KOMUNIKAT PËR OPINION – СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

KOMUNIKAT PËR OPINION

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Bashkësia Fetare Islame në RMV, e nxitur nga situate e përgjithshme që u krijua në vend nga përhapja e pandemisë së shkatuar nga Virusi Corona, sjell këtë vendim:

V E N D I M

1. Pezullohet falja e namazit të organizuar me xhematë nëpër xhamitë e vendit, por, muezinët janë të detyruar të thirrin ezanin nëpër xhami në çdo kohë të namazit.
2.Pezullohet falja e namazit të xhumasë nëpër të gjitha xhamitë e vendit, dhe për këtë besimtarët islam kanë për obligim që në shtëpitë e tyre të falin namazin e drekës.
3.Në raste se kemi xhenaze si pasojë e Korona virusit, ceremonia e varrimit të xhenazes bëhet nga organet kompetente, të përgatitura me mjetet e duhura, kurse falja e namazit të xhenazës dhe ceremonitë tjera sipas sheriatit islam bëhen pasi të bëhet varrimi. Ky rregull vlenë edhe për ato kufoma që eventualish vijnë nga jashtë vendi.
** Ky vendim është detyrues deri në krijimin e kushteve dhe rrethanave të përgjithshme që do të mundësojnë që BFI të sjellë vendim tjetër

REKOMANDIME

1.Bashkësia Fetare islame, rekomandon besimtarët islam që t’ju largohen të gjitha tubimeve masive.
2.Bashkësia Fetare Islame gjithashtu rekomandon besimtarët islam që të jenë të qetë dhe duke u mbështetur në besimin e tyre, të ndjekin udhëzimet e njerëzve kompetentë, të mos bëhen viktima të panikut të panevojshëm sepse paniku është më i dëmshëm se vetë virusi dhe mund të shkaktojë pasoja të paparishikueshme.

ARRSYETIME

Për të arrsyetuar këtë vendim dhe këto qëndrime të BFI në RMV, po i paraqesim përpara opinionit disa nga argumentet tona për këtë vendim e që mbështeten në parimet fetare islame.

1.Ajeti kur’anor ku Allahu xh.sh thtoë: “dhe mos e sillni veten tuaj në shkatërrim, por bëni mirë; se Perëndia me të vërtetë i do bamirësit. El bekare: 195
2.Hadithi i pejgamberit a.s. ku thotë: “Nëse në një vend bie ndonjë epidemi, ata që janë brenda atij vendi nuk guxojnë të dalin nga aty, kurse ata që janë jasht nuk guxojnë të udhëtojnë në atë vend”.
3.Ruajtja e shëndetit është detyrim islam, sepse të gjitha obligimet tjera islame, janë në shërbim të rruajatjes të shëndetit.
4.Rregulli që buron nga jurisprudence islame është: “Preventiva është më e mire se sa mjekimi”
5.Poashtu, sipas jurispridencës islame, veprimet dhe vendimet të cilat merren nga shumica, vlejnë dhe duhet të aplikohen nga të gjithë. Në këtë drejtim, me që epidemia e Virusit Corona po përhapet masivisht dhe masat që po ndërmeren në drejtim të frenimit të tij ndërkombëtarisht janë bërë unanime, BFI del në përkrahje praktike të vendimeve të përbashkëta.
6.Në rastet kur ekzistojnë dilema të cfarëdolloj natyre, vendimi institucionit dhe organeve kompetente është përfundimtar dhe i shuan të gjitha dilemat.

Bashkësia Fetare Islame në RMV

Reisul Ulema

h. Sulejman ef. Rexhepi

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Исламската верска заедница во РСМ поттикната од општата ситуација создадена во земјата од ширењето на пандемијата предизвикана од вирусот Корона, ја донесе следната :
О Д Л У К А
1. Намазот организиран со џемаат низ џамиите во земјата немаат да се обавува, но муезините се обврзани да учаат езанот во џамиите низ целата земја.
2. Нема да се клања Џума намазот во џамиите низ целата земја и затоа исламските верниците се должни на место џума намазот, во своите домови да го клањаат пладневниот намаз.
3. Во случај на починати како последица од Корона вирусот, погребната цермонија се врши од надлежни органи, додека пак намазот на за починатиот и другите цермонии според Исламскиот шеријат ќе се вршат по погребот. Ова правило важи и за починатите кои евентуално ќе бидат донесени од странство.
** Оваа одлука е задолжителна до создавање на општи услови и околности што ќе и овозможат на ИВЗ да донесе друга одлука .
ПРЕПОРАКИ
1. ИВЗ препорачува исламските верници да ги избегнуваат сите масивни собири.
2. ИВЗ исто така препорачува исламските верници да бидат мирни и во склад со своето верување, да ги следаат препораките на одговорните луѓе, да не стануваат жртви на непотребна паника, бидејќи е почтетна од самиот вирус и може да предизвика непредвидливи последици.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
За да се образложи оваа одлука и овие ставови на ИВЗ во РСМ, пред јавноста претставуваме неколку од нашите аргументи за донесување на оваа одлука врз основа на исламските верски принципи
1. Куранскиот ајет во кој што Алах џ.ш. : „ и не доведувајте се себеси во уништување, туку чините добро… „ (Ел Бекаре 195).
2. Хадисот на Пејгамберот а.с. кои што вели: „ Ако во едно место се појави епидемија, тие што се наоѓаат во тоа место несмеат да го напуштат, додека пак тие што се вон тоа место несмеаат несмеат да патуваат кон него.„
3. Заштитата на здравјето е исламска должност бидејќи сите други Исламски должности се во служба на заштитата на човекот и неговот здравје.
4. Правилото што извира од исламското право гласи: „ Превентивата е подобра од лекувањето„
5. Исто така според Исламското право, Одлуките што се донесуваат од мнозинството, важаат и треба да се применуваат од сите. Во тој правец, бидејќи епидемијата на Вирусот Корона се шири масовно и мерките што се превземаат во правец на спречувањето на епидемијата меѓународно се унанимни, ИВЗ практично ги подржува заедничките одлуки.
6. Во случај кога постојат дилеми од било која природа, одлуката на институциите и надлежните органи е дефинитивна, и ги отстранува сите дилеми.

Реисул-Улема на ИВЗ во РСМ
Х. Сулејман еф. Реџепи

Comments are closed.