KONKURS

Untitled-7

Për ndarje të kredive studentore për vitin akademik 2014/2015

për studentët që studiojnë në këto fakultete:

* Fakulteti i mjekësisë

* Fakulteti stomatologjik

* Fakulteti i farmacisë dhe

* Të gjitha fakultetet e tjera teknike

Dokumentacioni i duhur për kredi studentore:

* Kopje të diplomës së shkollës së mesme

* Kopje të dëftesave të vitit të III dhe të IV

* Çertifikata e lindjes

* Vërtetim mjekësor

* Indeksi

* Vërtetim nga fakulteti

* Dy fotografi

* Vërtetim për të ardhurat e prindërve (organizata apo institucioni ku punojnë) ose vërtetim nga Enti për punësim (nëse është i papunësuar)

Afati i dorëzimit të dokumentacionit të sipërpërmendur është 25 maj – 5 qershor, 2014.

Comments are closed.