LETËR FALËNDERIMI NGA REISUL ULEMAJA

(SHQ. MKD. ENG.)

Reisul Ulema i BFI e RMV H.Hfz. Shaqir ef Fetai me rastin e vizitës që u bëri bashkatdhetarëve tanë, respektivisht qendrave islame në Zvicër nën organizmin e KMSHZ shpreh mirënjohje të sinqerta për pritjen e ngrohtë dhe mirë të organizuar. Delegacioni i udhëhequr nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai në përbërje të Dr. Selver Xhemailit – Drejtor i Diasporës nw Rijasetin e BFI, Prof. Jusuf ef Zimeri – Drejtor i sektorit për arsimin fetar, Mr. Salim ef, Sulejmani – Mufti i Strugës dhe Dr. Abdulkerim ef Iseni – Shef i Kabinetit, u kthye në vendlindje me përshtypje të larta dhe me bindje se bashkatdhetarët tanë të udhëhequr nga imamët dhe kryetarët e tyre jajë shembull për prezentimin e vlerave islame në Zvicër, në veçanti gjatë Muajit të Ramazanit, duke treguar në praktikë se Islami është fe e besimit, moralit dhe paqes.
Marrë parasysh se kishte kërkesa dhe dëshira edhe për vizita të tjera, kërkojmë falje që për shkak të kohës së ngushtë nuk kishin mundësi për realizimin e tyre.
Bashkësia Fetare Islame e RMV është e vendosur që në çdo kohë të jetë në shërbim të besimtarëve tanë dhe KMSHZ në krye me H. Hfz. Mehas Alija në sfera të ndryshme, në veçanti në shpjegimin dhe prezantimit të Islamit në çdo vend ku ato jetojnë dhe veprojnë. Ju faleminderit dhe Zoti Ju bekoftë.
REISUL ULEMA I BFI E RMV
H. HFZ. SHAQIR EF. FETAI
***
ПИСМО НА БЛАГОДАРНОСТ
Реисул Улема на ИВЗ на РСМ Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи по повод посетата на нашите сонародници, односно исламските центри во Швајцарија под покровителство на АМКЗ (KMSHZ) изразува искрена благодарност за топлиот и добро организиран прием. Делегација предводена од Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи во состав со Др. Селвер Џемаили – Директор на Секторот за Дијаспора во Ријасетот на ИВЗ, Проф. Јусуф еф. Зимери – Директор на секторот за веронаука, Мр. Салим еф, Сулејмани – Струшки Муфтија и Др. Абдулкерим еф Исени – Шефот на Кабинетот, се вратија во татковина со високи впечатоци и убедување дека нашите сонародници предводени од имами и нивните одбори на џамии, даваат пример за презентација на исламските вредности во Швајцарија, особено за време на месецот Рамазан, посочувајќи да практикуваме дека исламот е религија на верата, моралот и мирот.
Со оглед на тоа што имаше барања и желби за други посети, се извинуваме што поради ограниченото време немавме можност да ги реализираме.
Исламската Верска Заедница на РСМ е решена да биде во служба на нашите верници во секое време и АМКЗ (KMSHZ) на чело со H. Hfz. Мехас Алија во различни сфери, особено во објаснувањето и воведувањето на исламот во секое место каде што живеат и дејствуваат нашите сонародници. Ви благодарам и Господ да ве благослови.
РЕИСУЛ УЛЕМА НА ИВЗ НА РСМ
Х. ХФЗ. ШАЌИР ЕФ. ФЕТАИ
***
LETTER OF APPRETIATION
Reisul Ulema of IRC of RNM H.Hfz. Shaqir ef. Fetai on the occasion of his visit to our compatriots, respectively Islamic centers in Switzerland under the auspices of the AMCS – Albanian Muslim Community of Switzerland (KMSHZ) expresses sincere gratitude for the warm and well-organized reception. Delegation led by Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai composed of Dr. Selver Xhemaili – Director of Diaspora in the Riyaset of IRC, Prof. Jusuf ef. Zimeri – Director of the Sector for religious education, Mr. Salim ef, Sulejmani – Mufti of Struga and Dr. Abdulkerim ef Iseni – Chief of Cabinet, returned to his homeland with high impressions and with the conviction that our compatriots led by imams and their mosque councills, set an example for the presentation of Islamic values in Switzerland, especially during the Month of Ramadan, pointing to practice that Islam is a religion of faith, morality and peace.
Considering that there were requests and wishes for other visits, we apologize that due to the limited time could not have the opportunity to realize them.
The Islamic Religious Community of RNM is determined to be at the service of our believers at all times and the AMCS (KMSHZ) headed by H. Hfz. Mehas Alija in various spheres, in particular in explaining and introducing Islam in every place where they live and act. Thank you and God bless you.
REISUL ULEMA OF IRC OF RNM
H. HFZ. SHAQIR EF. FETAI

Comments are closed.