KRYEPESHKOPI I KISHËS KATOLIKE TË BOSNJES E HERCEGOVINËS MNS. TOMO VUKSHIQ VIZITOI BFI E RMV

(SHQ. МКД. ENG.)

Bazuar në frymën e bashkpunimit dhe dialogut ndërfetar, të shtunën më 19.11.2022 BFI e RMV e vizitoi Kryepeshkopi dhe Mitropoliti i Kishës Katolike me qendër në Sarajevë Z. Tomo Vukshiq i shoqëruar nga nikoqiri i organizimit të kësaj vizite, Peshkopi i Kishës Katolike në RMV Z.Kiro Stojanov.
Me këtë rast, Kryetari i BFI, Reisul Ulema H. Hfz, Shaqir ef. Fetai i falënderoi mysafirët për dëshirën që të vizitojnë BFI e RMV, që tregon për vetëdijen e lartë dhe të sinqertë të Kryepeshkopit Tomo Vukshiq me qëllim të bashkëpunimit të mirëfilltë në mes Kishës Katolike të B dhe H dhe BFI e RMV, me qëllim të kontributit në sferën e paqës, tolerancës dhe dialogut ndërfetar për një mirëqenie në shoqëritë multikonfesionale dhe multinacionale, si që janë Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Bosnja e Hercegovina.
Në takim u bisedua për shumë çështje dhe sfida me të cilat ballafaqohen bashkësitë fetare në kohën bashkëkohore, si dhe mundin që duhet dhënë në sferën morale dhe shpirtërore, vlera keto që janë më se të nevojshme në kohën dhe nënqiellin ku jetojmë.
Reisul Ulemaja i shprehu mirënjohje Peshkopit të Kishës Katolike në RMV Z. Kiro Stojanov për kujdesin që në protokol të vizitave të jetë edhe BFI e RMV.
Në pritje të mysafirit të lartë ishin edhe Dr. Selver Xhemaili – Drejtor i diasporës, Mr. Mustafa Dauti- Drejtor për marrëdhënie me jashtë dhe Dr. Abdulkerim Iseni – Shef i Kabinetit të Reisul Ulemasë.
***
АРХИЕПИСКОПОТ НА КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА МНС. ТОМО ВУКШИЌ ГО ПОСЕТИ ИВЗ НА РСМ
Врз основа на духот на меѓуверската соработка и дијалог, во сабота на 19.11.2022 година, ИВЗ на РСМ го посети Архиепископот и Митрополит на Католичката Црква со седиште во Сараево, Мнс. Томо Вукшиќ, придружуван од домаќинот на организацијата на оваа посета, Бискупот на Католичката Црква во РСМ г. Киро Стојанов.
Во оваа прилика, Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, им се заблагодари на гостите за желбата да ја посетат ИВЗ на РСМ, што ја покажува високата и искрена свест на Архиепископот Томо Вукшиќ за вистинска соработка помеѓу Католичката Црква на Б и H и ИВЗ на РСМ, со цел да придонесат во сферата на мирот, толеранцијата и меѓурелигискиот дијалог за благосостојба во мултиконфесионалните и мултинационалните општества, како што се Република Северна Македонија и Босна и Херцеговина.
На средбата се разговараше за многу прашања и предизвици со кои се соочуваат верските заедници во современото време, како и за напорите што мора да се направат во моралната и духовната сфера, вредности кои се повеќе од неопходни во времето и подземјето во кое живееме.
Реисул Улема изрази благодарност до бискупот на Католичката Црква во РСМ г.Киро Стојанов, што се погрижил во протоколот на посетите да биде вклучена и ИВЗ на РСМ.
Во пречекот на угледниот гостин беа и др. Селвер Џемаили – Директор за Дијаспора, Мр. Мустафа Даути- Директор за надворешни односи и Др. Абдулкерим Исени – Шеф на Кабинетот на Реисул Улема.
***
ARCHBISHOP OF THE CATHOLIC CHURCH OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MNS. TOMO VUKSHIQ VISITED IRC OF RNM
Based on the spirit of interfaith cooperation and dialogue, on Saturday 19.11.2022 the IRC of RNM was visited from the Archbishop and Metropolitan of the Catholic Church based in Sarajevo, Mr. Tomo Vukšić, accompanied by the host of the organization of this visit, the Bishop of the Catholic Church in RNM Mr. Kiro Stojanov.
On this occasion, the Chairman of the IRC, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, thanked the guests for the desire to visit the IRC and RNM, which shows the high and sincere awareness of Archbishop Tomo Vukšić for the purpose of genuine cooperation between the Catholic Church of B and H and IRC of RNM, with the aim of contributing to the sphere of peace, tolerance and interreligious dialogue for well-being in multi-confessional and multinational societies, such as the Republic of North Macedonia and Bosnia and Herzegovina.
In the meeting were discussed many issues and challenges facing religious communities in contemporary times, as well as the efforts that must be made in the moral and spiritual sphere, values that are more than necessary in the time and underworld we live in.
Reisul Ulema expressed his gratitude to the Bishop of the Catholic Church in RNV Mr. Kiro Stojanov for taking care that the IRC of RNM is also included in the protocol of the visits.
Present in the reception of the distinguished guest were also Dr. Selver Xhemaili – Director of Diaspora, Mr. Mustafa Dauti- Director for foreign relations and Dr. Abdulkerim Iseini – Chief of Cabinet of Reisul Ulema.

Comments are closed.