü’nün kurulması Yukarıdaki hususlardan oluşan gündemin onaylanmasının ardından Reisul Ulema Fetai, göreve geldiğinden bu yana, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra, Kasım 2020’den bu yana İDB Gostivar Müftü Vekili görevini ifa eden Sabahudin ef. Zendeli, İDB Gostivar Müftülüğü üyelerinin teklifiyle Gostivar’ın yeni müftüsü olarak seçildi. Gostivar Müftüsü seçildikten sonra, tüm müftüler ve daire yöneticileri, 2020 yılındaki çalışmaları hakkında rapor verdi ve İDB Riyaseti’nin 2020 yılı nihai mali hesap raporu sunuldu ve İDB Riyaset’in 2021 Mali Planı yapıldı. İDB Bilim Enstitüsü’nün kurulması ile ilgili olarak, İDB bünyesinde faaliyet gösterecek profesyonel bir çalışma grubunun kurulmasına karar verilmiştir. Bu gurup üyeleri, Bilim Enstitüsü’nün kurulmasına kadar gerekli ön hazırlıkları ve zemini oluşturmaya çalışacak.
The first meeting of the Riyaset convened by Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
On Tuesday, February 16, 2021, at the Headquarters of IRC in Skopje, the Riyaset of the Islamic Religious Community of the Republic of Northern Macedonia held its first meeting convened by Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, according to Article 43 of the Constitution of the Islamic Religious Community which had an expanded character in the structure, which was attended by all members of the Riyaset, muftis of IRC muftinies, coordinators of IRC muftinies, directors of all sectors of IRC, Dean of FIS, Director of Madrasa Isa Bey and heads of sectors at IRC. This is the first meeting of the Riyaset convened by Reisul Ulema, after the Election of H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, as President of the Islamic Religious Community.
The meeting was initially declared open by Reisul Ulema H. Hfz Shaqir ef. Fetai, who thanked all the participants for their presence and then discussed the additional items and requests of the last hour, to be included in the agenda,.
1. Information of Reisul Ulema activities between the two meetings
2. Appointment of the Mufti of Gostivar
3. Review of work reports for 2020 and financial plans for 2021 of IRC Muftinies
4. Work report for 2020 of IRC
5. The final account for 2020 and the Financial Plan for 2021 of the Riyaset of IRC
6. Determining the date for the annual meeting of the Assembly of IRC
7. Review of the requests of the Mufti of Kumanovo and Dibra
8. Establishment of scientific institute of IRC
After the approval of the agenda, consisting of the above points, Reisul Ulema showed all the activities undertaken by him, both at home and abroad.
Then, at the request and proposal of the members of the Muftini of IRC Gostivar, was appointed the New Mufti of Gostivar, H. Sabahudin ef. Zendeli, who since November 2020, served as the acting Mufti of the Muftinie of IRC Gostivar.
After the election of the Mufti of Gostivar, all mufties and sector directors reported on their work during 2020 and the final account for 2020 of the Riyaset of IRC and the Financial Plan for 2021 of the Riyaset of IRC was made.
Regarding the establishment of the scientific institute of IRC, it was decided to establish a professional working group which will implement the realization of this idea until the proper establishment of the scientific institute which will operate within the premises of IRC.

Comments are closed.