KONKLUZAT BAZË TË RIJASETIT TË BFI-së PËR MUAJIN RAMAZAN 1443H/2022

(SHQ. MKD. TUR.)

Rijaseti i BFI-së në mbledhjen e vet të mbajtur më 23.03. 2022, duke debatuar mbi Programin për përgatitje për muajin Ramazan, solli këto konkluza:
1. Muaji i Ramazanit fillon më 02.04.2022, që do të thotë se dita e shtunë do të jetë dita e parë e agjërimit të Muajit të Ramazanit;
2. Rijaseti i BFI të formojë komisione për vizita në vend dhe jashtë, ndërsa Muftinitë me programet e tyre të mbulojnë gjithë territorin e tyre;
3. Të organizohen tribuna shkencore në nivel të Rijasetit dhe Muftinive të BFI e RMV;
4. Të realizohen emisione në TV qëndrore dhe lokale;
5. Realizimi i vizitave nga komisioni republikan të gjitha Muftifnive ku do të flitet apostafat për jetën fetare në nivel të Muftinive dhe Rijasetit të BFI e RMV;
6. Angazhimi i studentëve dhe nxënësve nëpër xhami si ndihmës apo detyra që do të ketë nevojë;
7. Organizimi i manifestimeve të netëve të vlefshme gjatë Muajit të Ramazanit;
8. Dhënia e Sadekatul fitrit është obligative të jepen ekskluzivisht në fondin e Medreseve dhe në këtë vit me qëllim të transparencës do të publikohen në faqen e BFI e RMV;
9. Sasia e Sadekatul Fitrit do të jetë: Kategoritë mbesin si viteve të kaluara, më e ulët: 150 den., 200 den. 300,den duke e shtuar edhe Kategorinë e parë me 400, den.;
10. Nisabi i zekatit do të jetë 91.6, që në mjete financiare është: 5.141,- euro;
11. Objektet fetare xhamitë dhe vendet tjera të përgatiten me të gjitha kushtet normale, si pastërtia dhe siguria për kryerje të riteve fetare në mënyrë sa më të qetë dhe komide.
12. Rijaseti i BFIe RMV ua uron të gjithë besimtarëve Muajin e shenjtë të Ramazanit, duke ju lutur Allahut Fuqiplotë t’u jep shëndet te plotë, iman të paluhatshëm dhe agjërim të këndshëm e të pranuar. Zoti ju bekoftë.
Rijaseti i BFI-së
***
ИЗВЕСТИЕ СО ОСНОВНИТЕ ЗАКЛУЧОЦИ НА РИЈАСЕТОТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ
ВО МЕСЕЦ РАМАЗАН 2022/1443 Х. ГОДИНА
На состанокот на Ријасетот на ИВЗ на РСМ одржан на 23.03.2022 год. во врска со подготовките за Рамазан беа донесени следните одлуки:
1. Месецот Рамазан започнува на 02.04.2022 година, што значи дека сабота ќе биде првиот ден на постот на месецот Рамазан;
2. Ријасетот на ИВЗ да формира комисии за посети во земјата и странство, а муфтиите со своите програми да ја покриваат целата своја територија;
3. Да се организираат научни трибини на ниво на Ријасет и муфтиства на ИВЗ на РСМ;
4. Да се реализираат емисии на национални и локални телевизии;
5. Остварување на посети на Републичката Комисија на сите муфтиства каде ќе се зборува исклушиво за верскиот живот на ниво на муфтиства на Ријасетот на ИВЗ на РСМ;
6. Ангажирање на студентите и учениците во џамиите како помошници или во задачи каде ќе бидат потребни;
7. Организирање манифестации на важни ноќи во текот на месецот Рамазан;
8. Давањето Садекатул фитр е задолжително да се дава исклучиво на фондот на Медресата и во оваа година, а заради транспарентност, резултатот ќе биде објавено на веб-страницата на ИВЗ на РСМ.
9. Износот на Садекатул Фитр останува иста како ланските годни, нај ниска е 150, ден. по тоа 200, ден. и 300, ден, додавајќи првата категорија: 400 ден.
10. Нисабот на зекат ќе биде 91,6 што изнесува 5.141,- евра;
11. Верските објекти, џамиите и другите места треба да бидат подготвени со сите нормални услови, како чистота и безбедност за извршување на верските обреди на најмирен и најудобен начин.
12. Исламската Верска Заедница на РСМ на сите верници им посакува во светиот месец Рамазан, молејќи го Семоќниот Алах да ви подари целосно здравје, непоколеблив иман и пријатен и прифатен пост. Алах да ве благослови.
Ријасет на ИВЗ во РСМ
***
2022 RAMAZAN AYI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RİYASETİN ALDIĞI KARARLAR
KMC İDB Riyasetinin 23 Mart 2022’de gerçekleştirdiği Ramazan ayı hazırlıklarına ilişkin toplantısında şu kararlar alınmıştır:
1. Ramazan ayı 2 Nisan 2022’de Cumartesi günü başlamaktadır. Bu gün, Ramazan ayının ilk oruç günü olacak;
2. İDB Riyasetinin yurt içi ve yurt dışı ziyaretler için komisyonlar oluşturması ve müftülüklerin proğramlarıyla tüm bölgelerin kapsanması;
3. İDB Riyaseti ve Müftülükler düzeyinde bilimsel tribünler düzenlenmesi;
4. Ulusal ve yerel televizyonlarda dini proğramların gerçekleştirilmesi;
5. İDB Cumhuriyet Komisyonu’nun, Riyaset ve Müftülükler düzeyinde özellikle dini hayat hakkında yapılacak faaliyetlerle ilgili tüm Müftülükleri ziyaret etmesi;
6. Üsküp İslami Bilimler Fakültesi talebeleri ile Medrese öğrencilerinin camilerde ihtiyaç duyulacak işlerde görevlendirilmesine yardımcı olunması;
7. Ramazan ayı boyunca önemli gecelerde merasimler düzenlemesi;
8. Fitir sadakası verilmesi hususunda, bu yıl da bilhassa Medrese fonuna verilmesi zorunlu olması ve şeffaflık adına bu konuda elde edilecek sonuçların İDB’nin web sitesinde yayınlanması.
9. Bu yıl Fitir sadakası miktarı şöyle olacaktır: Birinci kategori: 400 denar, ikinci 200 denar ve üçüncü 150 denar.
10. Zekat nisabı 91.6 gram altın, veya 5142 Euro nakit olacak ve bunun için Arnavutça, Makedonca ve Türkçe olmak üzere üç dilde makbuzlar hazırlanmalı.
11. Dini yapılar, camiler ve diğer yerlerin, dini vecibelerin en huzurlu bir şekilde yerine getirilmesi için temizlik ve güvenlik gibi tüm gerekli şartlarla hazırlanması.
12. KMC İslam Dini Birliği, tüm müminlerin mübarek Ramazan ayını kutlar, Yüce Allah’tan cümlenize sağlık, afiyet, sarsılmaz bir iman ve kabul edilmiş bir oruç bahşetmesini diler.
Allah cümlemizden razı olsun!

Comments are closed.