Manifestimi tradicional “Bakllavaja e Bajramit”

(SHQ. MKD. ENG.)

Në ditën e parë të Festës së Madhe të Fitër Bajramit më 02.05.2022, në Restorantin Hilton BFI e RMV organizoi pas dy vitesh pauzë për shkak të Covid 19, manifestimin tradicional ” Bakllavaja e
Bajramit”, ku morën pjesë përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror, ambasadori i BE, i OSBE, i Gjermanisë, Kroacisë, përfaqësues tjerë të ambasadave tjera, ministra dhe zv. ministra, në Qeverinë e Maqedonisë, Kryetar dhe përfaqësues të subjekteve politike si Z Z. Ali Ahmeti i BDI, të Lëvizjes Besa të përfaqësuar nga Z. Basri Bajrami dhe Arianit Hoxha, Alternativa në krye me Min8strin Z. Xhemal Çupin dhe Zv. ministri Z. Abdushekur Abedini, pastaj Z. Kolasinac, kryetar i Partisë së lidhjes boshnjake, Alaenca për shqiptarët në krye ne deputetin e Zonës së Shkupit, Z. Shaban Salihu, Kryetar i Forcave demokratike të Romëve, Kryetarja e qytetit Shkupit Z. Arsovska, Kryetari i Kërçovës Z. Dehari, gazetarë e analistë tē mirënjohur, si: Selatin Xhezairi, Z. Harun Ibrahimi- ish Drehtor i TMV – redakcia e gj. Shqipe, Z. Xhelal Neziri, Z. Mersel Bilali, Muftitë e Muftinive, Drejtorë të Rijasetit, Dekani i FSHI- së, Drejtori i Medresesë ” Isa Beu”, referent të Muftinive dhe shumë musafirë tjerë nga sfera të ndryshme të jetës politike shoqërore, diplomatike, fetare, kulturore dhe mediale. I gjithë manifestimi kaloi në ambient të këndshëm me urime për Festën dhe biseda konstruktive.
Kryetari i BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai përshëndeti tubimin duke ju falënderuar për prezencën e tyre, dhe duke ju dëshiruar shëndet, paqe e solidaritet në vepër.
FJALIMI I REISUL ULEMA H. HFZ. SHAQIR EF. FETAI NE CEREMONINE BAKLLAVA E BAJRAMIT
Të nderuar mysafirë, zonja dhe zotërinj
Më lejoni që në emër të Bashkësisë Fetare Islame, në emër të Myslimanëve të Maqedonisë dhe në emrin tim personal, t’ju falënderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe me krenari ta çmoj respektin që po bëni ndaj nesh në këtë festë të madhe të Fitër Bajramit.
S’ka dyshim se çdo festë është më madhështore kur ndahet bashkërisht.
E si do të ishte Bota sot? … sikur të gjithë njerëzit të ishim njësoj?
Zoti na krijoi të ndryshëm me qëllim që të njihemi mes veti. Të respektohemi mes veti. Ndaj edhe festat i kemi të ndryshme, por me qëllim të qartë. Ato na e mundësojnë pikërisht që nga afër ta njohim njëri tjetrin nëpërmjet, respektit të ndërsjellë, nëpërmjet njohjes së vlerave të tjetrit. Duke ndarë çaste nga koha juaj e çmuar sot, ju të nderuar të pranishëm, dëshmuat se BFI dhe myslimanët e këtij nënqielli paskan shumë miq dhe dashamirë , andaj si të tillë do t’ju trajtojnë gjithmonë.
Do të ishte një mrekulli e vërtetë sikur në mbarë rruzullin tokësor të mbretëronte Paqa dhe ky lloj respekti që po e përjetojmë ne sot. Por, për fat të keq, edhe pse jemi në shekullin 21, akoma ka njerëz të cilët nëpërmjet forcës dhe dhunës synojnë ti realizojnë ëndrrat dhe ambiciet e tyre.
Prandaj Lusim Allahun e Plotfuqishëm që arsyeja dhe Paqa të mbretërojë në vend të dhunës, shtypjes e pushtimit.
Tani më lejoni t’ju ftoj që të ndajmë disa momente të ëmbla me Bakllavanë e Bajramit.
***
Традиционална манифестација „Бајрамска Баклава“
На првиот ден од големиот празник Рамазан Бајрам на 02.05.2022 година, во ресторанот Хилтон, ИВЗ на РСМ по двегодишна пауза поради Ковид 19 беше организиран традиционалната манифестација „Бајрамска Баклава“, на кој присуствуваа претставници на локалната и централната власт, амбасадорот на ЕУ, ОБСЕ, Германија, Хрватска, други претставници на други амбасади, министри и заменици министри во Владата на Република Северна Македонија, претседател и претставници на политички субјекти како г. Г-дин Али Ахмети од ДУИ, од Движењето Беса претставено од г-дин Басри Бајрами и Аријанит Хоџа, Алтернатива предводена од г-дин Џемал Чупи и заменик-министерот г. Абдушекур Абедини, потоа г. Колашинац, Претседател на Партијата Бошњачката Унија, Алеанца за Албанците предводени од пратеникот на Зона Скопје, г. Шабан Салиху, Претседател на Демократските сили на Ромите, Градоначалничката на Скопје г-дја. Данела Арсовска, Градоначалникот на Кичево г. Фатмир Дехари, познати новинари и аналитичари како: Селатин Џезаири, Харун Ибрахими – поранешен директор на ТМВ – редакција на Албанците, г. Џељаљ Незири, г. Мерсел Билали, муфтии на муфтиствата на ИВЗ, директори на Ријасетот, деканот на ФИН, директорот на медреса „Иса Беу“, службеници на муфтиствата и многу други гости од различни сфери на општествениот, дипломатскиот, верскиот, културниот и медиумскиот политички живот. Целиот настан помина во пријатна атмосфера со честитки за празникот и конструктивни разговори.
Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи ги поздрави присутните на собирот, заблагодарувајќи им за нивното присуство, и им посака здравје, мир и солидарност на дело.
ГОВОРОТ НА РЕИСУЛ УЛЕМА Џ. ЏФЗ. ШАЌИР ЕФ. ФЕТАИ ВО ЦЕРЕМОНИЈАТА НА БАЈРАМСКАТА БАКЛАВА
Почитувани гости, дами и господа
Дозволете ми, во име на Исламската Верска Заедница, во име на муслиманите во Македонија и во мое лично име, да ви се заблагодарам за учеството и гордо да ја ценам почитта што ни ја покажувате на оваа голема прослава на Рамазан Бајрам .
Нема сомнеж дека секој празник е повеличествен кога се дели заедно.
И каков би бил светот денес? … Ако сите луѓе беа исти?
Бог не создал различни за да се запознаеме. Да се почитуваме.
Значи имаме различни празници, но со јасна цел. Тие ни овозможуваат од поблиску да се познаваме преку меѓусебно почитување, преку меѓусебно познавање на вредностите.
Споделувајќи моменти од вашето драгоцено време, денес вие што сте присутни, потврдувате дека ИВЗ и муслиманите од ова поднебје имаат многу пријатели и добро намерници, и како такви секогаш ќе ве почитуваме.
Би било вистинско чудо ако мирот владее насекаде низ светот, и ваквата почит што ја доживуваме денес, да се доживее насекаде. Но, за жал, иако сме во 21 век, сè уште има луѓе кои преку сила и насилство имаат за цел да ги остварат своите болни амбиции и соништа.
Затоа го молиме Семоќниот Аллах да владее разумот и мирот наместо насилството, војната и освојувањето.
Сега дозволете ми да ве поканам да споделиме неколку слатки моменти со бајрамската баклава.
***
Traditional manifestation “Eid Baklava”
On the first day of the Great Feast of Eid al-Fitr on 02.05.2022, at the Hilton Restaurant IRC of RNM fter a two-year break due to Covid 19, organized the traditional manifestation “Eid Baklava”, attended by representatives of local and central government, the ambassador of the EU, OSCE, Germany, Croatia, other representatives of other embassies, ministers and deputy ministers in the Government of Macedonia, President and representatives of political entities such as Mr. Ali Ahmeti of DUI, of the Besa Movement represented by Mr. Basri Bajrami and Arianit Hoxha, Alternativa headed by Mr. Xhemal Cupi and Deputy Minister Mr. Abdushekur Abedini, then Mr. Kolasinac, Chairman of the Bosniak League Party , Alliance for Albanians led by the MP of the Skopje Zone, Mr. Shaban Salihu, Chairman of the Democratic Forces of Roma, Mayor of Skopje Mrs. Danela Arsovska, Mayor of Kichevo Mr. Fatmir Dehari, well-known journalists and analysts, such as: Selatin Xhezairi , Mr. Harun Ibrahimi- former Director of TVM – Albanian’s editorial office, Mr. Xhelal Neziri, Mr. Mersel Bilali, Muftis of Muftinies, Directors of Rijaset, Dean of FIS, Director of Madrasa “Isa Beu”, clerk of Muftis and many other guests from different spheres of social, diplomatic, religious, cultural and media political life. The whole event passed in a pleasant atmosphere with congratulations on the Holiday and constructive conversations.
Chairman of IRC, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai greeted the gathering thanking guests for their presence, and wishing them health, peace and solidarity in action.
THE SPEECH OF REISUL ULEMA H. HFZ. SHAQIR EF. FETAI DURING THE BAYRAM BAKLAVA CEREMONY
Distinguished guests, ladies and gentlemen
Allow me, on behalf of the Islamic Religious Community, on behalf of the Muslims of Macedonia, and on my own behalf, to thank you for your participation and to proudly appreciate the respect you are showing us in this great celebration of Eid al-Fitr.
There is no doubt that every holiday is more magnificent when it is shared together.
And what would the world be like today? … If all people were the same?
God created us different in order to get to know each other. To respect each other. So we have different holidays, but with a clear purpose. They enable us to get to know each other closely through mutual respect, through knowing each other’s values. By sharing moments from your precious time today, with your presence, you testified that the IRC and the Muslims of this country have many friends with good will, so we will always treat you as such.
It would be a real miracle if Peace reigned all over the globe and this kind of respect we are experiencing today be experienced everywhere. But, unfortunately, even though we are in the 21st century, there are still people who by using force and violence aim to realize their dreams and sick ambitions.
We therefore ask Allah Almighty that reason and Peace reign instead of violence, oppression and conquest.
Now let me invite you to share some sweet moments with the Eid Baklava.

Comments are closed.