H. Sabahudin ef. Zendeli emërohet Mufti i Gostivarit (SQ / МКД / TR / ENG)

(AL / МКД / TR / ENG)

H. SABAHUDIN EF. ZENDELI EMËROHET MUFTI I GOSTIVARIT

Në mbledhjen e Rijasetit të Bashkësisë Fetare Islame të konvokuar nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, e cila u mbajt të martën, më 16.02.2021, në Selinë e BFI në Shkup, Ushtruesi i detyrës Myfti i Myftinisë së Bashkësisë Fetare Islame të Gostivarit, Prof. Sabahudin ef. Zendeli, me propozim të anëtarëve të Myftinisë së BFI Gostivar deri në Rijaset, u emërua Myfti i Myftinisë së BFI Gostivar.

Për zgjedhjen e Myftiut të Ri të Gostivarit, votuan unanimisht të gjithë anëtarët e Rijasetit të BFI.
Profesor Sabahudin ef. Zendeli erdhi në krye të Myftinisë së BFI Gostivar, si u.d. Myfti i Myftinisë në nëntor të 2020, pas dorëheqjes nga ky post i Myftiut të deri atëhershëm dhe Reisul Ulemasë aktual të BFI H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i cili nga ai post u zgjodh në postin e Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame në RMV.

Profesor Sabahudin ef. Zendeli ka lindur në vitin 1976, në fshatin Çegran të Gostivarit. Shkollën Fillore e kreu në SHF “Përparimi” Çegran, ndërsa Shkollën e Mesme Islame në Medresenë Isa Beu – Shkup. Më pas, studimet i vazhdoi në Universitetin Uludag të Bursës, Republika e Turqisë, Fakulteti Ilahijat. Pas vitit 2002 filloi si mësimdhënës i lëndës fetare mësimbesimit fetar në shkollat fillore në territorin e Gostivarit, deri në vitin 2004. Nga viti 2007 fillon me punë si referent fetaro-arsimor pranë Myftinisë së BFI Gostivar.
_________

Сабахудин еф. Зендели е именован за Муфтија на Гостивар

На состанокот на Ријасетот на Исламската Верска Заедница свикан од Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, што се одржа во вторникот, 16.02.2021 година, во Седиштето на ИВЗ во Скопје, вршител на должноста муфтија на Муфтиниство на Исламската Верска Заедница Гостивар, проф. Сабахудин еф. Зендели, на предлогот на членовите на муфтиството на ИВЗ Гостивар до Ријасетот, беше назначен за Муфтија на Муфтиство на ИВЗ Гостивар.
Сите членови на Ријасетот едногласно го подржаа за избор на новиот Муфтија од Гостивар.
Професорот Сабахудин еф. Зендели дојде на чело на Муфтиство на ИВЗ Гостивар, како в.д. Муфтија во ноември 2020 година, по оставката од оваа функција до тогашниот муфтија, и сегашен Реисул Улема на ИВЗ Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, кој од тоа место беше избран за Претседател на Исламската Верска Заедница во РСМ.
Професорот Сабахудин еф. Зендели е роден на 1976 година, во гостиварското село Чегран. Основно училиште го заврши во ОУ „Перпарими“ и Средното Исламско Училиште во Медресата Иса Бег – Скопје. Потоа ги продолжи студиите на Универзитетот Улудаg во Бурса, Република Турција, Факултетот Илахијат. По 2002 година започнал како наставник по веронаука во основните училишта на територијата на Гостивар, сè до 2004 година. Од 2007 година започнал да работи како религиозно-просветен службеник во Муфтиство на ИВЗ Гостивар.
_________

Sabahudin ef. Zendeli, Gostivar Müftüsü seçildi

Reisul Ulema H. Hafz. Şakir Ef. Fetai başkanlığında Üsküp’teki Genel Merkezi’nde 16 Şubat 2021 Salı günü toplanan İslam Dini Birliği Riyaset toplantısında, Gostivar Müftülüğü’nün teklifi üzerine Müftü Vekili Prof. Sabahudin ef. Zendeli KMC İDB Gostivar Müftülüsü olarak seçildi. Riyaset’in bütün üyeleri, Gostivar yeni Müftüsü’nün seçilmesine oybirliğiyle destek verdi. Prof. Sabahudin ef. Zendeli, Kasım 2020’de KMC İDB Gostivar Müftülük görevine vekaleten atanmıştı. O zamana kadar bu görevi, o dönemde İslam Dini Birliği Reis ul Uleması görevine seçilen H.Hfz. Şakir ef. Fetai yürütmekteydi.
Prof. Sabahudin ef. Zendeli, 1976 yılında Gostivar’ın Çegran köyünde dünyaya geldi. İlk öğretimini doğum yerinde “Perparimi” ilk öğretim okulunda, lise öğrenimini ise Üsküp “İsa Bey” Medresesi-İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitimine devam etti. Fakülteden mezun olduktan sonra 2002 ile 2004 yılları arasında Gostivar Belediyesi dahilindeki ilk öğretim okullarında din dersi öğretmeni olarak görev yaptı. 2007 yılında KMC İDB Gostivar Müftülüğünde Dini-eğitim sorumlusu olarak çalışmaya başladı.
________

Sabahudin ef. Zendeli is elected Mufti of Gostivar

At the meeting of the Riyaset of the Islamic Religious Community convened by Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, which was held on Tuesday, 16.02.2021, at the Headquarters of IRC in Skopje, Acting Mufti of the Mufti of the Islamic Religious Community of Gostivar, Prof. Sabahudin ef. Zendeli, on the proposal of the members of the Mufti of IRC Gostivar to Riyaset, was appointed Mufti of the Muftini of IRC Gostivar.
All members of the Riyaset of IRC voted unanimously for the election of the new Mufti of Gostivar.
Professor Sabahudin ef. Zendeli came at the head of the Muftini of IRC Gostivar, as acting Mufti of the Muftini in November 2020, following the resignation from this post of the Mufti until then, and the current Reisul Ulema of IRC H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, who from that post was elected to the post of the President of the Islamic Religious Community in RNM.
Professor Sabahudin ef. Zendeli was born in 1976, in the village of Chegran in Gostivar. He completed primary school at the Primary School “Pеrparimi” in Chegran, and the Islamic High School at the Isa Bey Madrasa – Skopje. He then continued his studies at Uludag University of Bursa, Republic of Turkey, Faculty of Ilahiyat. After 2002 he started teaching religion subject in primary schools in the territory of Gostivar, until 2004. From 2007 he started working as a religious-educational referent (clerk) at the Muftini of IRC Gostivar.

Comments are closed.