Forumi i Boshnjakëve përkrah zhvillimet e reja në BFI

(Shq. Bosn. Мкд)

Forumi i Boshnjakëve përkrah zhvillimet e reja në BFI

Të hënën, me datë 15.06.2020, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në RMV, u.d. Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai priti në takim zyrtar Kryetarin e Forumit të Boshnjakëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut z. Enes Shemsoviç, i cili bashkë me stafin e tij vizituan Rijasetin e BFI dhe Kryeparin e saj.
Z. Shemsoviç shprehu kënaqësinë për ndryshimet e reja në BFI dhe ia uroi përzgjedhjen Reisul Ulemasë në postin e ri dhe i dëshiroi sukses e shëndet gjatë kryerjes së obligimeve që kanë rëndësi të madhe në organizimin e jetës fetare islame në vend. Ai gjithashtu i premtoi se ekziston vullnet i madh për bashkëpunim në te ardhmen mes Forumit të Boshnjakëve dhe BFI dhe se gjithmonë do të jenë të gatshëm dhe përkrah institucionit fetar.
Edhe Resul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai si udhëheqës i Bashkësisë Fetare Islame në RMV, falënderoi mysafirët për urimet, mbështetjen dhe dëshirat e mira. Ai u premtoi se tanimë në BFI do të mbizotërojë një frymë e re, ku të gjithë besimtarët, pa dallim gjuhës që e flasin, apo lëkurës së tyre, do ti kenë dyert e hapura dhe do të jenë të mirëseardhur në këtë institucion, i cili mbështetet në mësimet e Kuranit Famëlartë dhe porosive të Pejgamberit Muhamedi a.s.

Bosanski forum podržava nova dešavanja u IVZ

U ponedjeljak, 15.06.2020., Predsjednik Islamske Vjerske Zajednice u RSM-u, v.d. Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai je na službenom sastanku primio predsjednika Bosanskog Foruma u Republici Sjevernoj Makedoniji, g. Enes Šemsović, koji je zajedno sa svojim osobljem posjetio Rijaset IVZ-a i njegovog Predsjednika.
Gospodin Šemsović izrazio je zadovoljstvo novim promjenama u IVZ-u i poželio Reisul Ulema uspjeh i zdravlje na novo radno mjesto, u ispunjavanja svoje obaveze koje su od velikog značaja u organizaciji islamskog vjerskog života u zemlji. Također je obećao da postoji snažna volja za buduću suradnju Bošnjačkog Foruma i IVZ-a i da će oni uvijek biti spremni i podržavati vjersku ustanovu.
I Resul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, kao vođa Islamske vjerske zajednice na RSM-u zahvalio gostima na čestitkama, podršci i dobrim željama. Obećao je da će od sada na IVZ-u zavladati novi duh gdje će sva vjernika, bez obzira na jezik kojim govore, ili njihovu kožu, imati otvoriena vrata i bit će dobrodošli u ovoj instituciji, koja se oslanja se na učenje Časnog Kur’ana i poruke Poslanika Muhameda s.a.v.s.

Босанскиот Форум ги поддржува нови случувања во ИВЗ

Во понеделник, 15.06.2020 година, Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ, в.д. Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во официјална средба го прими претседателот на Босанскиот Форум во Република Северна Македонија, г. Енес Шемсовиќ, кој заедно со својот персонал го посети Ријасет н ИВЗ и неговиот Претседател.
Г-н Шемсовиќ изрази задоволство од новите измени во ИВЗ и му посака успех на Реисул Улема на ново работно место, здравје и енергија во исполнѕвањето на своите обврски кои се од големо значење во организацијата на исламскиот религиозен живот во земјата. Тој исто така вети дека постои силна волја за идна соработка помеѓу Бошњачкиот Форум и ИВЗ и дека тие секогаш ќе бидат подготвени и во подршка на верската институција.
И Ресул Улема Х. Хфц. Шаќир еф. Фетаи, како водач на Исламската верска заедница на РСМ, им се заблагодари на гостите за нивната честитка, поддршката и добрите желби. Тој вети дека сега ќе преовладува нов дух во ИВЗ, каде сите верници, без оглед на јазикот што го зборуваат, или нивната кожа, ќе ги имаат вратите на Институцијата отворени и ќе бидат добредојдени во оваа институција, која се потпира на учењата на Светиот Куран и пораките на пророкот Мухамед с.а.в.с.

Comments are closed.