HOLOKAUSTI – I TRISHTUESHËM DHE I PAHARRUESHËM

(SHQ. МКД. ENG.)

Me ftesë të Kryetarit të Bashkësisë Hebreje të RMV Z. Pepo Levi më 10.03.2022, Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai mori pjesë në përkujtimin e Holokaustit, zhdukjes së mbi 6 milion hebrejëve gjafë Luftës së Dytë Botërore dhe mbi 7.000 hebrej nga Maqedonia nga nacizmi famëkeqë Hitlerian. Pjesëmarrja e Kryetarit te BFI e RMV ishte një mesazh dhe përkrahje paqës dhe tolerancës dhe për të dhënë qëndrimin tonë kundër luftës dhe gjenocideve në Botë, në veçanti në Ballkan si ai Srebrenicës në B dhe H, Reçakut në Kosovë dhe shumë masakrave tjera në Botë.
Gjenocide të këtilla nuk guxojnë t’i ndodhin asnjë populli në Botë, pa marrë parasyshë, kombin, besimin, racë apo vendin, sepse njeriu është vepra më madhështore e Zotit, dhe çdo atak kundër nderit dhe jetës sē njeriut, është ataK kundër vullnetit të Zotit.
Në këtë përkujtim Reisul Ulemanë e shoqëronin:H. Irsal ef. Jakupi, Sekretar i BFI e RMV dhe H. Muhamer ef. Veseli, Drejtor i AS Hallall.
Prezent ishin pjesmarrës nga të gjitha institucionet fetare, politike, Ambasadorja SHBA Z. Kate M.Byrnes, Presidenti Z. Pendarovski, Kryeministrii Z. Kovaevski, Drejtori i ITKSH Dr Skender Hasani dhe të tjerë.
***
ХОЛОКАУСТ – ТАЖЕН И НЕЗАБОРАВЕН
На покана на Поглаварот на Еврејската Заедница на РСМ г-дин Пепо Леви на 10.03.2022 година, Поглаварот на ИВЗ Reisul Ulema Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи учествуваше во комеморацијата на холокаустот, исчезнувањето на над 6 милиони Евреи за време на Втората Светска Војна, и на над 7.000 Евреи од Македонија од злогласниот нацистички режим на Хитлер. Учеството на Претседателот на ИВЗ на РСМ беше порака и поддршка за мирот и толеранцијата, како и да се даде ставот на ИВЗ против војната и геноцидот во светот, особено на Балканот, како што беше случајот со Сребреница во Б и Х, Речак на Косово и многу други масакри во светот.
Вакви геноциди не смеат да се случат на ниту еден народ во светот, без разлика на нација, вера, раса или држава, затоа што човекот е најголемото Божјо дело, а секој напад врз човековата чест и живот, е против волјата на Господ.
Во оваа комеморација Реисул Улема беше придружуван од: Х. Ирсал еф. Јакупи, Генерален Секретар на ИВЗ на РСМ и Х. Мухамер еф. Весели, Директор на Агенијата за Халал Стандард на ИВЗ.
Присутни беа учесници од сите верски и политички институции, Амбасадорката на САД г-дја Кејт М. Бирнс, Претседателот г. Пендаровски, Премиерот г. Коваевски, Директорот на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје, д-р Скендер Хасани и други.
***
HOLOCAUST – SAD AND UNFORGETTABLE
After the invitation of the President of the Jewish Community of RNM Mr. Pepo Levi on 10.03.2022, the President of IRC Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai took part in the commemoration of the Holocaust, the disappearance of over 6 million Jews during World War II and over 7,000 Jews from Macedonia from the infamous Hitler Nazi regime.
The participation of the President of the IRC of RNM was a message and support for peace and tolerance and to give our stance against war and genocide in the World, especially in the Balkans like that of Srebrenica in Bosnia and Herzegovina, Rechak in Kosovo and many other massacres in the World.
Such genocides must not happen to any people in the World, regardless of nation, creed, race or country, because man is the greatest work of God, and every attack against human honor and life is against the will of God.
In this commemoration Reisul Ulema was accompanied by: H. Irsal ef. Jakupi, General Secretary of IRC of RNM and H. Muhamer ef. Veseli, Director of Halal Standard Agency.
Present in this commemoration were participants from all religious and political institutions, the US Ambassador Mrs. Kate M. Byrnes, the President Mr. Pendarovski, the Prime Minister Mr. Kovaevski, the Director at the Institute of the Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians Dr. Skender Hasani and others.

Comments are closed.