FILLOI ME PUNË ARKIVI I BASHKËSISË FETARE ISLAME

(SHQ. MKD. ENG)

Të hënën më 01 Nëntor 2021, filloi me punë Arkivi i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në të cilën menjëherë ka filluar sistematizimi i dokumentacionit përkatës nën koordinimin të referentit të saj Dr. Mumin Omer, (Arkivist i Specializuar) nën mbikëqyrjen të Përgjegjësit të Vakëfit z. Driton Dikena.
Që në ditën e parë të punës, arkivistët i vizitoi Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe u dëshiroi punë të mbarë dhe të suksesshme, në transformimin e këtij objekti në një Institut të vërtetë, ku e tërë historia e BFI dhe shoqërisë sonë do të grumbullohet pas këtyre dyerve, të cilat do të jenë të hapura gjithmonë për gjeneratat e ardhshme.
Kreu i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai pasi inspektoi gjithë objektin shprehu kënaqësinë e vetë dhe vlerësoi lartë punën e bërë në këtë godinë, e cila brenda disa muajve përjetoi një transformim total dhe tani po shfrytëzohet me kapacitet të plotë në ruajtjen e materialeve dhe dokumenteve shumë të vlefshme për popullatën tonë dhe për Bashkësinë Fetare Islame në RMV.
***
Почна со работа Архивот на Исламската Верска Заедница
Во понеделник, 1 ноември 2021 година, започна со работа Архивот на Исламската Врска Заедница во Република Северна Македонија, во кој веднаш започна систематизацијата на соодветната документација под координација на нејзиниот референт Др. Мумин Омер, (специјализиран архивист) под надзор на раководителот на вакафот г. Дритон Дикена.
Од првиот работен ден архиварите ги посети Претседателот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи и им посака добра и успешна работа во преобразувањето на овој објект во вистински Институт, каде зад овие врати ќе биде собрана целата историја на ИВЗ и на нашето општество, кои секогаш ќе бидат отворени за идните генерации.
Поглаварот на ИВЗ Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи по увидот на целиот објект, го изрази своето задоволство и високо ја ценеше работата во оваа зграда, која за неколку месеци доживеа целосна трансформација и сега со полн капацитет се користи за складирање материјали и документи многу вредни за нашето население, и за Исламската Верска Заедница во РСМ.
***
It began with work the Archive of the Islamic Religious Community
On Monday, November 1, 2021, the Archive of the Islamic Religious Community in the Republic of Northern Macedonia started working, in which the systematization of the relevant documentation immediately began under the coordination of its clerk Dr. Mumin Omer, (Specialized Archivist) under the supervision of the Head of the Waqf Mr. Driton Dikena.
From the first day of work, the archivists were visited by the President of the Islamic Religious Community Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, and wished them good and successful work in transforming this facility into a real Institute, where the whole history of IRC and our society will be gathered behind these doors, which will always be open to future generations.
The Head of IRC Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, after inspecting the entire facility, expressed his satisfaction and highly appreciated the work done in this building, which within a few months experienced a total transformation and is now being used at full capacity in storing very valuable materials and documents for our population and for Islamic Religious Community in RNM.

 

Comments are closed.