KUVENDI I BFI E RMV MBAJTI MBLEDHJEN E DYTË TË RREGULLT

(SHQ. МКД. TUR. ENG.)

Të martën më 06.12.2022 Kuvendi i BFI e RMV mbajti mbledhjen e dytë të rregullt nën udhëheqjen e Kryetarit të Kuvendit Z. Nesib Demirit.
Mbledhja kaloi në një ambient konsultimi, sugjerimi dhe debati konstruktiv.
U diskutuan shumë çështje të aktiviteteve të Rijasetit, Myftinive dhe sektorëve të BFI e RMV.
Pas hapjes së mbledhjes me një pjesë të Kur’anit Famëlartë nga anëtari i Kuvendit Z. Sadiulla ef. Abdullai, u ndanë vendimet e çdo anëtari të Kuvendit dhe pasoi ekspozeja e Reisul Ulemasē H. Hfz. Shaqir ef. Fetait ku dha një rezyme të shkurtër të aktiviteteve të tij dhe Kabinetit të BFI e RMV mbi menaxhimin e vizitave të brendshme dhe të jashtme, sukseset në sferën e denacionalizimit, stabilizimit në kohën e krizës së pandemisë Kovid 19, krizës ekonomike, ngritja e rezultateve në nivel të BFI e RMV, akreditimi i Medresesë, projektet financiare, dhe synimet e BFI në të ardhmen.
U analizuan edhe shumë pika tjera të Rendit të ditës, si aktivitetet fetaro arsimore, kurbanave, financiare dhe shumë të tjera në nivel të BFI e RMV, pastaj FSHI në Shkup, SHMI “Medreseja Isa Beu” dhe Myftinive të saja. U dhanë propozime shumë të dobishme dhe konstruktive.
Të gjitha pikat e rendit të ditës pas diskutimeve nga anëtarët e Kuvendit u miratuan një zëri.
Mbledhja u mbyll me një pjesë nga Kur’ani Famëlartë lexuar nga Mr. Eljesa ef. Hasani Referent dhe Drejtor i i Institutit të hifzit “Hasan ef Zendeli” në Gostivar.
***
ВТОР РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОБРАНИЕТО НА ИВЗ НА РСМ
Во вторник, 06.12.2022 година, Собранието на ИВЗ на РСМ го одржа вториот редовен состанок под раководство на новиот Претседателот на Собранието г-дин Несиб Демири.
Средбата се одвиваше во амбиент на консултации, сугестии и конструктивна дебата.
Се разговараше за многу прашања од активностите на Ријасетот, Муфтиствата и секторите на ИВЗ на РСМ.
По отворањето на средбата со дел од Чесниот Куран од страна на членот на Собранието г-дин Садиула еф. Абдулаи, беа споделени одлуките на секој член на Собранието и следеше излагањето на Реисул Улема Х. Шаќир еф. Фетаи каде даде кратко резиме на неговите активности и на неговиот Кабинет на ИВЗ на РСМ, за управувањето со внатрешните и надворешните посети, успесите во областа на денационализацијата, стабилизацијата во време на кризата со пандемијата Ковид 19, економската криза, подигањето на резултатите во ниво на ИВЗ на РСМ, акредитацијата на Медресата, финансиските проекти и идните цели на ИВЗ.
Беа анализирани и многу други точки од Дневниот ред, како што се верски, образовни, курбаните, финансиски и многу други активности на ниво на ИВЗ на РСМ, потоа ФИН во Скопје, СИУ „Мадреса Иса Бег“ и муфтиствата во државата. Истотака беа дадени многу корисни и конструктивни предлози.
Сите точки од дневниот ред по расправата на членовите на Советот беа едногласно одобрени.
Средбата беше затворена со дел од Светиот Куран, прочитан од г. Елјеса еф. Хасани референт и Директор на Институтот за Хифз „Хасан еф. Зендели“ од Гостивар.
***
İDB MECLİSİNİN İKİNCİ OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
06.12.2022 Salı günü İDB Meclisi, Meclisin yeni Başkanı Nesib Demiri başkanlığında ikinci olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı istişareler, öneriler ve yapıcı tartışmalar ortamında gerçekleşti.
Toplantıda Riyaset, Müftülükler ve İDB dairelerinin faaliyetleri ve daha birçok önemli konu ele alınıp tartıştıldı.
Meclis üyesi Sadula ef. Abdulai tarafından okunan aşrı şerifle açılan toplantıda, Meclis üyelerinin her birinin kararlarının paylaşılmasının ardından Reisul Ulema H. Şakir ef. Fetai, İDB Riyaseti’nin faaliyetleri hakkında ve yurt içi ile yurt dışında yapılan ziyaretler, vakıf mallarının iadesi, Covid 19 salgını ile kriz sırasında elde edilen istikrar ve başarılar, ekonomik krizin atlatılması, yapılan faaliyetler sonucunda İDB düzeyinde başarılı sonuçlar elde edilmesi, Medresenin akreditasyonu, finansal projeler ve İDB’nin geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili kısa ve özet bir sunum yaptı.
Ardından ülke genelindeki İslami dini eğitim, finanasal ve kurban faaliyetleri, Üsküp İslami Bilimler Fakültesi, “İsa Bey Medresesi” ve ülkedeki müftülükler düzeyindeki faaliyetler kapsanarak, gündemdeki diğer birçok madde analiz edildi. Çok sayıda faydalı ve yapıcı önerilerde bulunuldu.
Yapılan istişare ve yapıcı tartışmalardan sonra, gündem maddelerinin tamamı, Meclis üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı, Gostivar “Hasan ef. Zendeli” Hafızlık Enstitüsü Müdürü ve Gostivar Müftülüğü görevlisi Elyesa ef. Hasani tarafından okunan aşrı şerif ile sona erdi.
***
THE ASSEMBLY OF IRC OF RNM HELD THE SECOND REGULAR MEETING
On Tuesday 06.12.2022 the Assembly of IRC of RNM held the second regular meeting under the leadership of the new Speaker of the Assembly Mr. Nesib Demiri.
The meeting took place in an environment of consultation, suggestions and constructive debate.
Many issues of the activities of Rijaset of IRC, Muftinies and sectors of IRC of RNM were discussed in the meeting.
After opening the meeting, with a part of the Holy Qur’an by the member of the Assembly Mr. Sadiulla ef. Abdullai, the edict of each member of the Assembly were shared and then Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai folowed with exposition where he gave a brief summary of his activities and his Cabinet of IRC of RNM on the management of internal and external visits, successes in the field of denationalization, stabilization in the time of the crisis of the Covid 19 pandemic, the economic crisis, raising the results in level of IRC of RNM, Madrasah accreditation, financial projects, and future goals of IRC.
Many other points of the Agenda were also analyzed, such as religious matters, educational, sacrificial (kurbans), financial and many other activities at the level of IRC of RNM, then FIS in Skopje, IHS “Madrasah Isa Bey” and its Muftinies. Also were given very useful and constructive suggestions.
All items on the agenda after discussions by members of the Assembly were approved unanimously.
The meeting was closed with a part from the Holy Quran read by Mr. Eljesa ef. Hasani, Director of the “Hasan ef. Zendeli” Institute of Hifz in Gostivar.

Comments are closed.